Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

12 kwietnia 2018 15:14 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

PETYCJE


Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji Burmistrza Gminy Brwinów lub Rady Miejskiej w Brwinowie. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje. Można występować w interesie publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym, innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz:

Formularz petycji

Anonimy nie są rozpatrywane.

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia poinformujemy autora petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rejestr petycji składanych do Burmistrza Gminy Brwinów

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Przewidywany

termin

odpowiedzi

data odpowiedzi

odpowiedź

Przebieg postępowania

16.10.2015

Mieszkańcy

Gminy Brwinów

SKAN

Nieudzielanie koncesji na sprzedaż alkoholu w Brwinowie

pozostawienie petycji bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

20.10.2015

Brak zgody na ujawnienie danych

SKAN

Nieudzielanie koncesji na sprzedaż alkoholu w Brwinowie

30.12.2015

SKAN

30.03.2018

Mieszkańcy Brwinowa

SKAN

Planowana przebudowa ul. Granicznej w Brwinowie


pozostawienie petycji bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

Rejestr petycji składanych do Rady Miejskiej w Brwinowie

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Przewidywany

termin

odpowiedzi

data odpowiedzi

odpowiedź

Przebieg postępowania

9.06.2017

Kamila Dąbrowska

Adam Banaszek

Jarosław Stecki działający w Społecznej Grupie Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew

SKAN

Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum lokalnego dot. planowanej linii 400 kV

28 sierpnia 2017 r.

SKAN

 

24 kwietnia 2019 15:58 | wersja 27 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

PETYCJE


Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji Burmistrza Gminy Brwinów lub Rady Miejskiej w Brwinowie. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje. Można występować w interesie publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym, innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz:

Formularz petycji

Anonimy nie są rozpatrywane.

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia poinformujemy autora petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Rejestr petycji składanych do Burmistrza Gminy Brwinów

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Przewidywany

termin

odpowiedzi

data odpowiedzi

odpowiedź

Przebieg postępowania

16.10.2015

Mieszkańcy

Gminy Brwinów

SKAN

Nieudzielanie koncesji na sprzedaż alkoholu w Brwinowie

pozostawienie petycji bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

20.10.2015

Brak zgody na ujawnienie danych

SKAN

Nieudzielanie koncesji na sprzedaż alkoholu w Brwinowie

30.12.2015

SKAN

30.03.2018

Mieszkańcy Brwinowa

SKAN

Planowana przebudowa ul. Granicznej w Brwinowie


pozostawienie petycji bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
9.04.2018 Brak zgody na ujawnienie danych SKAN Remont drogi gminnej - ulicy Wiktorskiej w Brwinowie 8.05.2018 SKAN

16.04.2018

Mieszkańcy Brwinowa

SKAN

Planowana przebudowa ul. Granicznej w Brwinowie

10.07.18 SKAN

20.04.2018

Mieszkańcy ulicy Tulipanowej

SKAN

Wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy Tulipanowej

21.05.2018 Skan

30.05.2018

Rada Rodziców Przedszkola nr 1 w Brwinowie

SKAN

Modernizacja placu zabaw w postaci wykonania jego zacienienia

27.07.2018 SKAN

12.07.2018

Mieszkaniec Gminy Brwinów

SKAN

Ustawienie ławek ogrodowych wzdłuż ulicy Pszczelińskiej

27.07.2018 SKAN

17.07.2018

Mieszkańcy ul.Zielonej w Brwinowie

SKAN

Modernizacja nawierzchni ul.Zielonej w Brwinowie

26.07.2018 SKAN
21.09.2018 Brak zgody na ujawnienie danych SKAN Odbiór odpadów 18.12.2018 Skan
20.08.2018 Szulc-Efekt Sp. z o.o. SKAN Efektowność energetyczna 25.10.2018 Skan
8.10.2018 Brak zgody na ujawnienie danych SKAN Oświetlenie i naprawa ulicy Makowej w Żółwinie 25.10.2018 Skan
24.01.2019 Mieszkańcy miejscowości:
1 Krosna-Parcela
2 Krosna-Wieś
3 Moszna-Parcela
SKAN Dotyczy naprawy nawierzchni ul. Nadrzecznej i Słonecznej 23.04.2019 Skan


Rejestr petycji składanych do Rady Miejskiej w Brwinowie

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Przewidywany

termin

odpowiedzi

data odpowiedzi

odpowiedź

Przebieg postępowania

9.06.2017

Kamila Dąbrowska

Adam Banaszek

Jarosław Stecki działający w Społecznej Grupie Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew

SKAN

Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum lokalnego dot. planowanej linii 400 kV

28 sierpnia 2017 r.

SKAN

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie