Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2018 12:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE

Brwinów, dnia 27.11.2018 r.

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kanie przy ulicy Szkolnej 5 C, w gminie Brwinów, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 140/1 o powierzchni 0,3594 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1P/00047925/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku, o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.

Cena wywoławcza: 950 000 złotych brutto

(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium: 100 000 złotych

(słownie: sto tysięcy złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2017r., poz. 1221) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 roku.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na zbycie nieruchomości w m. Kanie oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w PLN na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05 – 840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank, o numerze: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone w dniu zawarcia umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od podpisania protokołu przetargowego, lub/oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość ujęta w wykazie z dnia 2 października 2018 roku, który był wywieszony w dniach od 05.10.2018 roku do 26.10.2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, a także zamieszczony na stronie internetowej www.brwinow.pl, www.bip.brwinow.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w tygodniku WPR w dniu 05.10.2018r. Termin na składanie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r., poz. 121 ze zm.) upłynął dnia 16 listopada 2018 roku. Roszczeń nie zgłoszono.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Kanie przy ulicy Szkolnej 5 C, w gminie Brwinów, w powiecie pruszkowskim i w województwie mazowieckim.

W skład nieruchomości wchodzi działka ewidencyjna 140/1 o powierzchni 0,3594 ha,z obrębu 07 Kanie w gminie Brwinów. Nieruchomość ma kształt prostokąta, który jednym bokiem przylega do ulicy Szkolnej, drugim przeciwległym do ulicy Warszawskiej. Teren nieruchomości jest nieogrodzony, niezagospodarowany, lekko obniżony w kierunku ulicy Warszawskiej oraz porośnięty trawą i drzewami, krzewami (niestanowiącymi lasu). Na nieruchomości w jej północno – wschodnim narożniku znajdują się fragmenty murów budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 30 m2. Wzdłuż zachodniej granicy (na odcinku ok. 30 m) przebiega przewód gazowy średnioprężny D20 zasilający budynek posadowiony na sąsiedniej działce ewidencyjnej nr 141 (niebędącej własnością Gminy Brwinów). Nad nieruchomością przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Przyszły nabywca nieruchomości ureguluje we własnym zakresie i własny koszt kwestię przebiegu gazociągu oraz linii energetycznej. Nieruchomość usytuowana jest przy drogach publicznych – ulicy Szkolnej

(droga gminna – 3 KLg) i ulicy Warszawskiej (droga wojewódzka – nr 719), ale nie ma z nich urządzonego wjazdu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (o którym mowa niżej) nie dopuszcza tworzenia jakichkolwiek nowych bezpośrednich zjazdów z drogi nr 719 na przyległedziałki. Przyszły nabywca nieruchomości poczyni we własnym zakresie i na własny koszt uzgodnienia w zakresie wjazdu/zjazdu z ulicy Szkolnej z zarządcą drogi (Gminą Brwinów).

Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. W ulicy Szkolnej ułożona jest gminna sieć kanalizacyjna i wodociągowa, oraz gazowa i elektroenergetyczna. Przyszły nabywca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie do uzyskania stosownych pozwoleń, do podłączenia się do istniejących sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania ewentualnych przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów i odbiorców.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane na cele usługowe i handlowe (np. Centrum Elektryczne), stacja gazu, a także tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną z różnych okresów czasu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Kanie, Gmina Brwinów, położonego pomiędzy projektowanym ujęciem wód„Kanie” a drogą wojewódzką nr 719 i granicą z Otrębusami” zatwierdzonym uchwałą Nr 30 -IV Rady Gminy Brwinów z dnia7 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 21 maja 2003r., Nr 136, poz. 3357), przedmiotowa nieruchomość znajdują się na obszarach:

13 – AU – teren usług nieuciążliwych.

Ustalenia szczegółowe: teren położony:

- w obszarze chronionego krajobrazu;

- w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej projektowanego ujęcia wód „Kanie”;

- częściowo na obszarze stanowiska archeologicznego nr 59-64/16;

- w obrębie konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej.

Dla terenów usług nieuciążliwych, plan ustala:

- dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych programów usługowych, produkcji, zaplecza motoryzacji, magazynów, handlu – w tym handlu hurtowego.

- lokalizowanie wszystkich nowych budynków o charakterze usługowym oraz rozbudowa już istniejących wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- nie dopuszcza się lokalizacji programów uciążliwych lub wpływających szkodliwie na środowisko.

- dla działek bezpośrednio przylegających do ulicy Szkolnej maksymalną wysokość zabudowy 2 kondygnacje.

Na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu nr 58 -64/16 i 58-64/19 – warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie (na koszt właściciela lub inwestora) archeologicznych badań wykopaliskowych – wyprzedzających planowane inwestycje i zagospodarowanie terenu. Do czasu przeprowadzenia ww. badań archeologicznych na tym obszarze ustala się zakaz zmiany użytkowania terenów tj. wznoszenia obiektów kubaturowych, uzbrajania terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, realizacji układu komunikacyjnego, realizacji ogrodzeń działek oraz prowadzenia robót ziemnych naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej – tj. głębiej niż 30-35 cm poniżej istniejącego poziomu terenu.

14 – KW – teren ciągu pieszo – jezdnego (stanowiącego dojazd do działki nr ew. 142/5).

1 KGPw – ulica Warszawska, droga wojewódzka nr 719.

12 TWK/3 –KLg – teren wartości kulturowych, droga gminna. Ustalenia szczegółowe jw. Ponadto Plan ustala podporządkowanie rozwiązań układu komunikacyjnego uwarunkowaniom wynikającym z istniejącej wartościowej zieleni i zainwestowania oraz istniejących obiektów kultu i pamięci. Nakazuje ochronę i uzupełnienie istniejącego szpaleru drzew.

(Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego w tut. Urzędzie Gminy przy ulicy Grodziskiej 12, tel. 22 738 26 54).

Dla terenu obejmującego przedmiotową nieruchomość, nie został wyznaczony w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.).

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

- osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;

- osoba/y fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zobowiązana/e będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego jej/ich tożsamość i aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ważność 6 miesięcy), umowę spółki cywilnej;

- osoby prawne - zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: aktualny (ważność 6 miesięcy) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób reprezentujących osobę prawną;

- cudzoziemcy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał promesy wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca;

- pełnomocnicy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym oraz oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć w oryginale pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej (oryginał bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia).

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej promesę na nabycie nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (z wyłączeniem przypadków, w których nie wymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości wymienia art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.).

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć przed przetargiem oświadczenie o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu i ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o stanie cywilnym w dniu przetargu oraz, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Brwinów, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości

(podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku – o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargudo Rady Gminy Brwinów w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wylicytowana cena winna być odnotowana na rachunku bankowym Gminy Brwinów, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod nr 22 738 26 53, 22 738 26 94.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach: 5 grudnia 2018 roku – 6 lutego 2019 roku, na stronach internetowych: www.bip.brwinow.pl, www.brwinow.pl, www.monitorurzedowy.pl, www.infopublikator.pl i wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Wyciąg z niniejszego ogłoszenia opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 5 grudnia 2018r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie