Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 sierpnia 2018 13:21 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1)dokonywanie czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz dokonywanie czynności wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich oraz cudzoziemców na podstawie zgłoszeń meldunkowych;

2)prowadzenie i aktualizacja bazy komputerowej mieszkańców;

3)prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji ludności;

4)wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców;

5)udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców;

6)przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych;

7)prowadzenie archiwum kartoteki kopert dowodowych;

8)wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych;

9)udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym;

10)prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców oraz sporządzanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym lub lokalnym;

11)przygotowywanie wydruków list osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej oraz współpraca ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie (z jednostką właściwą - wskazaną ustawą) w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;

12)przekazywanie placówkom oświatowym sprawującym kontrolę nad wykonywaniem obowiązku szkolnego informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat;

13)wykonywanie przepisów ustawy prawo o zgromadzeniach;

14)wykonywanie przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich są:

L.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nr pokoju
Nr telefonu
1. Agnieszka Dębowska Kierownik ref. Spraw Obywatelskich 003 738-25-72
2. Anna Banach Główny Specjalista d/s dowodów osobistych i spraw wojskowych 003 738-25-85
3. Paweł Dudka Starszy Inspektor 003 738-26-85
4. Monika Padamczyk Specjalista 003 738-26-67

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie