Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2019 10:01 | wersja 14 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat Budżetowo - Finansowo - Podatkowy

1.Referat Budżetowo – Finansowo – Podatkowy prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją budżetu, wymiarem, egzekucją podatków i opłat lokalnych. Do zadań referatu należą sprawy statystyki i analizy, umożliwiające bieżącą ocenę sytuacji finansowej Gminy.

2.Do podstawowych zadań Referatu zalicza się:

1) z ustawy o finansach publicznych:

a)przygotowanie projektu budżetu Gminy oraz projektów zmian w budżecie,

b)opracowanie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,

c)bieżące księgowanie dochodów i wydatków Gminy,

d)sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych oraz rocznych do jednostek nadrzędnych z wykonania dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej, wynikających z ustawy o sprawozdawczości budżetowej,

e)kontrola wykonania budżetu przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy,

f)prowadzenie rozliczeń środków finansowych Gminy z dysponentami wyższego stopnia,

g)przygotowanie wniosków o udzielenie kredytów,

h)przekazywanie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy oraz kontrola rozliczeń dotacji,

i)prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i rozliczaniem inwestycji realizowanych przez Gminę,

j)sporządzanie sprawozdań z zakresu operacji finansowych,

k)sporządzanie informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminy-półroczne i roczne,

l)kontrolę rozliczeń innych dotacji udzielonych przez Gminę;

1)z ustawy o rachunkowości:

a)prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej,

b)wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

c)gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,

d)organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,

e)wykonywanie spraw związanych z obsługą wynagrodzeń,

f)prowadzenie obsługi kasowej jednostki budżetowej,

g)ewidencja druków ścisłego zarachowania,

h)wydawanie bloczków opłaty targowej,

i)pobór i egzekucja opłat komunalnych;

2)z ustawy o podatku rolnym – prowadzenie spraw podatku rolnego wynikających z właściwości organu podatkowego: wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, wydawanie zaświadczeń i zwrot podatku akcyzowego rolnikom;

3)z ustawy o lasach – prowadzenie spraw podatku leśnego wynikających z właściwości organu podatkowego;

4)z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

a)prowadzenie spraw podatków (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg),

b)prowadzenie ewidencji: podatków od nieruchomości i od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej;

5)z ustawy o drogach publicznych pobór i egzekucja opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w pasie drogi publicznej;

6)z ustawy o opłacie skarbowej – prowadzenie spraw wynikających z właściwości organu podatkowego;

7)z ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym – prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów podatku VAT, wystawianie faktur, not i deklaracji;

8)z ustawy o gospodarce nieruchomościami – pobór i egzekucja należności (opłat);

9)z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – pobór i egzekucja należności (opłat);

10)w zakresie spraw zleconych: sporządzanie wykazów osób uprawnionych do udziału w wyborach przedstawiciela do Izby Rolniczej;

11)współdziałanie z organami finansowymi i bankami;

12)prowadzenie centralnego rejestru umów.

Pracownicy Referatu Budżetowo - Finansowo - Podatkowego:

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Elżbieta Dolota Skarbnik Gminy 107 22 7382-624
2. Bożena Żukowska Kierownik Referatu 107 22 7382-624
3. Małgorzata Makowska Zastępca Kierownika 110 22 7382-634
4. Katarzyna Boniecka Podinspektor - Kasjer 106 22 7382-632
5. Iwona Orzechowska Inspektor ds. Finansowych 107 22 7382-622
6. Beata Jakubczyk Podinspektor 107 22 7382-624
7. Katarzyna Marciniak Podinspektor ds. Podatkowych 109 22 7382-636
8. Izabela Młynowska Inspektor ds. Finansowych 109 22 7382-636
9. Ewelina Kryszczuk Podinspektor 109 22 7382-636
10. Grażyna Hoinka Podinspektor 109 22 7382-636
11. Cecylia Żukowska Inspektor ds. Podatkowych 110 22 7382-634
12. Małgorzata Sienicka-Kowalska Podinspektor 109 22 7382-636
13. Małgorzata Gałęziewska Inspektor ds. finansowych 111 22 7382-655
14. Beata Sobieraj Inspektor ds. Finansowych 107 22 7382-624
15. Renata Paterek Inspektor 107 22 738-25-95
16. Agnieszka Kiełbowska Podinspektor 107 22 7382-624
17. Karolina Staśkiewicz Podinspektor 111 22 7382-655
18 Marta Barzenc Podinspektor 110 22 7382-634

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie