Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

7 maja 2019 08:10 | wersja 12 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Gospodarki Komunalnej

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

1) W zakresie gospodarki komunalnej:

a) współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych,

b) wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną,

c) organizowanie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami oraz współpraca z Powiatowym lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt,

d) odławianie bezdomnych zwierząt oraz ich przekazywanie właściwym podmiotom w celu zapewnienia opieki,

e) organizowanie czynności w ramach postępowań ze zwierzętami padłymi,

f) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska,

g) utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

h) prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

i) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz egzekucja tych decyzji,

j) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie gminy (wymiar, ewidencja, egzekucja),

k) utrzymanie czystości na terenie gminy, tj. sprzątanie chodników, zamiatanie ulic, koszenie pasów drogowych, prowadzenie prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych oraz usuwanie dzikich wysypisk,

l) rozmieszczanie (montaż, demontaż, zakup, naprawa) dekoracji świątecznych oraz elementów na terenie gminy, zakup i instalacja ławek, donic, koszy, tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, tabliczek z nazwami ulic,

m) organizowanie odśnieżania i utrzymania dróg i chodników,

n) organizacja pracy kierowcóworaz zarządzanie taborem samochodowym, w tym rozliczanie zużycia paliwa i czasu pracy kierowców,

o) organizacja zbiorowego transportu publicznego,

p) prowadzenie spraw związanych ze szkodami osób trzecich wynikających z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz szkód dotyczących mienia gminnego,

q) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenie, samochody, sprzęt techniczny itp.),

r) udział w organizowaniu uroczystości i świąt na terenie gminy,

s) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego,

t) prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, a także utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

u) przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów,

v) przygotowywanie planów wydatków i sprawozdań finansowych oraz projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie;

2) w zakresie dotyczącym mieszkalnictwa:

a) zarządzanie budynkami komunalnymi oraz budynkami mieszkalnym stanowiącymi własność komunalną,

b) gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym:

-administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz innymi budynkami,

-rozpatrywanie spraw związanych z poszerzeniem, podziałem i przebudową lokali komunalnych oraz adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,

-prowadzenie spraw dotyczących ustalania stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości stanowiące własność Gminy,

-przygotowanie i zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy,

-rozliczanie i obciążanie opłatami za media,

-egzekwowanie obowiązku wykorzystania lokali komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania regulaminu porządku domowego,

-prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących lokatorów należności czynszowych,

-prowadzenie spraw o odszkodowanie za brak lokali socjalnych,

-przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych i ich wyposażenia technicznego oraz opracowywanie planów rzeczowo - finansowych remontów i sprawozdań,

-współdziałanie z Referatem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zbywania lokali mieszkalnych,

-współpraca z innymi właścicielami substancji mieszkaniowej w zakresie wynajmu mieszkań,

-współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie rozwoju budownictwa komunalnego oraz socjalnego,

-sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

c)prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, użyczeniem lub innymi formami używania oraz najem garaży komunalnych, w tym:

- przeprowadzanie procedur przetargowych dotyczących najmu lokali użytkowych,

- monitorowanie sposobu użytkowania lokali pod względem zgodności z warunkami umowy,

d) zapewnienie czystości i porządku na terenach miejskich zabudowanych budynkami komunalnymi lub wolnych od zabudowy, a powierzonych do utrzymania,

e) zapewnienie dostawy mediów i usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych,

f) przejmowanie nabytych oraz przekazywania zbywanych przez gminę nieruchomości,

g) współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie,

h) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną,

i) planowanie, finansowanie i nadzorowanie utrzymania składników mienia komunalnego z zakresu zadań Referatu;

 • 3) w zakresie organizacji i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego, placów, parku i innych terenów stanowiących własność gminy, w szczególności:
 • a) współpracy z Zakładem Energetycznym przy uzyskiwaniu technicznych warunków przyłączenia urządzeń elektrycznych,
 • b) prowadzenia uzgodnień w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektroenergetycznych,
 • c) rozliczania miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego,
 • d) organizacji i nadzoru nad eksploatacją i modernizacją urządzeń i linii oświetlenia drogowego,
 • e) prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego.

Pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej są:

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Sylwia Wiłkojć-Kowalska Kierownik referatu 23 22 738-26-37
2. Małgorzata WołowczykInspektor ds. administrowania mieniem komunalnym10 22 738-25-91
3. Lidia WiśniewskaInspektor ds. lokalowych26 22 738-25-83
4. Katarzyna Sieradzka Podinspektor ds. czynszów 26 22 738-25-83
5. Łukasz Orzechowski Podinspektor 15 22 738-25-55
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
6. Agnieszka KlepaczPodinspektor 10 22 738-25-91
7. Magdalena Matusiak Inspektor 10 22 738-25-91
8. Aleksandra Lepak pomoc administracyjna 10 22 738-25-91
9. Agnieszka Wojciechowska Inspektor 26 22 738-25-83

 

25 stycznia 2019 10:44 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Gospodarki Komunalnej

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

1) W zakresie gospodarki komunalnej:

a) współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych,

b) wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną,

c) organizowanie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami oraz współpraca z Powiatowym lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt,

d) odławianie bezdomnych zwierząt oraz ich przekazywanie właściwym podmiotom w celu zapewnienia opieki,

e) organizowanie czynności w ramach postępowań ze zwierzętami padłymi,

f) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska,

g) utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

h) prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

i) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz egzekucja tych decyzji,

j) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie gminy (wymiar, ewidencja, egzekucja),

k) utrzymanie czystości na terenie gminy, tj. sprzątanie chodników, zamiatanie ulic, koszenie pasów drogowych, prowadzenie prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych oraz usuwanie dzikich wysypisk,

l) rozmieszczanie (montaż, demontaż, zakup, naprawa) dekoracji świątecznych oraz elementów na terenie gminy, zakup i instalacja ławek, donic, koszy, tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, tabliczek z nazwami ulic,

m) organizowanie odśnieżania i utrzymania dróg i chodników,

n) organizacja pracy kierowcóworaz zarządzanie taborem samochodowym, w tym rozliczanie zużycia paliwa i czasu pracy kierowców,

o) organizacja zbiorowego transportu publicznego,

p) prowadzenie spraw związanych ze szkodami osób trzecich wynikających z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz szkód dotyczących mienia gminnego,

q) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenie, samochody, sprzęt techniczny itp.),

r) udział w organizowaniu uroczystości i świąt na terenie gminy,

s) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego,

t) prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, a także utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

u) przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów,

v) przygotowywanie planów wydatków i sprawozdań finansowych oraz projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie;

2) w zakresie dotyczącym mieszkalnictwa:

a) zarządzanie budynkami komunalnymi oraz budynkami mieszkalnym stanowiącymi własność komunalną,

b) gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym:

-administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz innymi budynkami,

-rozpatrywanie spraw związanych z poszerzeniem, podziałem i przebudową lokali komunalnych oraz adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,

-prowadzenie spraw dotyczących ustalania stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości stanowiące własność Gminy,

-przygotowanie i zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy,

-rozliczanie i obciążanie opłatami za media,

-egzekwowanie obowiązku wykorzystania lokali komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania regulaminu porządku domowego,

-prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących lokatorów należności czynszowych,

-prowadzenie spraw o odszkodowanie za brak lokali socjalnych,

-przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych i ich wyposażenia technicznego oraz opracowywanie planów rzeczowo - finansowych remontów i sprawozdań,

-współdziałanie z Referatem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zbywania lokali mieszkalnych,

-współpraca z innymi właścicielami substancji mieszkaniowej w zakresie wynajmu mieszkań,

-współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie rozwoju budownictwa komunalnego oraz socjalnego,

-sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

c)prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, użyczeniem lub innymi formami używania oraz najem garaży komunalnych, w tym:

- przeprowadzanie procedur przetargowych dotyczących najmu lokali użytkowych,

- monitorowanie sposobu użytkowania lokali pod względem zgodności z warunkami umowy,

d) zapewnienie czystości i porządku na terenach miejskich zabudowanych budynkami komunalnymi lub wolnych od zabudowy, a powierzonych do utrzymania,

e) zapewnienie dostawy mediów i usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych,

f) przejmowanie nabytych oraz przekazywania zbywanych przez gminę nieruchomości,

g) współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie,

h) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną,

i) planowanie, finansowanie i nadzorowanie utrzymania składników mienia komunalnego z zakresu zadań Referatu;

 • 3) w zakresie organizacji i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego, placów, parku i innych terenów stanowiących własność gminy, w szczególności:
 • a) współpracy z Zakładem Energetycznym przy uzyskiwaniu technicznych warunków przyłączenia urządzeń elektrycznych,
 • b) prowadzenia uzgodnień w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektroenergetycznych,
 • c) rozliczania miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego,
 • d) organizacji i nadzoru nad eksploatacją i modernizacją urządzeń i linii oświetlenia drogowego,
 • e) prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego.

Pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej są:

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Sylwia Wiłkojć-Kowalska Kierownik referatu 23 22 738-26-37
2. Małgorzata WołowczykInspektor ds. administrowania mieniem komunalnym10 22 738-25-91
3. Katarzyna Sieradzka Podinspektor ds. czynszów 26 22 738-25-83
4. Łukasz Orzechowski Podinspektor 15 22 738-25-55
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
5. Agnieszka KlepaczPodinspektor 10 22 738-25-91
6. Magdalena Matusiak Podinspektor 10 22 738-25-91
7. Aleksandra Lepak pomoc administracyjna 10 22 738-25-91

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie