Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2018 15:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Brwinów ul. Grodziska 12


Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji ludności;
2) dokonywanie zameldowania lub wymeldowania osób na podstawie zgłoszenia;
3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
4) wydawanie poświadczeń zameldowania;
5) przekazywania organom szkolnym informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 do 18 lat;
6) przekazywanie pisemnej informacji o zgonach urzędowi skarbowemu;
7) zawiadamianie wojskowych komendantów o zmianach przynależności do WKU;
8) wydawanie dowodów osobistych;
9) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego;
10) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
11) prowadzenie archiwum kartoteki kopert dowodowych;
12) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
13) prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru;
14) sporządzanie spisów wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru burmistrza;
15) sporządzanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym lub lokalnym;
16) przygotowanie wydruków list przedpoborowych, poborowych;
17) wzywanie poborowego do stawienia się przed powiatową komisją lekarską;
18) realizacja zadań w zakresie zbiórek publicznych;
19) organizowanie uroczystości związanych z rocznicami urodzin.

Pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich są:

L.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nr pokoju
Nr telefonu
1.Agnieszka DębowskaKierownik ref. Spraw Obywatelskich003738-25-72
2.Anna BanachGłówny Specjalista d/s dowodów osobistych i spraw wojskowych003738-25-85
3.Paweł DudkaInspektor003738-26-85
4.Monika PadamczykPomoc administracyjna003738-26-85

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie