Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 stycznia 2018 09:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

telefon

pokój

1.

Helena Piotrowska

738-26-13

204

2.

Elżbieta Fitz

p.o. zastępcy kierownika Referatu

j.w.

204

3.

Urszula Zawistowska - Haltebrut

Podinspektor d/s gosp. nieruchomościami

738-26-53

204

4.
Dorota Łukawska
Podinspektor
738-26-53
204
5. Michał Tybuś Podinspektor 738-26-53 204


ZAKRES DZIAŁANIA REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat wykonuje zadania z zakresu zadań własnych gminy.

Do podstawowych czynności należy:

1) opisywanie majątku gminy,

2) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy,

3) prowadzenie spraw nieruchomości stanowiących mienie Gminy, związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zbyciem prawa użytkowania wieczystego, dzierżawą, użytkowaniem, zarządem trwałym, najmem, użyczeniem,

4) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

5) prowadzenie spraw związanych z opłatami wynikającymi z określonych form władania nieruchomością (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie),

6) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, gdzie organem orzekającym jest Starostwo Powiatowe, w zakresie: wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne, zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli,

7) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem podziałów nieruchomości położonych na terenie gminy Brwinów,

8) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości,

9) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,

10) prowadzenie spraw numeracji porządkowej nieruchomości,

11) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów,

12) prowadzenie spraw (we współpracy z Referatem Inwestycyjno-Komunalnym) dotyczących postępowań o udzielanie zamówień publicznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Gminy,

13) prowadzenie spraw dochodów i wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami,

14) zlecanie umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów,

15) przygotowywanie wykazu mienia komunalnego do projektu budżetu.”

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie