Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2018 15:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA mieści się w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a.

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

1. Prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. Prowadzenie ewidencji informacji o środowisku i jego ochronie będących
w posiadaniu urzędu oraz przekazywanie danych do BIP.

3. Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie
i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie w kontrolach zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez Przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem.

4. Występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w kompetencji Inspektoratu oraz do Starosty Powiatu Pruszkowskiego jeżeli w wyniku kontroli własnej stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnienie, że naruszenie takie mogło nastąpić.

5. Obliczanie i odprowadzanie do Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska.

6. Prowadzenie ewidencji zawartych umów mieszkańców Gminy z Przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych.

7. Prowadzenie kontroli mieszkańców w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
z nieruchomości i posiadania dowodów potwierdzających korzystanie z tych usług oraz egzekucja tych wymogów w przypadku nie wykonania obowiązku.

8. Monitoring w zakresie ochrony środowiska.

9. Prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

10. Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych.

11. Prowadzenie postępowania o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

12. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni lub drzew i krzewów, prowadzone niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego.

13. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody.

14. Wnioskowanie o wprowadzanie przez Radę odpowiednich form ochrony przyrody oraz ewidencja form ochrony przyrody.

15. Współudział w opracowywaniu założeń i programów dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska, dokonywanie oceny skutków zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

16. Opiniowanie projektów prac geologicznych w celu rozpoznania hydrogeologicznego i określenia możliwości ujęcia wód podziemnych.

17. Przeprowadzanie postępowań będących w kompetencji Gminy w sprawach podtapiania terenów.

18. Współpraca z instytucjami związanymi z gospodarką wodną.

19. Ugody w sprawach zmian stosunków wodnych.

20. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

21. Edukacja ekologiczna mieszkańców wspólnie z referatem komunalnym.

22. Przygotowywanie formularzy i innych materiałów konkursowych na konkursy ekologiczne.

23. Bieżący nadzór oraz utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie Gminy tj. sprzątanie wycinki i korekty drzew w pasach drogowych oraz na terenie parków, skwerów
i placów zabaw ( przygotowywanie zakresów, nadzór, rozliczanie ).

24. Zakupy kwiatów sezonowych, drzew, krzewów oraz nadzór nad ich posadzeniem
i pielęgnacją.

25. Współpraca z innymi jednostkami przy organizowaniu konkursów.

26. Organizowanie szkoleń dla Rolników przy współpracy z Ośrodkiem doradztwa rolniczego.

27. Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny.

28. Szacowanie szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami Żywiołowymi (susza, huragany, powodzie).

29. Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w opiniowaniu rocznych planów polowań.

30. Kontrola w zakresie utrzymania w czystości biologicznej działek i gruntów rolnych.

31. Współpraca z instytucjami w zakresie opracowywania programów oraz projektów wieloletnich i rocznych planów rozwoju rolnictwa, leśnictwa oraz oceny ich oddziaływania.

32. Współpraca w zakresie organizowania działalności związanej z produkcją roślinną (informacje, ogłoszenia).

33. Współpraca z jednostkami zabezpieczającymi rolników w materiał hodowlany oraz ze związkami hodowców (informacja, ogłoszenia).

34. Organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

35. Opracowywanie sprawozdań dotyczących rolnictwa.

36. Wzywanie osób do wykonywania czynności związanych z ochroną roślin
a w razie niewykonania - zlecanie osobom prawnym lub fizycznym wykonanie tych czynności na koszt użytkownika uprawy.

37. Organizowanie badania gleby na zawartość makroelementów, azotynów
i azotanów – współpraca ze Stacją Chemiczno-Rolniczą.

38. Prowadzenie kontroli upraw maku i konopi.

39. Podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii
o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych.

40. Przeprowadzanie kontroli i wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

41. Kontrolowanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych;

42. Współpraca z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

43. Prowadzenie spraw związanych z interwencyjnym skupem zbóż.

44. Przygotowywanie SIWZ na w/w zadania oraz planów i sprawozdań finansowych.

45. Rozliczanie i nadzór nad wykonawcami realizującymi w/w zadania.

Pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Społecznych są:

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

1.

Edyta Osmańska-Jakóbik

Kierownik referatu

12

7382-590

2.

Anna Mydlarz

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

12

7382-590

3.

Marzena Sękulska

Inspektor ds. ochrony środowiska

11

7382-594

4.Konrad WięchPodinspektor ds. ochrony środowiska117382-594
5.Barbara AugustyniakInspektor ds. ochrony środowiska117382-594
6.Anna WąsikowskaPomoc administracyjna117382-594

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie