Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 października 2018 14:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 192 załączniki 192

Uchwały 2015

Uchwały 2015

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

26.

IV.26.2015

29.01.2015

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Brwinowie, obr.10

27.

IV.27.2015

29.01.2015

W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwu – Starosty Powiatu Pruszkowskiego darowizny nieruchomości położonej w Brwinowie.

28.

IV.28.2015

29.01.2015

W sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości w miejscowości Moszna Wieś, gm. Brwinów

29.

IV.29.2015

29.01.2015

W sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy Gminą Brwinów a innym jednostkami samorządu terytorialnego

30.

IV.30.2015

29.01.2015

W sprawie określenia kryteriów liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów.

17.02.2015r.

Poz.1337

31.

IV.31.2015

29.01.2015

W sprawie kontynuacji programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat”, realizowany w latach 2014-2015, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XLIX.509.2014.

32.

IV.32.2015

29.01.2015

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brwinów na rok 2015

33.

IV.33.2015

29.01.2015

W sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX.287.2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy Brwinów na sektory.

19.03.2015r.

Dz.Urz.

Poz.2495

34.

IV.342015

29.01.2015

Zmieniająca uchwałę nr LII.568.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i wykonania ciągu pieszo – rowerowego ze zjazdem wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie.

35.

IV.35.2015

29.01.2015

Zmieniająca uchwałę nr LII.567.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i wykonania przebudowy północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupiecką w Brwinowie.

36.

IV.36.2015

29.01.2015

Zmieniająca uchwałę nr LVI.617.2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej 720 - ulicy Pszczelińskiej na odcinku od ulicy Pedagogicznej w Brwinowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 w Otrębusach oraz zmiany uchwał nr XLIX.513.2014 i nr XLIX.514.2014.

37.

IV.37.2015

29.01.2015

Zmieniająca uchwałę nr XLIX.514.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720.

38.

IV.38.2015

29.01.2015

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej z drogą powiatową ul. Piłsudskiego oraz drogą gminna ul. Armii Krajowej w Brwinowie – projekt.

39.

IV.39.2015

29.01.2015

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z drogą gminna ul. Piaseckiego w Otrębusach – koncepcja.

40.

IV.40.2015

29.01.2015

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW nr 719 ul. Obwodnica z drogą gminną ul. Kępińska w Brwinowie – koncepcja.

41.

IV.41.2015

29.01.2015

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. Od ul. Szkolnej do ul. Glinianej w Brwinowie – projekt.

42.

IV.42.2015

29.01.2015

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW nr 719 ul. Warszawska z drogami gminnymi ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach – koncepcja.

43.

IV.43.2015

29.01.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr.III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023.

13.04.2015r.

Dz.Urz.

Poz.3386

44.

IV.44.2015

29.01.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr. III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

02.07.2015r.

Dz.Urz.

Poz.5861

45.

IV.45.2015

29.01.2015

W sprawie dokonania reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr III.14.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r.

46.

IV.46.2015

29.01.2015

W sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

47.

IV.47.2015

29.01.2015

W sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

48.

IV.48.2015

29.01.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.

19.03.2015r.

Dz.Urz.

Poz.2496

49.

IV.49.2015

29.01.2015

W sprawie przyjęcia planu na I półrocze 2015 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie

50.

IV.50.2015

29.01.2015

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2015 rok Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie.

51.

IV.51.2015

29.01.2015

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2015 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

52.

IV.52.2015

29.01.2015

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2015 rok Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie.

53.

IV.53.2015

29.01.2015

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2015 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

54.

V.54.2015

11.02.2015

Zmieniająca uchwałę Nr IV.28.2015 r. z dnia 29.01.2015 r. w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości w miejscowości Moszna Wieś, gm. Brwinów.

55.

V.55.2015

11.02.2015

W sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic 36 P.P Legii Akademickiej i Przyszłości w miejscowości Parzniew. (Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej)

08.04.2015r.

Dz.Urz.

Poz.3190

56.

V.56.2015

11.02.2015

W sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Parzniew.(Opatrzności, Wolności, Radości, Młodości, Spójności, Gościnności)

08.04.2015r.

Dz.Urz.

Poz.3191

57.

V.57.2015

11.02.2015

Zmieniająca uchwałę Nr XLV/477/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parzniew. (36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, Solidarności)

12.06.2015r.

Dz.Urz.

Poz.5344

58.

V.58.2015

11.02.2015

Zmieniająca uchwałę nr LVII.628.2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.

08.04.2015r.

Dz.Urz.

Poz.3192

59.

V.59.2015

11.02.2015

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Brwinów część obszaru wsi Żółwin – działki nr ew. 22/3 i 22/4 uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 173-III z dnia 2 czerwca 2000 r.

28.04.2015r.

Dz.Urz.

Poz.4041

60.

V.60.2015

11.02.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4A w Brwinowie

61.

V.61.2015

11.02.2015

W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów.

62.

V.62.2015

11.02.2015

W sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

08.04.2015r.

Dz.Urz.

Poz.3193

63.

V.63.2015

11.02.2015

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub przez Gminę Brwinów.

08.04.2015r.

Dz.Urz.

Poz.3194

64.

V.64.2015

11.02.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr. III.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

14.07.2015r.

Dz.Urz.

Poz.6113

65.

V.65.2015

11.02.2015

Zmieniająca uchwałę nr I.6.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie.

66.

V.66.2015

11.02.2015

W sprawie reasumpcji uchwały nr IV.41.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. o udzieleniu pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. Od ul. Szkolnej do ul. Glinianej w Brwinowie – projekt.

67

VI.67.2015

04.03.2015

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Otrębusach

68

VI.68.2015

04.03.2015

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w Owczarni

69

VI.69.2015

04.03.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Otrębusach

70

VI.70.2015

04.03.2015

W sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Gminy Brwinów (aktualizacja)”

71

VI.71.2015

04.03.2015

W sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2015”

72

VI.72.2015

04.03.2015

W sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana w Brwinowie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

73

VI.73.2015

04.03.2015

W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

74

VI.74.2015

04.03.2015

W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

75

VI.75.2015

04.03.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr.III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023.

76

VI.76.2015

04.03.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr. III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

77

VI.77.2015

04.03.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr LII.562.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziała przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016

78

VI.78.2015

04.03.2015

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie

79

VII.79.2015

20.03.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr.III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023.

80

VII.80.2015

20.03.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr. III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

81

VIII.81.2015

20.04.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Otrębusach

82

VIII.82.2015

20.04.2015

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin

83

VIII.83.2015

20.04.2015

W sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicom św. Tomasza, św. Jerzego i św. Augustyna w Parzniewie

12.06.2015r.

Dz.Urz.

Poz.5345

84

VIII.84.2015

20.04.2015

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2014.

85

VIII.85.2015

20.04.2015

Zmieniająca uchwałę nr IX.92.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brwinów.

12.06.2015r.

Dz.Urz.

Poz.5346

86

VIII.86.2015

20.04.2015

W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

87

VIII.87.2015

20.04.2015

Zmieniająca uchwałę nr IV.38.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej z drogą powiatową ul. Piłsudskiego oraz drogą gminną ul. Armii Krajowej w Brwinowie – projekt

88

VIII.88.2015

20.04.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr.III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023.

89

VIII.88.2015

20.04.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr. III.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

12.06.2015r.

Dz.Urz.

Poz.5347

90

VIII.90.2015

20.04.2015

W sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brwinowie.

12.06.2015r.

Dz.Urz.

Poz.5347

91

IX.91.2015

27.04.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr.III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023.

92

IX.92.2015

27.04.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr. III.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

93

IX.93.2015

27.04.2015

Zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/251/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś LEADER

94

X.94.2015

11.05.2015

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów

95

X.95.2015

11.05.2015

W sprawie wydłużenia terminu rozpoznania skargi.

96

X.96.2015

11.05.2015

W sprawie wydłużenia terminu rozpoznania skargi.

97

X.97.2015

11.05.2015

W sprawie wydłużenia terminu rozpoznania skargi.

98

XI.98.2015

10.06.2015

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin, gm. Brwinów.

99

XI.99.2015

10.06.2015

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kanie (Liliowa)

27.07.2015r.

Dz.Urz.

Poz.6625

100

XI.100.2015

10.06.2015

W sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym.

101

XI.101.2015

10.06.2015

W sprawie przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacyjnego Gminy Brwinów na lata 2015-2025”.

102

XI.102.2015

10.06.2015

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjna – miejscowość CZUBIN

27.07.2015r.

Dz.Urz.

Poz.6626

103

XI.103.2015

10.06.2015

W sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.”

27.07.2015r.

Dz.Urz.

Poz.6627

104

XI.104.2015

10.06.2015

W sprawie wyrażenia zgodny na udzielenie dotacji dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

rozstrzygnięciem nadzorczym Kolegium

RIO nr 15.162.2015

z dn. 30 czerwca 2015r.

stwierdzono w części nieważność

Uchwały.

105

XI.105.2015

10.06.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr.III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023.

rozstrzygnięciem nadzorczym Kolegium

RIO nr 15.164.2015

z dn. 30 czerwca 2015r.

stwierdzono nieważność

Uchwały.

106

XI.106.2015

10.06.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

107

XI.107.2015

10.06.2015

W sprawie powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

108

XII.108.2015

16.06.2015

W sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

109

XIII.109.2015

26.06.2015

W sprawie zatwierdzenia sprawozhttp://bip.brwinow.pl/zalacznik/25107dania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2014.

110

XIII.110.2015

26.06.2015

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za rok 2014.

111

XIII.111.2015

26.06.2015

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (Stowarzyszenie Wille Borki)

112

XIII.112.2015

26.06.2015

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów

(p. A. W.)

113

XIII.113.2015

26.06.2015

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (Przedstawiciele Rad Rodziców przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Brwinów)

(Przedstawiciele Rad Rodziców przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Brwinów)

114

XIII.114.2015

26.06.2015

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów

(p. I. M.)

115

XIII.115.2015

26.06.2015

W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

20.08.2015r.

Dz.Urz.

Poz.7191

116

XIII.116.2015

26.06.2015

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w miejscowości Owczarnia.

117

XIII.117.2015

26.06.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Brwinowie obr.11.

118

XIII.118.2015

26.06.2015

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew. 90/56 o pow. 93m2, oraz nr ew. 91/46 o pow. 16m2, położonych w miejscowości Parzniew.

119

XIII.119.2015

26.06.2015

W sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania drogą Powiatu Pruszkowskiego

120

XIII.120.2015

26.06.2015

W sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Brwinów na lata 2015-2017.

121

XIII.121.2015

26.06.2015

W sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015-2019.

122

XIII.122.2015

26.06.2015

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów nieruchomości należącej do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

123

XIII.123.2015

26.06.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr.III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023.

124

XIII.124.2015

26.06.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

12.11.2015r.

Dz.Urz.

Poz.8991

125

XIII.125.2015

26.06.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcia zobowiązania.

20.08.2015r.

Dz.Urz.

Poz.7192

126

XIV.126.2015

22.07.2015

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

127

XIV.127.2015

22.07.2015

W sprawie przyjęcia przez gminę Brwinów zarządzania częścią pasa dróg powiatowych.

128

XIV.128.2015

22.07.2015

W sprawie skierowania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

129

XIV.129.2015

22.07.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr.III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023.

130

XIV.130.2015

22.07.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XI.106.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r.

131

XV.131.2015

04.09.2015

W sprawie zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych.

02.11.2015r.

Dz.Urz.

Poz.8655

132

XV.132.2015

04.09.2015

W sprawie zaliczenia drogi położonej w Parzniewie do kategorii dróg gminnych.

02.11.2015r.

Dz.Urz.

Poz.8656

133

XV.133.2015

04.09.2015

W sprawie rozpoznania skargi na bezczynność i niedopełnienieobowiązków przez Burmistrz Gminy Brwinów

obowiązków przez Burmistrz Gminy Brwinów

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym
z dnia 22 września 2015 r. LEX I.4131.199.2015. AJS stwierdził nieważność uchwały.

134

XV.134.2015

04.09.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2025.

135

XV.135.2015

04.09.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r,

09.03.2016r.

Dz. Urz.

Poz.2292

136

XV.136.2015

04.09.2015

Zmieniająca uchwałę nr LVI.619.2014 z dnia 5 września 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na przebudowie ulicy Marszałkowskiej J. Piłsudskiego w Brwinowie oraz pomocy finansowej w formie dotacji na przebudowę dróg powiatowych nr 3111W Domaniew – Koszajec oraz 3112 Moszna - Pruszków

137

XVI.137.2015

05.10.2015

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej
w Domaniewie, gm. Brwinów.

138

XVI.138.2015

05.10.2015

W sprawie zaliczenia drogi położonej w Otrębusach do kategorii dróg gminnych

19.11.2015r.

Dz.Urz.

Poz.9239

139

XVI.139.2015

05.10.2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w 2016 roku

18.11.2015r.

Dz.Urz.

Poz.9196

Uchylona uchwałą nr XVIII.166.2015 z dnia 30 listopada 2015r.

140

XVI.140.2015

05.10.2015

W sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2016 roku.

18.11.2015r.

Dz.Urz.

Poz.9197

141

XVI.141.2015

05.10.2015

W sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku.

18.11.2015r.

Dz.Urz.

Poz.9198

142

XVI.142.2015

05.10.2015

W sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Brwinów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

143

XVI.143.2015

05.10.2015

W sprawie przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania parkingiem „Parkuj i Jedź” w Brwinowie.

144

XVI.144.2015

05.10.2015

Zmieniająca uchwałę nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa)

19.11.2015r.

Dz.Urz.

Poz.9240

145

XVI.145.2015

05.10.2015

W sprawie zmiany uchwały nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2025”.

146

XVI.146.2015

05.10.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

15.04.2016r.

Dz.Urz.

Poz.3584

147

XVI.147.2015

05.10.2015

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

18.11.2015r.

Dz.Urz.

Poz.9199

148

XVI.148.2015

05.10.2015

Zmieniająca uchwałę nr IV.47.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

149

XVI.149.2015

05.10.2015

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

150

XVI.150.2015

05.10.2015

W sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019

151

XVI.151.2015

05.10.2015

W sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019

152

XVII.152.2015

29.10.2015

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2016 roku.

10.12.2015r.

Dz. Urz.

Poz.10474

153

XVII.153.2015

29.10.2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Uchylona uchwałą nr XVIII.165.2015 z dnia 30 listopada 2015r.

154

XVII.154.2015

29.10.2015

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchylona uchwałą nr XVIII.167.2015 z dnia 30 listopada 2015r.

155

XVII.155.2015

29.10.2015

W sprawie reasumpcji uchwały nr XVI.139.2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w 2016 roku.

Uchylona uchwałą nr XVIII.166.2015 z dnia 30 listopada 2015r.

156

XVII.156.2015

29.10.2015

W sprawie przyjęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ciągów pieszo – rowerowych i chodników leżących w graniach administracyjnych Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2015/2016

157

XVII.157.2015

29.10.2015

W sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

158

XVII.158.2015

29.10.2015

W sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzeni poboru tej opłaty w drodze inkasa.

Uchylona uchwałą nr XVIII.170.2015 z dnia 30 listopada 2015r.

159

XVII.159.2015

29.10.2015

W sprawie przyjęcia wniosku sołectwa Kań, dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku.

160

XVII.160.2015

29.10.2015

W sprawie reasumpcji uchwały nr XVI.145.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.10.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r.

161

XVII.161.2015

29.10.2015

W sprawie reasumpcji uchwały nr XVI.146.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr III.11.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r.

20.04.2016r.

Dz.Urz.

Poz.3886

162

XVII.162.2015

29.10.2015

W sprawie zmian w uchwale nr III.10.2014 z dnia 27 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2025

163

XVII.163.2015

29.10.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

20.04.2016r.

Dz.Urz.

Poz.3894

164

XVIII.164.2015

30.11.2015

W sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Otrębusach.

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym
z dnia 15 grudnia 2015 r. LEX I.4131.285.2015. AJS stwierdził nieważność uchwały.

165

XVIII.165.2015

30.11.2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016

31.12.2015r.

Dz.Urz.

Poz.11726

166

XVIII.166.2015

30.11.2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w 2016 roku.

31.12.2015r.

Dz.Urz.

Poz.11727

167

XVIII.167.2015

30.11.2015

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

31.12.2015r.

Dz.Urz.

Poz.11728

168

XVIII.168.2015

30.11.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów

169

XVIII.169.2015

30.11.2015

W sprawie założenia cmentarza komunalnego.

170

XVIII.170.2015

30.11.2015

W sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa

31.12.2015r.

Dz.Urz.

Poz.11729

171

XVIII.171.2015

30.11.2015

W sprawie przystąpienia do konkursu współfinansowanego ze środków UE realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

172

XVIII.172.2015

30.11.2015

W sprawie zmian w uchwale nr III.10.2014 z dnia 27 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2025

173

XVIII.173.2015

30.11.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

06.05.2016r.

Dz.Urz.

Poz.4438

174

XIX.174.2015

18.12.2015

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025

175

XIX.175.2015

18.12.2015

W sprawie uchwalenia budżetu Brwinów na rok 2016.

22.02.2016r.

Dz.Urz.

Poz.1664

176

XIX.176.2015

18.12.2015

W sprawie ustanowienia roku 2016 »Rokiem Wacława Kowalskiego»

177

XIX.177.2015

18.12.2015

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Brwinów.

178

XIX.178.2015

18.12.2015

W sprawie uchylenia uchwały ustalenia przebiegu drogi gminnej w Otrębusach.

179

XIX.179.2015

18.12.2015

W sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Otrębusach.

28.12.2015r.

Dz.Urz.

Poz.11671

180

XIX.180.2015

18.12.2015

W sprawie przystępowania gminy Brwinów na zasadach partnerstwa do projektu budowy ścieżek rowerowych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) oraz zawierania w tych sprawach porozumień.

181

XIX.181.2015

18.12.2015

W sprawie przystąpienia Gminy Brwinów na zasadach partnerstwa z Powiatem Pruszkowskim oraz Gminą Michałowice, Gminą Nadarzyn, Miastem Piastów oraz Miastem Pruszków do projektu budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach ludności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

182

XIX.182.2015

18.12.2015

Zmieniająca uchwałę Nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa)

04.02.2016r.

Dz.Urz.

Poz.1086

183

XIX.183.2015

18.12.2015

W sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kantorki prawidłowości jej pobierania i wykorzystywania.

04.02.2016r.

Dz.Urz.

Poz.1087

184

XIX.184.2015

18.12.2015

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów, a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

185

XIX.185.2015

18.12.2015

W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

186

XX.186.2015

29.12.2015

W sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów”

187

XX.187.2015

29.12.2015

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów, a Miastem Pruszków dotyczącego wykonywania – zadań
z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

188

XX.188.2015

29.12.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Grodziskiej 10 w Brwinowie.

189

XX.189.2015

29.12.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2025

190

XX.190.2015

29.12.2015

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.

191

XX.191.2015

29.12.2015

W sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Brwinowie: Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Kultury, Oświaty i Sportu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie