Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2018 14:51 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

telefon

pokój

1.

Helena Piotrowska

główny specjalista

738-26-13

204

2.

Elżbieta Fitz

p.o. zastępcy kierownika Referatu

738-26-53

204

3.

Urszula Zawistowska - Haltebrut

podinspektor d/s gosp. nieruchomościami

738-26-53

204

4.
Dorota Łukawska
Inspektor
738-26-53
204
5. Michał Tybuś Inspektor 738-26-53 204

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy :

1)gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brwinów:

a)oddawanie w użytkowanie lub użytkowanie wieczyste,

b)zbywanie nieruchomości, w tym lokali komunalnych najemcom,

c)oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,

d)zawieranie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia i in.;

2)przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;

3)prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy:

a)zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

b)na zasadach komunalizacji,

c)w formie zakupu, darowizny, zasiedzenia, ugody, pierwokupu, wywłaszczenia;

4)prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat wynikających z określonych form władania nieruchomością (użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem, służebność, służebność przesyłu, użytkowanie, użyczenie, bezumowne korzystanie);

5)prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem podziałów nieruchomości położonych na terenie gminy Brwinów;

6)naliczanie opłat adiacenckich;

7)prowadzenie postępowań odszkodowawczych za drogi przejęte, na rzecz Gminy Brwinów;

8)prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości;

9)prowadzenie spraw numeracji porządkowej nieruchomości;

10)prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów;

11)regulacja stanu prawnego gruntów znajdujących się w posiadaniu (we władaniu) Gminy Brwinów;

12)zarządzenie gruntami znajdującymi się w posiadaniu (we władaniu) Gminy Brwinów;

13)prowadzenie spraw związanych z dochodami i wydatkami w zakresie gospodarki nieruchomościami;

14)przygotowywanie wykazu mienia komunalnego do sprawozdania z wykonania budżetu;

15)przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów;

16)prowadzenie wykazu mienia gminnego, w tym gminnego zasobu nieruchomości;

17)ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz Gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie