Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 marca 2019 17:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Burmistrz Gminy Brwinów


z a w i a d a m i a, ż e

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało w dniu 15.02.2019 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu dystrybucyjnego DN 40 PE w działkach nr ew. 222/8 i 223/24 oraz w ul. Akacjowej (dz. nr ew. 224/21) obr. 16 w Brwinowie.

Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 12:00-18:00, wt-czw. 8:00-16:00,piąt.8:00-14:00).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie