Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 września 2018 12:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Prawo do glosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu wyborczego głosować przez pełnomocnika mogą:

- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat;

- wyborcy niepełnosprawni,


Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu wyborczego głosować przez pełnomocnika mogą:

- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat;

- wyborcy niepełnosprawni, tj. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie