Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2019 14:49 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Brwinów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, zmienionej uchwałami Nr 141-IV z dnia 24 października 2003 r. oraz Nr XVIII.168.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 6, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w okresie od 20 maja do 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w pokoju nr 206 na II piętrze, w godzinach pracy Urzędu .
Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 10 czerwca 2019 r. w sali na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 16:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwagi dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r. Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), ww. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w okresie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone uwagi i wnioski w ww. sprawie podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.

Z up. Burmistrz Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie