Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 listopada 2018 09:56 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW.


Lp.

LokalizacjaNumer KW

Nr budynku

Nr lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu i pomieszczeń przynależnych w (m2).

Powierzchnia nieruchomości (działki) w m2

Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości

Powierzchnia użytkowa lokali i pomieszczeń przynależnych w m2

Wartość lokalu (zł) bez bonifikaty

Udział lokalu w prawie użytkowania wieczystego gruntu

Wartość gruntu (w zł) bez bonifikaty

Pierwsza opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (w zł) – 25% bez bonifikaty

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego – 1 % wartości gruntu (w zł) bez bonifikaty

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Brwinów, ul. Biskupicka

WA1P/00047521/6

57 C

12

48,18

4486

31/1, 31/2, 31/5 i 31/6, obręb 01 Brwinów

1375,11

63829*

4818/137511

24488*

6 122*/ **

244,88*/ ***

2

Czubin

WA1P/00047591/7

14

6

73,54

4400

68/ Czubin

519,98

49773*

7354/51998

32981*

8245,25*/ **

329,81*/ ***

  • 1.* Forma sprzedaży: gotówka/raty – Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży lokalu oraz gruntu w wysokości: 80 % wartości wyceny przy zadeklarowaniu jednorazowej płatności oraz 70 % wartości wyceny przy sprzedaży na raty.
  • 2.Przeznaczenie nieruchomości w mpzp – funkcja mieszkaniowa (poz. 1) i funkcja usługowa (poz.2).
  • 3.Opis – lokal mieszkalny.
  • 4.Termin zagospodarowania – nie dotyczy.
  • 5.**Pierwsza opłata za grunt stanowi 25 % ceny ułamkowej części gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste; do opłaty doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki 23%.
  • 6.***Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego stanowią 1 % ceny ułamkowej części gruntu i płatne będą z góry w terminie do 31 marca każdego roku; doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki 23 %.
  • 7.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych oraz pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w współużytkowaniu wieczystym gruntu, równa jest wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, z zastosowaniem bonifikaty wynikającej z Uchwały nr XLV.463.2013 z dnia 25 października 2013 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych.
  • 8.Cena gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, będzie obowiązywała do zmiany wartości gruntu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
  • 9.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawieart. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

10.Niniejszy wykaz został od dnia 08.11.2018 do dnia 29.11.2018 opublikowany na stronach internetowych: www.brwinow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów - www.bip.brwinow.pl i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów. Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowano w tygodniku WPR w dniu 09.11.2018

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie