Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2018 15:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Kadr i Organizacji

Referat Kadr i Organizacji

Referat Kadr i Organizacji mieści się w Budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 pok. nr 7, 102 i 205.

Referat Kadr i Organizacji zapewnia funkcjonowanie Urzędu i obsługę kadrową pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych.

Do zadań Referatu należy w szczególności:

1. prowadzenie:

1) biura obsługi interesanta Urzędu,

2) sekretariatu Burmistrza Gminy Brwinów,

3) sekretariatów Zastępców Burmistrza Gminy Brwinów,

4) zbioru akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych,

5) dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

6) dokumentacji związanej ze zmianą wynagrodzeń, nagrodami jubileuszowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, okresowymi ocenami pracy, emeryturami i rentami, wyjazdami służbowymi, odpowiedzialnością majątkową,

7) rejestru szkoleń pracowników i przekazywanie informacji
o szkoleniach, przygotowywanie umów na używanie pojazdów do celów służbowych,

8) współpraca z Sądem Rejonowym w Pruszkowie w zakresie prowadzenia spraw związanych z pracą skazanych,

9) prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi,

10) rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza,

11) zbioru zarządzeń Burmistrza,

12) rejestru skarg i wniosków,

2. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w przedmiocie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych w Urzędzie oraz staży absolwenckich.

3. Przygotowywanie umów z zakładami opieki zdrowotnej w związku z badaniami lekarskimi pracowników.

4. Organizacja i przygotowanie dokumentacji komisji konkursowej na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych.

5. Zamawianie, wydawanie i ewidencjonowanie obiegu pieczęci i tablic urzędowych.

6. Współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Warszawie
w związku z wyborami i referendami.

7. Zapewnienie pracownikom Urzędu zaopatrzenia w materiały biurowe.

8. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie składania rocznych zeznań podatkowych.

9. Prenumerata czasopism.

10. Obsługa ankiet dotyczących Gminy.

11. Współpraca z GUS i PFRON w zakresie prawa pracy.

12. Sprawy związane z oświadczeniami majątkowymi: Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

13. Prowadzenie centralnego rejestru umów zleceń i umów o dzieło.

14. Aktualizacja tablic informacyjnych, urzędowych w oparciu o materiały
z poszczególnych referatów.

15. Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników Urzędu.

16. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu, rejestru zwolnień lekarskich.

17. Wydawanie legitymacji służbowych pracownikom.

18. Prowadzenie książki kontroli, w której rejestruje się kontrole przeprowadzane
w Urzędzie.

19. Sprawy wiązane z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi Urzędu.

20. Zapewnienie bieżącej wysyłki korespondencji urzędowej.

21. Ewidencjonowanie korespondencji.

22. Czynności związane z doręczaniem korespondencji wewnątrz Urzędu.

Pracownikami Referatu Kadr i Organizacji są:

L.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nr pokoju
Nr telefonu
1.Justyna Gołębiowska-WdowczykKierownik Referatu205738-26-23
2.Katarzyna KowalskaZastępca Kierownika205738-26-23
3.Ewa RdestPodinspektor ds. Kancelaryjnych007738-26-01
4.Edyta CabanInspektor ds. Obsługi Sekretariatu Burmistrza102738-26-12
5.Aneta MichalskaInspektor ds. obsługi sekretariatu003738-25-66
6.Ewa GraszkaInspektor007738-26-15
7.Patrycja JędernalikReferent007738-26-15
8.Dorota Gałązka Pomoc administracyjna007738-26-15

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie