Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2018 08:23 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat Gospodarki Komunalnej

 • Referat Gospodarki Komunalnej mieści się w Budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a pok. nr 10 i nr 26.Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:W zakresie gospodarki komunalnej:1. Udzielenie zezwoleń na prowadzenie przez Przedsiębiorców działalności
  w zakresie :1) odbioru odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości,2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.2. Prowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów, nadzór nad działaniami przedsiębiorcy w tym zakresie.3. Sprawozdawczość dotycząca gospodarki odpadami w gminie.4. Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych.5. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną.6. Organizowanie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami oraz współpraca
  z Powiatowym lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
  u zwierząt.7. Podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii
  o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych.8. Organizowanie czynności w ramach postępowań ze zwierzętami padłymi.9. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska.10. Edukacja ekologiczna mieszkańców wspólnie z referatem ochrony środowiska
  i rolnictwa.11. Przygotowywanie formularzy i innych materiałów konkursowych na konkursy ekologiczne wspólnie z referatem ochrony środowiska i rolnictwa.12. Organizowani akcji „Sprzątania świata” i „Dnia ziemi”.13. Utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.14. Prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych
  do ich składowania lub magazynowania.15. Prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz egzekucja tych decyzji.16. Bieżący nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie gminy, tj. sprzątanie chodników, zamiatanie ulic, koszenie pasów drogowych, przycinka skrajni.17. Organizowanie (montaż, demontaż, zakup, naprawa) dekoracji świątecznych na terenie Gminy.18. Zakup: ławek, donic, koszy, tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, tabliczek z nazwami ulic.19. Organizowanie odśnieżania i utrzymania dróg i chodników -akcja zima.20. Organizacja bieżących prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych zlecanych przez pozostałe komórki organizacyjne, sprzątanie śmieci, dzikich wysypisk, pielenie, podlewanie, sadzenie roślin, instalowanie ławek, koszy, tablic, słupów, wymiana piasku w piaskownicach, odśnieżenie dróg poza przetargiem, koszenie poza przetargiem pozostałych ulic, ustawianie i wymiana znaków drogowych, poprawa stanu dróg tłuczniem itp., naprawy placów zabaw.21. Nadzór nad kierowcami oraz taborem samochodowym – rozliczanie zużycia paliwa i czasu pracy kierowców.22. Zakup i remonty taboru samochodowego oraz zakup paliwa.23. Organizacja zbiorowego transportu publicznego.24. Prowadzenie spraw związanych ze szkodami osób trzecich wynikających
  z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz szkód dotyczących mienia gminnego.25. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenie, samochody, sprzęt techniczny itp.).26. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych - przygotowywanie
  i prowadzenie dokumentacji.27. Rozliczanie i nadzór nad wykonawcami realizującymi w/w zadania.28. Dekoracja terenu gminy i budynków Urzędu z okazji świąt i uroczystości państwowych.29. Udział w organizowaniu uroczystości i świąt na terenie Gminy.30. Udział w komisjach interwencyjnych i likwidacyjnych – przygotowywanie
  i prowadzenie dokumentacji.31. Sprzedaż środków trwałych.32. Prowadzenie rejestru korespondencji referatowej oraz ewidencjonowanie faktur wynikających z pracy referatu.33. Przygotowywanie SIWZ dotyczących zadań referatu.34. Przygotowywanie planów wydatków i sprawozdań finansowych.35. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacieW zakresie dotyczącym mieszkalnictwa:1. Nadzór nad zarządzaniem budynkami komunalnymi oraz budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność komunalną.2. Realizacja uchwał: wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym w gminie.3. Kontrola i najem lokali na targowisku miejskim.4. Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi
  i użytkowymi oraz budynkami.5. Prowadzenie spraw dotyczących ustalania stawek czynszów i opłat za lokale
  i nieruchomości stanowiące własność gminy.6. Prawidłowe przygotowanie i zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych
  i użytkowych będących własnością gminy.7. Prawidłowe stosowanie stawek opłat czynszowych.8. Prowadzenie rejestru umów.9. Rozliczanie i obciążanie za media – fakturowanie.10. Opracowywanie planów rzeczowo - finansowych remontów i sprawozdań.11. Realizacji remontów budynków i lokali komunalnych.12. Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych i ich wyposażenia technicznego.13. Rozpatrywanie spraw związanych z poszerzeniem, podziałem i przebudową lokali komunalnych oraz adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.14. Rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na zamianę, podnajem lub oddanie
  w bezpłatne używanie lokalu.15. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, użyczeniem lub innymi formami używania.16. Przeprowadzanie postępowań w trybie bezprzetargowym na najem garaży komunalnych.17. Współdziałanie z Referatem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zbywania lokali mieszkalnych.19. Współudział w przygotowaniu projektów umów i zleceń na wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku dotyczących obsługi komunalnej, a nie mieszczących się w zakresie zadań przypisanych referatowi.20. Monitorowanie sposobu użytkowania lokali pod względem zgodności
  z warunkami umowy.21. Zawieranie umów najmu z podmiotami zewnętrznymi, które oddają gminie swoje lokale do dyspozycji.22. Przeprowadzanie procedur przetargowych na najem lokali użytkowych.23. Zapewnienie czystości i należytego stanu sanitarnego części wspólnych budynków komunalnych.24. Zapewnienie czystości i porządku na terenach miejskich zabudowanych budynkami komunalnymi lub wolnych od zabudowy, a powierzonych do utrzymania.25. Zapewnienie dostawy mediów i usuwaniem odpadów komunalnych
  z nieruchomości Komunalnych.26. Egzekwowanie obowiązku wykorzystania lokali komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania regulaminu porządku domowego.27. Przejmowanie nabytych oraz przekazywania zbywanych przez gminę nieruchomości.28. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd.29. Prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku
  i pomieszczeń Urzędu.30. Współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska „ Sp. z o.o. w Pruszkowie.
 • 31. Reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych.
 • 32. Współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną.
 • 33. Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
 • 34. Rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
 • 35. Współpraca z innymi właścicielami substancji mieszkaniowej w zakresie wynajmu mieszkań.
 • 36. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przydział mieszkania komunalnego.
 • 37. Wnioskowanie o umarzanie, rozkładanie na raty zaległości czynszowych.
 • 38. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie rozwoju budownictwa komunalnego oraz socjalnego.
 • 39. Przygotowywanie dla Radców Prawnych materiałów do złożenia pozwu w sądzie w sprawach dotyczących lokatorów należności czynszowych.
 • 40. Prowadzenie spraw odszkodowań za brak lokali socjalnych.

41. Planowanie, finansowanie i nadzorowanie utrzymania składników mienia komunalnego w zakresie zadań Referatu.

42. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego.

43. Nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń na targowisku.

44. Przygotowanie umów dzierżawy gruntu pod pawilonami na targowisku miejskim.

45. Zawieranie umów rezerwacji stanowisk handlowych.

46. Sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej są:

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Sylwia Wiłkojć-Kowalska Kierownik referatu 23 22 738-26-37
2. Lidia Wiśniewska Zastępca Kierownika referatu 26 22 738-25-83
3. Agnieszka Klepacz podinspektor 10 22 738-25-91
4. Katarzyna Sieradzka Podinspektor ds. czynszów 26 22 738-25-83
5. Łukasz Orzechowski Podinspektor 15 22 738-25-55
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
6. Bartłomiej Perzyński Podinspektor 10 22 738-25-91
7. Magdalena Matusiak Podinspektor 10 22 738-25-91
8. Małgorzata Wołowczyk Inspektor ds. administrowania mieniem komunalnym 15 22 738-25-55
9. Aleksandra Lepak pomoc administracyjna 10 22 738-25-91

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie