Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 maja 2019 12:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

zawiadamia się

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: WA.5151.11.7.2019.AO z dnia 26.04.2018 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew. 125 obr. 15; 1 obr. 17) oraz w ul. Otrębuskiej (dz. nr ew. 14 obr. 17) w Brwinowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie