Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2018 08:25 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego

Pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego

Pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego

ZAKRES DZIAŁANIA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

telefon

pokój

1.

Iwona Grzybczyk - Kostrzewska

Kierownik referatu

738-26-54

206 / 207

2.

Iwona Osińska

Inspektor d/s planowania przestrzennego

738-26-54

206 / 207

3.

Teresa Czarnecka

Inspektor d/s planowania przestrzennego

738-26-54

206 / 207

4.

Agata Doleżal

Podinspektor d/s planowania przestrzennego

738-26-14

206 / 207

5.

Agnieszka Czarnecka

Podinspektor d/s planowania przestrzennego

738-26-14

206/207

6.

Karolina Kozieł

pomoc administracyjna

738-26-54

206

„Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego należy realizacja przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:


1) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania opracowań planistycznych
3) prowadzenie procedur i koordynacja prac związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5) prowadzenie procedur związanych ze sporządzaniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
6) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
7) przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
8) prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
9) sporządzanie decyzji ustalających wysokość opłat z tytułu roszczeń wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
10) sporządzanie zaświadczeń i opinii o przeznaczeniu terenu,
11) opiniowanie projektów podziału nieruchomości,
12) przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb przetargowych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów umów.”

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie