Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 czerwca 2018 11:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I EO ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 19 UST.1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R.– O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM (Dz.U.
z 2017r., poz. 2136 z późn. zm)


Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz.2136 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora transportu zbiorowego:

Gmina Brwinów, w imieniu której działa Burmistrz Brwinowa

adres: Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-40 Brwinów.

2.Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z art.19 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.) - w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:

1. Rodzaj transportu:

Publiczny transport zbiorowy - przewozy autobusowe, wraz z dowozem dzieci do szkół.

2. Określenie sieci komunikacyjnej:

Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Brwinów oraz gmin sąsiadujących, dla których Gmina Brwinów jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

4.Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

03 wrzesień 2019 r.

5. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brwinów

- tablice ogłoszeń w budynkach Urzędu Gminy Brwinów

- strona internetowa Gminy www.brwinow.pl

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie