Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2018 15:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe

Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 007.

Mariusz Romanowski - Archiwista, pokój 006
Jolanta Nowaczkiewicz - Pomoc administracyjna, pokój 006

Do zadań Archiwum zakładowego, należy:

1. Przejmowanie dokumentacji:

1) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,

2) niearchiwalnej samorządowych jednostek organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był organ jednostki samorządu terytorialnego,

3) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,

4) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych
w składzie informatycznych nośników danych, których zawartość nie skopiowano do systemu EAD

5) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

6) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,

7) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,

8) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

9) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,

10) przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie
w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów,

11) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,

12) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,

13) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego
i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,

14) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych,

niezależnie od tego, czy dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przebiegało w systemie EZD czy w systemie tradycyjnym.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie