Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2018 14:54 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego


Audytor wewnętrzny - Aneta Krawczyk

Pomoc administracyjna - Piotr Kochmański


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy :

1)ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;

2)ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego;

3)przygotowanie rocznego planu audytu w porozumieniu z Burmistrzem;

4)przekazanie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, w terminie do końca stycznia każdego roku i planu audytu na rok następny, w terminie do końca każdego roku;

5)badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego);

6)dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką;

7)prowadzenie:

a)akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,

b)pozostałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie