Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 stycznia 2019 10:42 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Gospodarki Komunalnej

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

1)W zakresie gospodarki komunalnej:

a)współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych,

b)wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną,

c)organizowanie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami oraz współpraca z Powiatowym lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt,

d)odławianie bezdomnych zwierząt oraz ich przekazywanie właściwym podmiotom w celu zapewnienia opieki,

e)organizowanie czynności w ramach postępowań ze zwierzętami padłymi,

f)prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska,

g)utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

h)prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

i)prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz egzekucja tych decyzji,

j)prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie gminy (wymiar, ewidencja, egzekucja),

k)utrzymanie czystości na terenie gminy, tj. sprzątanie chodników, zamiatanie ulic, koszenie pasów drogowych, prowadzenie prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych oraz usuwanie dzikich wysypisk,

l)rozmieszczanie (montaż, demontaż, zakup, naprawa) dekoracji świątecznych oraz elementów na terenie gminy, zakup i instalacja ławek, donic, koszy, tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, tabliczek z nazwami ulic,

m)organizowanie odśnieżania i utrzymania dróg i chodników,

n)organizacja pracy kierowcóworaz zarządzanie taborem samochodowym, w tym rozliczanie zużycia paliwa i czasu pracy kierowców,

o)organizacja zbiorowego transportu publicznego,

p)prowadzenie spraw związanych ze szkodami osób trzecich wynikających z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz szkód dotyczących mienia gminnego,

q)prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenie, samochody, sprzęt techniczny itp.),

r)udział w organizowaniu uroczystości i świąt na terenie gminy,

s)prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego,

t)prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, a także utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

u)przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów,

v)przygotowywanie planów wydatków i sprawozdań finansowych oraz projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie;

2)w zakresie dotyczącym mieszkalnictwa:

a)zarządzanie budynkami komunalnymi oraz budynkami mieszkalnym stanowiącymi własność komunalną,

b)gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym:

-administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz innymi budynkami,

-rozpatrywanie spraw związanych z poszerzeniem, podziałem i przebudową lokali komunalnych oraz adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,

-prowadzenie spraw dotyczących ustalania stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości stanowiące własność Gminy,

-przygotowanie i zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy,

-rozliczanie i obciążanie opłatami za media,

-egzekwowanie obowiązku wykorzystania lokali komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania regulaminu porządku domowego,

-prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących lokatorów należności czynszowych,

-prowadzenie spraw o odszkodowanie za brak lokali socjalnych,

-przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych i ich wyposażenia technicznego oraz opracowywanie planów rzeczowo - finansowych remontów i sprawozdań,

-współdziałanie z Referatem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zbywania lokali mieszkalnych,

-współpraca z innymi właścicielami substancji mieszkaniowej w zakresie wynajmu mieszkań,

-współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie rozwoju budownictwa komunalnego oraz socjalnego,

-sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

c)prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, użyczeniem lub innymi formami używania oraz najem garaży komunalnych, w tym:

- przeprowadzanie procedur przetargowych dotyczących najmu lokali użytkowych,

- monitorowanie sposobu użytkowania lokali pod względem zgodności z warunkami umowy,

d)zapewnienie czystości i porządku na terenach miejskich zabudowanych budynkami komunalnymi lub wolnych od zabudowy, a powierzonych do utrzymania,

e)zapewnienie dostawy mediów i usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych,

f)przejmowanie nabytych oraz przekazywania zbywanych przez gminę nieruchomości,

g)współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie,

h)współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną,

i)planowanie, finansowanie i nadzorowanie utrzymania składników mienia komunalnego z zakresu zadań Referatu;

  • 3)w zakresie organizacji i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego, placów, parku i innych terenów stanowiących własność gminy, w szczególności:
  • a)współpracy z Zakładem Energetycznym przy uzyskiwaniu technicznych warunków przyłączenia urządzeń elektrycznych,
  • b)prowadzenia uzgodnień w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektroenergetycznych,
  • c)rozliczania miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego,
  • d)organizacji i nadzoru nad eksploatacją i modernizacją urządzeń i linii oświetlenia drogowego,
  • e)prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego.

Pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej są:

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Sylwia Wiłkojć-Kowalska Kierownik referatu 23 22 738-26-37
2. Małgorzata WołowczykInspektor ds. administrowania mieniem komunalnym10 22 738-25-91
3. Katarzyna Sieradzka Podinspektor ds. czynszów 26 22 738-25-83
4. Łukasz Orzechowski Podinspektor 15 22 738-25-55
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
5. Agnieszka KlepaczPodinspektor 10 22 738-25-91
6. Magdalena Matusiak Podinspektor 10 22 738-25-91
7. Aleksandra Lepak pomoc administracyjna 10 22 738-25-91

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie