Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 czerwca 2018 12:46 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY BRWINÓW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY BRWINÓW

Od 25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (RODO).

Sposób przetwarzania Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Brwinów określa poniższaKlauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brwinów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

Inspektor Ochrony Danych

W Urzędzie Gminy Brwinów na stanowisko Inspektora Ochrony Danych wyznaczony został p. Andrzej Abramczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Brwinów możliwy jest pod numerem tel. 22 738 25 69 lub adresem e-mail: iod@brwinow.pl.

Kategorie danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe obejmują kategorie i zasady przetwarzania zawarte w art. 4 pkt 1 i art. 5 ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g – ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w urzędzie w celach innych niż określone powyżej, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody wyrażonej w art. 6 ust. 1 lit. a ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, do czasu wynikającego z celu ich przetwarzania, postępowania odwoławczegoi roszczeniowego, ewentualnie do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługujące prawa

Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,a ponadto w sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody - prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pan posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od Pani/Pana oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru USC, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia sprawy.

Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddawane procesowi profilowania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie