Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 grudnia 2017 15:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Ewidencje, rejestry

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej::

Art.6.1.Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
[...]
3)zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
[...]
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, tutaj znajdą Państwo informacje o dostępie do rejestrów, ewidencji i archiwów będących w posiadaniu Gminy Brwinów

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Brwinów


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brwinów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brwinów:
1. Zgodnie z § 10 ust.1 ww. rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Brwinów jest prowadzony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie