Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2018 15:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki

BIURO RADY MIEJSKIEJ:

Sylwia Głuchowska - Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej

Dorota Grzybowska - Referent

pokój nr 004 tel. 738 26 50

Biuro czynne w godzinach pracy urzędu.

Zakres czynności i uprawnień na samodzielnym stanowisku w Biurze Rady Miejskiej :

1. obsługa techniczno-organizacyjna sesji rady i posiedzeń komisji, w tym sporządzenie protokołów z sesji i posiedzeń komisji,

2. prowadzenie rejestru interpelacji, wniosków i skarg mieszkańców gminy, skierowanych do radnych Gminy,

3. prowadzenie dokumentacji merytorycznej prac rady i jej komisji,

4. prowadzenie i archiwizacja dokumentów Rady (protokołów sesji wraz z załącznikami),

5. prowadzenie rejestru spotkań z mieszkańcami, dyżurów radnych, obecności na sesjach i posiedzeniach,

6. współpraca z radami sołeckimi w zakresie organizacyjnym,

7. przygotowanie materiałów szkoleniowych dla radnych,

8. zapewnienie przepływu dokumentów (protokołów z sesji z uchwałami), protokołów komisji rady, projektów uchwał, których wnioskodawcą jest rada – do burmistrza,

9. przygotowanie tekstów oświadczeń w sprawach, które były przedmiotem obrad rady lub jej komisji,

10. sporządzanie list diet radnych i członków komisji,

11. przygotowanie i organizacja terminowego doręczania zawiadomień i materiałów radnym na sesje i komisje,

12. organizowanie spotkań mieszkańców gminy z radnymi,

13. przygotowanie i przekazywanie uchwał i innych dokumentów rady do publikacji,

14. przygotowywanie i przekazywanie w ustawowym terminie uchwał rady, do nadzoru prawnego Wojewody i do Regionalnej Izby Rachunkowej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie