Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

4 kwietnia 2018 14:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • 1)zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • 2)zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • 3)zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • 4)kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • 5)opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 • 6)prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • 7)prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • 8)prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • 9)przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW danych wymaganych ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 • 10)nadzorowanie wykonywania i przetwarzania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” na wydzielonym stanowisku komputerowym („WSK-UG-Z”) w zakresie ochrony fizycznej i bezpieczeństwa danych;
 • 11)realizacja zadań przy pomocy wyodrębnionej i podległej mukomórki organizacyjnej ds. ochrony informacji niejawnych, zwanej „Pionem Ochrony Informacji Niejawnych.

Telefony:

- informacja ogólna – 738 – 25 – 50

- bezpośredni – 738 – 25 – 69

 

29 stycznia 2018 10:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (D. U. N˚ 11 poz. 95 – Dziennik Ustaw z dnia 8 lutego 1999r.) powołano w Urzędzie Gminy Brwinów pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Brwinów powołanym zarządzeniem Burmistrza jest Pan Andrzej Kowalewski.

Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należą:

1. kierowanie komórką do spraw ochrony informacji niejawnych,

2. odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

3. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych we współpracy z administratorem systemu informatycznego,

4. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

5. zapewnienie ochrony Urzędu,

6. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynków administracyjnych Urzędu,

7. prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują pracę, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą i „ poufne" i „zastrzeżone" a także stanowiących tajemnicę państwowa,

8. szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych,

9. prowadzenie bieżących kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,

10. przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie burmistrza, podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Telefony:

- informacja ogólna – 738 – 25 – 50

- bezpośredni – 738 – 25 – 69

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie