Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 12:28 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

1)prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

2)prowadzenie ewidencji informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Urzędu oraz przekazywanie danych do BIP;

3)współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w kontrolach zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez Przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem;

4)występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w kompetencji Inspektoratu oraz innych właściwych jednostek, jeżeli w wyniku kontroli własnej stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnienie, że naruszenie takie mogło nastąpić;

5)obliczanie i odprowadzanie do Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska;

6)prowadzenie ewidencji zawartych umów mieszkańców gminy z przedsiębiorcami na wywóz nieczystości ciekłych oraz prowadzenie kontroli mieszkańców w zakresie posiadania umów dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z nieruchomości i posiadania dowodów potwierdzających korzystanie z tych usług oraz egzekucja tych wymogów w przypadku niewykonania obowiązku;

7)monitoring w zakresie ochrony środowiska;

8)prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

9)współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych;

10)wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni lub drzew i krzewów, w tym niewłaściwe wykonywanie robót ziemnych lub wykorzystanie sprzętu mechanicznego;

11)prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody:

-prowadzenie postępowania o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

-wnioskowanie o wprowadzanie przez Radę odpowiednich form ochrony przyrody oraz prowadzenie ewidencji form ochrony przyrody;

12)opiniowanie projektów prac geologicznych w celu rozpoznania hydrogeologicznego i określenia możliwości ujęcia wód podziemnych;

13)przeprowadzanie postępowań będących w kompetencji Gminy w sprawach podtapiania terenów:

-współpraca z instytucjami związanymi z gospodarką wodną

-ugody w sprawach zmian stosunków wodnych;

14)prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska;

15)utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy:

-sprzątanie wycinki i korekty drzew w pasach drogowych oraz na terenie parków, skwerów i placów zabaw (przygotowywanie zakresów, nadzór, rozliczanie ),

-nasadzenia kwiatów sezonowych, drzew, krzewów oraz ich pielęgnacja;

16)organizowanie konkursów ekologicznych;

17)organizowanie szkoleń dla rolników przy współpracy z ośrodkiem doradztwa rolniczego;

18)współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny oraz współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w opiniowaniu rocznych planów polowań;

19)szacowanie szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami żywiołowymi (susza, huragany, powodzie);

20)kontrola w zakresie utrzymania w czystości biologicznej działek i gruntów rolnych;

21)nadzór nad stanem technicznym urządzeń oraz nad zielenią na terenie placów zabaw, zieleńców i parków;

22)współpraca z instytucjami w zakresie opracowywania programów oraz projektów wieloletnich i rocznych planów rozwoju rolnictwa, leśnictwa oraz oceny ich oddziaływania;

23)współpraca w zakresie organizowania działalności związanej z produkcją roślinną oraz współpraca z jednostkami zabezpieczającymi rolników w materiał hodowlany oraz ze związkami hodowców (informacja, ogłoszenia);

24)Organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, w tym wzywanie osób do wykonywania czynności związanych z ochroną roślin, a w razie niewykonywania – zlecanie osobom prawnym i fizycznym wykonanie tych czynności na koszt użytkownika uprawy;

25)opracowywanie sprawozdań dotyczących rolnictwa;

26)organizowanie badania gleby na zawartość makroelementów, azotynów i azotanów – współpraca ze Stacją Chemiczno-Rolniczą;

27)prowadzenie kontroli upraw maku i konopi;

28)podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych;

29)przeprowadzanie kontroli i wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz

obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych;

30)współpraca z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym;

31)prowadzenie spraw związanych z interwencyjnym skupem zbóż;

32)przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych i merytoryczne przygotowanie dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu.

Pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Społecznych są:

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

1.

Edyta Osmańska-Jakóbik

Kierownik referatu

12

7382-590

2.

Anna Mydlarz

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

12

7382-590

3.

Marzena Sękulska

Inspektor ds. ochrony środowiska

11

7382-594

4.Konrad WięchInspektor ds. ochrony środowiska117382-594
5.Barbara AugustyniakInspektor ds. ochrony środowiska117382-594
6.Anna WąsikowskaPomoc administracyjna117382-594

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie