Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 marca 2019 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

IV sesja

Wyniki głosowania na IV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 24 stycznia 2019 r.


Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

5.Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

5.1 reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr III.15.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023”;

5.2 nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszajec-Wieś;

5.3 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12
i 477/13;

5.4 reasumpcji Uchwały Nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącej wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;

5.5 wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów;

5.6 dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów określonej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie;

5.7 dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów- Osiedle „Słoneczne” w Kaniach określonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Budowlane „DOMEX-BIS” Sp. z o.o.;

5.8 zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025;

5.9 zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.;

5.10 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemupolegającej na zaprojektowaniu i budowie przepustu wraz z fragmentem ścieżki rowerowej łączącego nowo wybudowaną ścieżkę rowerową z drogą powiatową nr 4108W na działce nr 195/2 obręb 0009 Kotowice;

5.11 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy drogi o dł. 700 mb łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i nr 718 na granicy Domaniewa i Miasta Pruszkowa wraz ze skrzyżowaniami;

5.12 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Pszczelińskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Peronową;

5.13 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie;

5.14 przyjęcia planu pracy na I półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiejw Brwinowie.

5.15 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.

5.16 przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej
w Brwinowie na 2019 rok.

5.17 przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.

  • 6.Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7.Zamknięcie sesji.


Głosowano wniosek w sprawie:

wprowadzenia do porządku obrad w pkt. 5.15 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2
w Biskupicach do DPS w Czubinie oraz w pkt. 5.16 projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz w pkt. 5.17 projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 rok Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej
w Brwinowie.


Wyniki głosowania:

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4.


Wyniki imienne:

ZA (17)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (4)
Małgorzata Jabłońska, Dariusz Krzemiński, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

5.1 reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr III.15.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023”;


Głosowano w sprawie:
reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr III.15.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023”;.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.


5.2. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszajec-Wieś;

Głosowano w sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszajec-Wieś;.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Michał Segit


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

5.3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13;


Głosowano w sprawie:


uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13;.

Wyniki głosowania:

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4Wyniki imienne:

ZA (17)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (4)

Aldona Górniak, Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.


5.4. reasumpcji Uchwały Nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącej wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;


Głosowano w sprawie:
reasumpcji Uchwały Nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącej wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

5.5. wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów;Głosowano wniosek w sprawie:
wycofania projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów do Komisji.

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (3)

Andrzej Guzik, Dariusz Krzemiński, Karol Kühn.


PRZECIW (13)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Bartosik, Paweł Nyc


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.Głosowano w sprawie:
wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów;.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


PRZECIW (3)
Andrzej Guzik, Dariusz Krzemiński, Karol Kühn.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Nyc


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.
5.6. dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia ścieków na terenie gminy Brwinów określonej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie;


Głosowano w sprawie:
dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia ścieków na terenie gminy Brwinów określonej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie;.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (16)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Michał Segit


NIEOBECNI (4)
Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

5.7. dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów- Osiedle „Słoneczne” w Kaniach określonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Budowlane „DOMEX-BIS” Sp. z o.o.;


Głosowano w sprawie:
dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów- Osiedle „Słoneczne” w Kaniach określonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Budowlane „DOMEX-BIS” Sp. z o.o.;.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (16)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Michał Segit


NIEOBECNI (4)
Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

5.8. zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025;


Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025;.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (16)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Andrzej Guzik, Dariusz Krzemiński


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

5.9. zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.;


Głosowano w sprawie:
zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.;.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (15)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Andrzej Guzik, Dariusz Krzemiński, Karol Kühn.


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

5.10. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na zaprojektowaniu i budowie przepustu wraz z fragmentem ścieżki rowerowej łączącego nowo wybudowaną ścieżkę rowerową z drogą powiatową nr 4108W na działce nr 195/2 obręb 0009 Kotowice;

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na zaprojektowaniu i budowie przepustu wraz z fragmentem ścieżki rowerowej łączącego nowo wybudowaną ścieżkę rowerową z drogą powiatową nr 4108W na działce nr 195/2 obręb 0009 Kotowice;.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

5.11. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy drogi o dł. 700 mb łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i nr 718 na granicy Domaniewa i Miasta Pruszkowa wraz ze skrzyżowaniami;

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy drogi o dł. 700 mb łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i nr 718 na granicy Domaniewa i Miasta Pruszkowa wraz ze skrzyżowaniami;.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)


Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.
5.12. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Pszczelińskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Peronową;

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Pszczelińskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Peronową;.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)
Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.


5.13. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie;


Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie;.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)
Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

5.14. przyjęcia planu pracy na I półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brwinowie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia planu pracy na I półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brwinowie.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Krzemiński


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.


5.15. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.


5.16. przyjęcia planu pracy na 2019 roku Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia planu pracy na 2019 roku Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej
w Brwinowie.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

5.17. przyjęcia planu pracy na 2019 roku Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brwinowie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia planu pracy na 2019 roku Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brwinowie.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Michał Segit, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)

Małgorzata Jabłońska, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie