Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 grudnia 2017 16:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) przysługuje: rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, niezależnie od dochodu.

KDR wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny:
§ rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
§ dzieci mogą korzystać z karty do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat,
§ osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności;

Kartę przyznaje burmistrz, prezydent, wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.
Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki
w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

KDR oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień- jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Lista instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom jest dostępna na stronie:www.rodzina.gov.pl

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny, można składać od 16 czerwca 2014 r.
w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 3,
w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 16.00
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 14.00

Podstawa prawna:
Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie