Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2018 10:56 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Brwinowie przy ulicach Brzoskwiniowej, Agrestowej,

Aroniowej, Czereśniowej, Morelowej, Dereniowej, Pigwowej, w obrębie 11, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, uregulowanych w księdze wieczystej nr WA1P/00060870/4.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12. Działki gruntu są przeznaczone do sprzedaży w 17 pozycjach przetargowych:

Numer pozycji przetargowej

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

1

80

0,0924 ha

113 000 zł

15 000 zł

2

84

0,0901 ha

110 000 zł

14 000 zł

3

88

0,0932 ha

117 000 zł

15 000 zł

4

90

0,0934 ha

140 000 zł

17 000 zł

5

93

0,0908 ha

130 000 zł

16 000 zł

6

94

0,1514 ha

197 000 zł

25 000 zł

7

95

0,1514 ha

190 000 zł

24 000 zł

8

110

0,0905 ha

130 000 zł

16 000 zł

9

111

0,1148 ha

150 000 zł

18 000 zł

10

113

0,0946 ha

140 000 zł

17 000 zł

11

115

0,1266 ha

180 000 zł

22 000 zł

12

116

0,1234 ha

175 000 zł

21 000 zł

13

117

0,1376 ha

190 000 zł

24 000 zł

14

118

0,1265 ha

175 000 zł

22 000 zł

15

120

0,0907 ha

120 000 zł

15 000 zł

16

121

0,0900 ha

120 000 zł

15 000 zł

17

122

0,1141 ha

150 000 zł

18 000 zł

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm. ) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż niezabudowanych działek gruntu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT). Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2018r.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Nieruchomości Brwinów z określeniem pozycji przetargowej/oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

Wadium należy wpłacić w gotówce na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05 – 840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank, o numerze: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone w dniu zawarcia umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od podpisania protokołu przetargowego, lub/oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość ujęta w wykazie z dnia 26 października 2017 roku, który był wywieszony w dniach od 03.11.2017 roku do 24.11.2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, a także zamieszczony na stronie internetowej www.brwinow.pl, www.oferta.brwinow.pl, www.bipst.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w tygodniku WPR w dniu 03.11.2017r. Termin na składanie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r., poz. 121 ze zm.) upłynął dnia 15 grudnia 2017 roku. Roszczeń nie zgłoszono.

Wszystkie działki gruntu będące przedmiotem sprzedaży mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte drzewami i krzewami oraz trawą.

Działki są nieuzbrojone. W ulicy Bratniej jest gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna i gazowa. Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, do podłączenia się do sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów.

Działki położone są przy gminnych drogach wewnętrznych, ulicach: Brzoskwiniowej, Agrestowej, Aroniowej, Czereśniowej, Morelowej, Dereniowej, Pigwowej, mających połączenie z drogą publiczną ulicą Bratnią. Nie posiadają urządzonych wjazdów/zjazdów z dróg wewnętrznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia nabytej działce ewidencyjnej faktycznego dostępu do drogi wewnętrznej we własnym zakresie na własny koszt oraz poczynić wszelkie uzgodnienia w tym zakresie z zarządcą drogi, a także do pozyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień i urządzenia wjazdu/zjazdu na nieruchomość we własnym zakresie i na własny koszt.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z zabudową ogródków działkowych i tereny niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. W niedalekiej odległości tory PKP.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu północno – wschodniej części Brwinowa – część oznaczona literą E, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr LIII/540/2006 z dnia 6 marca 2006 roku (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego nr 98, poz. 3256), działki o nr ew.:

80, 84, 88, 90, 93, 94, 95, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121 i 122 – symbol MN1 - przeznaczone są pod mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze jako przeznaczenie podstawowe; nieuciążliwe drobne usługi bytowe stopnia podstawowego towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, jako przeznaczenie dopuszczone – warunkiem dopuszczenia usług jest ich nie większy niż 20% udział w ogólnej powierzchni użytkowej.

Część działek o nr ew.: 80 i 88 położona jest w granicach stanowiska archeologicznego nr 58 – 63/70, dla którego obowiązują zasady ochrony archeologicznych dóbr kultury. Nakaz uzgadniania, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, z Wojewódzkim Konserwatorem Zbytków wszelkich planowanych inwestycji oraz robót ziemnych naruszających strukturę gruntu poniżej 30 cm od istniejącego poziomu terenu. Dopuszcza się zmianę w użytkowaniu terenu po przeprowadzeniu (na koszt właściciela lub użytkownika gruntu) archeologicznych badań wykopaliskowych; do czasu przeprowadzenia prac archeologicznych obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenu, tj. wznoszenia inwestycji kubaturowych, robót związanych z uzbrojeniem terenu, komunikacją oraz robotami ziemnymi.

Działka o nr ew.: 84 położona jest w granicach stanowiska archeologicznego nr 58 – 63/70, dla którego obowiązują zasady ochrony archeologicznych dóbr kultury. Nakaz uzgadniania, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, z Wojewódzkim Konserwatorem Zbytków wszelkich planowanych inwestycji oraz robót ziemnych naruszających strukturę gruntu poniżej 30 cm od istniejącego poziomu terenu. Dopuszcza się zmianę w użytkowaniu terenu po przeprowadzeniu (na koszt właściciela lub użytkownika gruntu) archeologicznych badań wykopaliskowych; do czasu przeprowadzenia prac archeologicznych obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenu, tj. wznoszenia inwestycji kubaturowych, robót związanych z uzbrojeniem terenu, komunikacją oraz robotami ziemnymi.

Dla terenu obejmującego przedmiotowe działki, nie został wyznaczony w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.).

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

- osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;

- osoba/y fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zobowiązana/e będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego jej/ich tożsamość i aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ważność 6 miesięcy), umowę spółki cywilnej;

- osoby prawne - zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: aktualny (ważność 6 miesięcy) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób reprezentujących osobę prawną;

- cudzoziemcy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał promesy wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca;

- pełnomocnicy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym oraz oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć w oryginale pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej (oryginał bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia).

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (z wyłączeniem przypadków, w których nie wymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości wymienia art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.).

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć oświadczenie o zapoznaniu się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym, faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o stanie cywilnym w dniu przetargu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Rady Gminy Brwinów w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wylicytowana cena winna być odnotowana na rachunku bankowym Gminy Brwinów, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod nr 22 738 26 53.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach: 13 lutego 2018 roku – 14 marca 2018 roku, na stronach internetowych: www.brwinow.bipst.pl, www.brwinow.pl, www.monitorurzedowy.pl, www.infopublikator.pl i wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Wyciąg z niniejszego ogłoszenia opublikowano w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 13.02.2018r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie