Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 maja 2019 10:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm) Burmistrz Gminy Brwinów

zawiadamia

iż została wydana decyzja Nr 10.2019 w dniu 7.05.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  1. budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN–15 kV wraz z siecią światłowodową na działkach nr ew. 192, 4/7, 194/14, 191/1 w obr. 17, na działkach nr ew. 2, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 56/3, 56/6, 56/27, 56/28, 99/3, 99/4 w obr. 19, na działkach nr ew. 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 237, 88/27, 238/11, 238/10, 238/9, 238/8, 238/7, 238/6, 238/5, 238/2, 2/11, 2/5, 2/7, 2/9, 1/6 w obr. 14, na działkach nr ew. 1, 71/5, 71/6, 72/7, 72/8, 72/10, 72/18, 73/4, 73/5, 73/16, 73/17 w obr. 13, na działkach nr ew. 45/1 i 45/2 w obr. 12 w Brwinowie,
  2. budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nN na działkach nr ew. 1/2, 1/5, 1/6 w obr. 19, na działkach nr ew. 224/1 i 224/4 w obr. 14 w Brwinowie,
  3. budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na działkach nr ew. 2, 1/4 w obr. 19, na działce nr ew. 191/1 w obr.17, na działce nr ew. 224/4 w obr. 14 w Brwinowie,
  4. budowie 5 słupów sieci elektroenergetycznej nN–1kV na działkach nr ew.224/1, 224/4 w obr. 14, na działkach nr ew. 1/5 i 2 w obr. 19 w Brwinowie,
  5. budowie słupa sieci elektroenergetycznej SN–15 kV na działce nr ew. 99/4 w obr. 19 w Brwinowie,
  6. budowie 2 kontenerowych stacji transformatorowych na działkach nr ew. 1/5 i 1/6 w obr. 19 w Brwinowie.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie