Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2018 16:00 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Oświaty

Referat Oświaty

Referat Oświaty mieści się w Budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 pok. 209.

Do zadań Referatu Oświaty należy:

1. Przygotowywanie:

1) materiałów do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły,
2) materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
3) dokumentacji powoływanych lub likwidowanych publicznych szkół i placówek oświatowych.

2. Opiniowanie projektów organizacji nauczania w szkołach i placówkach publicznych.
3. Sprawy związane z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży na terenie Gminy.
4. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spełniania obowiązku szkolnego.
5. Powadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2. Prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci do szkół.
6. Egzekucje w trybie kpa w sytuacjach nie spełniania obowiązku nauki.
7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy placówek oświatowych.
8. Współpraca z dyrektorami szkół oraz z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie w zakresie realizacji zadań związanych z prawidłowym przebiegiem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
9. Realizacja rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego „Wyprawka szkolna”.
10. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym.
11. Prowadzenie spraw wynikających z realizacji ustawy o systemie informacji oświatowej.
12. Prowadzenie obsługi kadrowej dyrektorów placówek oświatowych.
13. Organizacja i przygotowanie dokumentów komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
14. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
15. Przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów.

Pracownikami Referatu Oświaty są:

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Monika Gajewska Kierownik Referatu 209 22 738-26-17
2. Hanna Królikowska Zastępca kierownika209 22 738-26-17
3. Katarzyna Karpińska Inspektor 107 22 738-26-24
4. Danuta Banaszek Podinspektor 2 22 738-26-45
5. Marzena Chrzanowska Inspektor 2 22 738-26-44
6. Elżbieta Dobrzyńska Podinspektor 10722 738-26-49
7. Bożena Modelska Główny specjalista 2 22 738-26-42
8. Wanda Szymczak Inspektor 2 22 738-26-43
9. Magdalena Adamowicz inspektor 107 22 738-26-49
10. Ewa Kłosińska Pomoc administracyjna 107 22 738-26-49

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie