Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

11 grudnia 2018 14:21 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy:

1)realizacja zatwierdzonego planu inwestycyjnego:

 • a)przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
 • b)przygotowanie umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawstwa robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych,
 • c)udział w radach technicznych w trakcie uzgadniania i wykonywania dokumentacji,
  • d)uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji inwestycji, z chwilą wejścia wykonawcy na budowę;
 • e)koordynacja postępu robót,
 • f)nadzór nad wykonawcami robót,
 • g)przestrzeganie, w porozumieniu ze Skarbnikiem terminów zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • h)udział i wykonywanie wszystkich pozostałych czynności związanych z realizacją inwestycji,
 • i)rozliczanie prowadzonych inwestycji wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji celem przyjęcia środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
 • j)nadzór nad inwestycją w okresie gwarancji -zapewnienie usuwania usterek gwarancyjnych oraz dokonywania przeglądów gwarancyjnych;
 • 2)realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z WPF i zatwierdzonym planem budżetowym na dany rok;
 • 3)dokonywanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem zamówień publicznych w Urzędzie;
 • 4)współpraca ze Skarbnikiem, referatami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw dotyczących realizacji i finansowania inwestycji;
 • 5)dokonywanie analiz potrzeb remontowych i modernizacyjnych szkół wraz z ich realizacją;
 • 6)przygotowywanie i składanie wniosków w sprawie przeniesień środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami;
 • 7)sporządzanie harmonogramów i sprawozdań, w tym:
 • a)sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych;
 • b)harmonogramów płatności, wydatków oraz kontrola ich realizacji;
 • c)analizy zaksięgowanych wydatków pod kątem zgodności danych;
 • d)harmonogramu zamówień publicznych planowanych do realizacji w roku budżetowym;
 • 8)Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi, w tym w szczególności:
 • a)współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich,
 • b)przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg,
 • c)prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,
 • d)przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich,
 • e)zlecanie i przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
 • f)zlecanie wykonywania robót interwencyjnych i zabezpieczających,
 • g)wydawanie opinii w sprawie przejazdu drogami gminnymi pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości,
 • h)wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i naliczanie opłat,
 • i)wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 • j)uzgadnianie lokalizacji zjazdów,
 • k)opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego,
 • l)opiniowanieprojektówdecyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o ustaleniu warunków zabudowy,
 • m)prowadzenie ewidencji dróg,
 • n)zawieranie umów dzierżawy na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych;
 • 9)realizacja zadań inżynierii ruchu, w tym:
 • a)bieżąca konserwacja oznakowania drogowego poziomego i pionowego,
 • b)wnioskowanie oznakowania dróg powiatowych, wojewódzkich,
 • c)przygotowywanie zmian do stałej organizacji ruchu;
 • 10)współdziałanie w zakresie dotyczącym utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy;
 • 11)bieżące remonty w placówkach oświatowych i budynkach gminnych oraz nowe inwestycje kubaturowe i liniowe;
 • 12)bieżące utrzymanie i konserwacja rowów ewidencyjnych i pozaewidencyjnych na terenie Gminy Brwinów, współdziałanie z Spółką Wodną oraz ZMiUW.

Pracownikami Referatu Inwestycji i Remontów są:

Lp.Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuNr telefonu
1.Urszula WróbelKierownik Referatu2522 7382-584
2.Katarzyna Raganpodinspektor2522 7382-584
3.Jacek SękulskiInspektor ds. robót sanitarnych2122 7382-587
5.Lesław KmitaPomoc administracyjna2822 7382-573
6.Marta PyczotPodinspektor2822 7382-573
7.Szymon JarząbekInspektor nadzoru ds. wodno-melioracyjnych2422 7382-582
8.Aneta RowińskaInspektor ds. inwestycji kubaturowych2422 7382-582
9.Maria Opalińska-MotykaInspektor nadzoru ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych2122 7382-588
10.Katarzyna TrzosińskaPomoc administracyjna1922 7382-652
11.Michał NurkiewiczInspektor ds. drogowych2822 7382-573
12.Katarzyna Adamskapodinspektor2722 7382-586
13.Irena Grzybpodinspektor2722 7382-586

 

4 kwietnia 2018 09:01 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW mieści się w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a.

Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy:
1. Opracowywanie planów wydatków inwestycyjnych, remontowych
i utrzymaniowych w ramach zadań prowadzonych przez referat.
2. Planowanie, zmiany i rozliczanie środków finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych, remontowych i usług oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych w ramach zadań prowadzonych przez referat.
3. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Przygotowanie projektów porozumień w ramach zadań prowadzonych przez referat oraz nadzór nad ich realizacją.
5. Organizacja i uczestnictwo w realizacji inwestycji i remontów.
6. Realizacja projektów wspartych funduszami Unii Europejskiej, pożyczkami preferencyjnymi, dofinansowaniem obiektów sportowych.
7. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem Programów wspólnotowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a w szczególności:
1) opracowywanie informacji w zakresie możliwości aplikowania do instytucji europejskich, w tym Programów Wspólnotowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przez samorządy i organizacje pozarządowe,
2) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla Urzędu do instytucji krajowych oraz europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Programów Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,
3) merytoryczny nadzór nad sprawozdawczością dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt Gminy Brwinów,
4) nadzór nad rozliczeniem finansowym dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt Gminy Brwinów.
8. Opracowywanie projektów planów finansowania remontów, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
9. Utrzymanie właściwego stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą.
10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych.
Pracownikami Referatu Inwestycji i Remontów są:

Lp.Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuNr telefonu
1.Urszula WróbelKierownik Referatu2522 7382-584
2.Katarzyna Raganpodinspektor2522 7382-584
3.Jacek SękulskiInspektor ds. robót sanitarnych2122 7382-587
4.Iwona TerleckaInspektor2122 7382-587
5.Lesław KmitaPomoc administracyjna2822 7382-573
6.Marta PyczotPodinspektor2822 7382-573
7.Szymon JarząbekInspektor nadzoru ds. wodno-melioracyjnych2422 7382-582
8.Aneta RowińskaInspektor ds. inwestycji kubaturowych2422 7382-572
9.Maria Opalińska-MotykaInspektor nadzoru ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych2122 7382-588
10.Katarzyna TrzosińskaPomoc administracyjna1922 7382-652
11.Michał NurkiewiczInspektor ds. drogowych2822 7382-573
12.Katarzyna Adamskapodinspektor2722 7382-586
13.Irena Grzybpodinspektor2722 7382-586

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie