Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 listopada 2018 11:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 176 załączników 176

Uchwały 2010

Uchwały 2010

511

LVIII/511/2010

29.01.2010

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na rok 2010

DZ. URZ. Nr 144 poz. nr3438

z dnia 28.07.2010

512

LVIII/512/2010

29.01.2010

W sprawie zmiany uchwały nr LIII/463/2009 z dnia 29 października 2009r. rady miejskiej w Brwinowie w sprawie„wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania poprzez zawarcie umowy z geodeta na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Brwinów w latach 2010-2012’

513

LVIII/513/2010

29.01.2010

W sprawie zmiany uchwały nr XL/326/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wniesienia aportu przez Gminę Brwinów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejskiego” Sp.z o.o. w Pruszkowie.

514

LVIII/514/2010

29.01.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki gruntu nr ew. 157/49 o pow. 1347 m2., położonej we wsi Kanie, stanowiącej drogę

515

LVIII/515/2010

29.01.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości – działek nr ew. 42/8 – położonej w Owczarni, położonej w Owczarni, stanowiącej części drogi – ulicy Mieszka I.

516

LVIII/516/2010

29.01.2010

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kanie(Biedronki)

DZ. URZ. Nr 80 poz. nr 1278

z dnia 22.04.2010

517

LVIII/517/2010

29.01.2010

W sprawie ustanowienie służebności na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 231/1 położonej w Brwinowie, obr.8.

518

LVIII/518/2010

29.01.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek gruntu: nr ew. 375/2 o pow. 1159 m2, nr ew.376/9o pow. 493 m2 i nr ew.376/10 o pow. 709 m2 położonych we wsi Żółwin, stanowiących.

519

LVIII/519/2010

03.02.2010

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kaniach, gmina Brwinów – działki nr 150/41 – 150/51

DZ. URZ. 2010

nr 101 pozycja1883

z dnia 20.05 2010r

520

LVIII/520/2010

03.02.2010

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gmin Brwinów – część obejmującą jednostkę administracyjną- miejscowość Parzniew (z wyłączeniem terenów objętych uchwałami Rady Miejskiej w Brwinowie: nr 408-III z dnia 30 sierpnia 2002 r., nr 31-IV z dnia 7 lutego 2003r., nrXXXIII/333/2004 z 29 listopada 2004 r. oraz nr XXIII/193/2008 z 18 marca 2008 r.)

DZ. URZ. 2010

nr 101 pozycja1884

z dnia 20.05 2010r

521

LIX/521/2010

01.03.2010

Zmieniająca uchwałę nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brwinów

DZ. URZ. 2010

nr 129 pozycja2937

z dnia 03.07 2010r

522

LIX/522/2010

01.03.2010

Zaciągnięcia kredytu.

DZ. URZ. 2010

nr 129 pozycja2938

z dnia 03.07 2010r

523

LIX/523/2010

01.03.2010

Zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

DZ. URZ. 2013

Pozycja 3178

z dnia15.03 2013r

524

LIX/524/2010

01.03.2010

Zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

DZ. URZ. 2013

Pozycja 3179

z dnia15.03 2013r

525

LIX/525/2010

01.03.2010

Zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

DZ. URZ. 2013

Pozycja 3180

z dnia15.03 2013r

526

LIX/526/2010

01.03.2010

Zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

DZ. URZ. 2013

Pozycja 3181

z dnia15.03 2013r

527

LIX/527/2010

01.03.2010

Zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

DZ. URZ. 2013

Pozycja 3182

z dnia15.03 2013r

528

LIX/528/2010

01.03.2010

Zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

DZ. URZ. 2013

Pozycja 3183

z dnia15.03 2013r

529

LIX/529/2010

01.03.2010

Zatwierdzenia realizacji w 2010r. projektu systemowego pt.” Od apatii do sukcesu!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20136 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie7.1.1

530

LIX/530/2010

01.03.2010

Upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do dokonania likwidacji „Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Brwinowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z wyłącznym udziałem Gminy Brwinów.

531

LIX/531/2010

01.03.2010

Nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin (Ptasia)

DZ. URZ. 2010

nr 129 pozycja2939

z dnia 03.07 2010r

532

LIX/532/2010

01.03.2010

Nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia (Cykady)

DZ. URZ. 2010

nr 129 pozycja2940

z dnia 03.07 2010r

533

LIX/53/2010

01.03.2010

Nabycia przez Gminę Brwinów działki gruntu nr ew. 308/8 o pow. 500m2 położonej we wsi Owczarnia, stanowiącej drogę.

534

LIX/534/2010

01.03.2010

Uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brwinów na 2010 rok”

535

LIX/535/2010

01.03.2010

Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

536

LIX/536/2010

01.03.2010

Złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa.

537

LIX/537/2010

01.03.2010

Przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia Planu Pracy na 2010 rok Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Brwinowie.

538

LIX/538/2010

01.03.2010

Przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia plany pracy na 2010 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
w Brwinowie.

539

LX/539/2010

26.03.2010

Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów.

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3318

z dnia 20.07.2010

540

LX/540/2010

26.03.2010

zmian wUchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3319

z dnia 20.07.2010

541

LX/541/2010

26.03.2010

zmian wUchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3320

z dnia 20.07.2010

542

LX/542/2010

26.03.2010

zmian wUchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3321

z dnia 20.07.2010

543

LX/543/2010

26.03.2010

zmian wUchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3322

z dnia 20.07.2010

544

LX/544/2010

26.03.2010

zmian wUchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3323

z dnia 20.07.2010

545

LX/545/2010

26.03.2010

Funduszu sołeckiego

546

LX/546/2010

26.03.2010

Nadania nazwy ulic we wsi Terenia stanowiącej drogę wewnętrzną.(Borowików)

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3324

z dnia 20.07.2010

547

LX/547/2010

26.03.2010

Nadania nazwy ulic we wsi Terenia stanowiącej drogę wewnętrzną.(Maślaków)

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3325

z dnia 20.07.2010

548

LX/548/2010

26.03.2010

Nadania nazwy ulic stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Żółwin.(Krasek)

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3326

z dnia 20.07.2010

549

LX/549/2010

26.03.2010

Nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną (Jałowcowa)

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3327

z dnia 20.07.2010

550

LX/550/2010

26.03.2010

Nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną (Artystyczna)

DZ. URZ. Nr 140

poz. nr 3328

z dnia 20.07.2010

551

LX/551/2010

26.03.2010

Nabycia przez Gminę Brwinów, nieruchomości nr ew. 110/2, 110/6, 115/2 i 115/5 położonych w miejscowości Żółwin, przeznaczonych pod drogi.

552

LX/552/2010

26.03.2010

Nabycia przez Gminę Brwinów, nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 11/11 o pow. 2103m2 położonej we wsi Terenia, przeznaczonej pod drogę.

553

LX/553/2010

26.03.2010

Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Brwinów.

554

LX/554/2010

26.03.2010

Powołania Komitetu ds. obchodów 60. rocznicy nadania praw miejskich miastu Brwinów.

555

LX/555/2010

26.03.2010

Odwoływania Pani Jolanty Karasińskiej ze stanowiska Skarbnika Gminy Brwinów (Głównego Księgowego Budżetu).

556

LX/556/2010

26.03.2010

Przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Brwinowie na I półrocze 2010 r.

557

LX/557/2010

26.03.2010

Przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy na 2010 rok Komisji Skarbu i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie.

558

LXII/558/2010

14.04.2010

w sprawie reasumpcji uchwały nr LIX/523/2010 z dnia 01 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r. oraz reasumpcji uchwały nr LX/541/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

559

LXII/559/2010

14.04.2010

w sprawie zmiany formy prawnej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków oraz upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na usługi operatora komunalnej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.

560

LXII/560/2010

14.04.2010

w sprawie zatwierdzenia montażu finansowego, harmonogramu pozyskania kredytu oraz upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do jego zaciągnięcia, dla Projektu pn. „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów”

Uchwała RIO
nr 137/K/10
z dnia 26.05.2010 r. stwierdziła nieważność uchwały.

561

LXII/561/2010

14.04.2010

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiejw Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

562

LXII/562/2010

14.04.2010

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej.

563

LXII/563/2010

29.04.2010

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów.

564

LXIII/564/2010

29.04.2010

W sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Brwinów.

DZ. URZ. Nr 104 poz. nr 2000

z dnia 24.05.2010

565

LXIII/565/2010

29.04.2010

W sprawie powołania Pani Elżbiety Doloty na stanowisko Skarbnika Gminy Brwinów ( Głównego Księgowego Budżetu)

566

LXIII/566/2010

29.04.2010

W sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dni 29 stycznia 2010r.

567

LXIII/567/2010

29.04.2010

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

568

LXIII/568/2010

29.04.2010

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy na 2010 rok Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

569

LXIV/569/2010

24.05.2010

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

DZ. URZ. Nr 158 poz. nr 3923

z dnia 02.09.2010

570

LXIV/570/2010

24.05.2010

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

DZ. URZ. Nr 158 poz. nr 3924

z dnia 02.09.2010

571

LXIV/571/2010

24.05.2010

W sprawie zamiany w Uchwale nr LX/543/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r.

DZ. URZ. Nr 158 poz. nr 3925

z dnia 02.09.2010

572

LXIV/572/2010

24.05.2010

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

DZ. URZ. Nr 158 poz. nr 3926

z dnia 02.09.2010

573

LXIV/573/2010

24.05.2010

W sprawie zmian w uchwale nr LVI/504/2009 z dnia 18.XII.2009 roku, Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasaoraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasona 2010 rok.

DZ. URZ. Nr 158 poz. nr 3927

z dnia 02.09.2010

574

LXIV/574/2010

24.05.2010

W sprawie przyjęciarocznego sprawozdania z działalności środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za 2009r.

575

LXIV/575/2010

24.05.2010

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin stanowiącej drogę wewnętrzną „Makowa”

DZ. URZ. Nr 177 poz. nr 4592

z dnia 14.10.2010

576

LXIV/576/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości – działki nr ew. 413- położnej w Brwinowie obr. 16, przeznaczonej pod drogę.

577

LXIV/577/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości – działki nr ew. 229/11 – położonej w Brwinowie obr.16, przeznaczonej pod poszerzenie istniejącej drogi.

578

LXIV/578/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 328/9 i 329/1, położonych w miejscowości Żółwin, stanowiących drogę wewnętrzną – ulicę Szyszkową.

579

LXIV/579/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości składającej sięz działki nr ew. 457/9, położonej w miejscowości Otrębusy, stanowiącej poszerzenie drogi wewnętrznej – ulicy Czeremchy.

580

LXIV/580/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 235/12, 232/2 i 578/2, położonych w miejscowości Żółwin, stanowiących drogi wewnętrzne

581

LXIV/581/2010

24.05.2010

W sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów niezabudowanych działek o nr ew. 90/21, 90/24 i 82/11 położonych we wsi Parzniew.

582

LXIV/582/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów, działki nr ew. 283/5 o pow. 54m2 położonej we wsi Żółwin, stanowiącej część ulicy Bocznej.

583

LXIV/583/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 283/4 o pow. 114m2 położonej we wsi Żółwin, stanowiącej część ulicy Bocznej.

584

LXIV/584/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 282/4 o pow. 373m2 położonej we wsi Żółwin, stanowiącej część ulicy Bocznej.

585

LXIV/585/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew. 305/2 o pow. 121m2 i nr ew. 305/8 o pow. 764 m2 położonej we wsi Żółwin, stanowiących część ulicy Bocznej.

586

LXIV/586/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 160/8 o pow. 191 m2 położonej we wsi Żółwin, przeznaczonej pod poszerzenie ul. Mokrej.

587

LXIV/587/2010

24.05.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 11/10 o pow. 133 m2, położonej we wsi Terenia, przeznaczonej pod drogę.

588

LXIV/588/2010

24.05.2010

W sprawie zmiany uchwały nr LIX/533/2010 z dnia 01 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki gruntu nr ew. 308/8 o pow. 500 m2, położonej we wsi Owczarnia, stanowiącej drogę.

589

LXIV/589/2010

24.05.2010

W sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.” oraz aktualizacji „Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.”

Załącznik 1

Załącznik 2

590

LXIV/590/2010

24.05.2010

Zmieniająca uchwałę LIX/521/2010 z dnia 01 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Brwinów.

DZ. URZ. Nr 158 poz. nr 3928

z dnia 02.09.2010

591

LXV/591/2010

28.06.2010

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość Domaniewek.

Załącznik

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

DZ. URZ. Nr 189 poz. nr 5123

z dnia 12.11.2010

592

LXV/592/2010

28.06.2010

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/271/2008 z dnia 10 września 2008 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Brwinów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Uchylona Uchwałą Nr LXIX/642/2010

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 30 września 2010r.

593

LXV/593/2010

28.06.2010

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010.

594

LXV/594/2010

28.06.2010

W sprawie montażu finansowego, harmonogramu pozyskania kredytów oraz upoważnienia Burmistrza do ich zaciągnięcia dla Projektu p. „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”.

DZ. URZ. Nr 189 poz. nr 5124

z dnia 12.11.2010

595

LXV/595/2010

28.06.2010

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie zadań bieżących przekraczających granice ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2010 rok.

596

LXV/596/2010

28.06.2010

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

597

LXV/597/2010

28.06.2010

W sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze – uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 maja 2010r. Nr 137/K/10 stwierdzającą nieważność uchwały Nr LXII/560/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia montażu finansowego, harmonogramu pozyskania kredytu oraz upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do jego zaciągnięcia, dla Projektu pn. „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów

598

LXV/598/2010

28.06.2010

W sprawie ustalenia trybów udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

DZ. URZ. Nr 189 poz. nr 5125

z dnia 12.11.2010

599

LXV/599/2010

28.06.2010

W sprawie upoważnienia Kierownika Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2005r. Nr XXXVII/407/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów.

600

LXV/600/2010

28.06.2010

W sprawie: przyznawania pomocy na dożywianie, określenie kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie.

DZ. URZ. Nr 189 poz. nr 5126

z dnia 12.11.2010

601

LXV/601/2010

28.06.2010

W sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej.

DZ. URZ. Nr 189 poz. nr 5127

z dnia 12.11.2010

602

LXV/602/2010

28.06.2010

W sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXVI/300/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 października 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

603

LXV/603/2010

28.06.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 121/1 o pow. 662 m2, stanowiącej część drogi położonej we wsi Milęcin.

604

LXV/604/2010

28.06.2010

W sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 142/32 położonej w Kaniach

605

LXV/605/2010

28.06.2010

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kanie, stanowiącej drogę wewnętrzną.„Gościnna”

DZ. URZ. Nr 189 poz. nr 5128

z dnia 12.11.2010

606

LXV/606/2010

28.06.2010

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia, stanowiącej drogę wewnętrzną.

„Wandy”

DZ. URZ. Nr 189 poz. nr 5129

z dnia 12.11.2010

607

LXV/607/2010

28.06.2010

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną.

„Żaby”

DZ. URZ. Nr 189 poz. nr 5130

z dnia 12.11.2010

608

LXV/608/2010

28.06.2010

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Terenia, stanowiącej drogę wewnętrzną.

„Truskawkowa”

DZ. URZ. Nr 189 poz. nr 5131

z dnia 12.11.2010

609

LXV/609/2010

28.06.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiących działki o nr ew. 49/1, 49/6 i 49/9, położonych w Brwinowie w obr. 7, stanowiących drogi.

610

LXV/610/2010

28.06.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 208/3, położoną w Żółwinie, stanowiącej poszerzenie ulicy Młochowskiej.

611

LXV/611/2010

28.06.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 301/6, 301/9, 301/14 i 301/21, położonych w miejscowości Żółwin, stanowiących drogę wewnętrzną.

612

LXV/612/2010

28.06.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 10/9, położoną w Żółwinie, stanowiącej poszerzenie ulicy Zachodniej.

613

LXV/613/2010

28.06.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 461/7 o pow. 564 m2, położonej we wsi Kanie, stanowiącej drogę.

614

LXV/614/2010

28.06.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości składających się z działek o nr ew. 11/12, 12/9, 13/9, 14/9, 11/9, 11/10, 11/11, 80/10, 80/9, 11/13, 12/10, 13/10, 14/10, 11/14, 12/11, 13/11, 14/11, 11/15, 12/12, 13/12, 14/12, 70/5, 70/6, 70/7, 80/13, 81/8, 82/8, 83/8, 80/12, 80/11, 81/13, 82/13 i 83/13, położonych w Brwinowie obr. 7, stanowiących drogi.

615

LXV/615/2010

28.06.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 327/10 o pow. 1477m2,stanowiącej drogę boczną od ul. Granicznej we wsi Żółwin.

616

LXV/616/2010

28.06.2010

W sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 44 położonej w Brwinowie, obr. 5.

617

LXV/617/2010

28.06.2010

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę w zakresie ustalającym wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej sprzedanych małżonkom S.i T.T. wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr we .

618

LXV/618/2010

28.06.2010

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę w zakresie ustalającym wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej sprzedanych małżonkom J. i S. K. wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr

619

LXV/619/2010

28.06.2010

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę w zakresie ustalającym wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej sprzedanych małżonkom H. i I.P. wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr

620

LXVI/620/2010

12.08.2010

W sprawie zmian w uchwale budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

621

LXVI/621/2010

12.08.2010

W sprawie zmian w Uchwale budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

622

LXVI/622/2010

12.08.2010

W sprawie zmian w Uchwale budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

623

LXVI/623/2010

12.08.2010

W sprawie zmiany uchwały nr LVIII/573/2006 z dnia 2006 lipca 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic.

DZ. URZ. Nr 175 poz. nr 4442

z dnia 10.10.2010

624

LXVI/624/2010

12.08.2010

W sprawie zmiany uchwały nr LV/554/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podziału gminy Brwinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych.

DZ. URZ. Nr 175 poz. nr 4443

z dnia 12.10.2010

625

LXVII/625/2010

30.08.2010

W sprawie zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie zadań bieżących przekraczających granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2010 rok

626

LXVII/626/2010

30.08.2010

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

627

LXVII/627/2010

30.08.2010

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenia poręczenia kredytu na wynajem dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” w Pruszkowie, Sp. z o.o.

Uchwała RIO
nr 244/K/10
z dnia 29.09.2010 r. stwierdziła nieważność uchwały.

628

LXVII//628/2010

30.08.2010

W sprawie nadania działce o numerze ewidencyjnym 28/4 będącej placem położonym w Brwinowie przy ul. Rynek imienia Jana Pawła II

DZ. URZ. 2010

nr 213

pozycja 7150

z dnia 20.12. 2010r

629

LXVII/629/2010

30.08.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 1185/1 o pow. 1063 m2 położonej we wsi Kanie, stanowiącej drogę boczną od ul.Kolejowej.

630

LXVII/630/2010

30.08.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinówdziałki nr ew.79/16 o pow.1146 m2 i działki nr ew.1189 o pow. 489 m2 położonych we wsi Kanie, stanowiących drogę boczną od ul. Kolejowej.

631

LXVII/631/2010

30.08.2010

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Milęcin, stanowiącej drogę wewnętrzną. (Heleny)

DZ. URZ. 2010

nr 213

pozycja 7151

z dnia 20.12. 2010r

632

LXVII/632/2010

30.08.2010

W sprawie nadania nazw ulic w Brwinowie obr.11, stanowiących drogi wewnętrzne.(Brzoskwiniowa, Agrestowa, Morelowa, Aroniowa, Dereniowa, Czereśniowa, Pigwowa, Gruszowa.)

DZ. URZ. 2010

nr 213

pozycja 7152

z dnia 20.12. 2010r

633

LXVII/633/2010

30.08.2010

W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żółwin, stanowiących drogi wewnętrzne. (Daniela, Rysia)

DZ. URZ. 2010

nr 213

pozycja 7153

z dnia 20.12. 2010r

634

LXVII/634/2010

30.08.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.234/2, położoną w miejscowości Owczarni, z przeznaczeniem na drogę.

635

LXVII/635/2010

30.08.2010

w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr397/24 położona w Żółwinie.

636

LXVII/636/2010

30.08.2010

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 329/11 o pow. 12m2, położonej w miejscowości Żółwin, stanowiącej część ulicy Szyszkowej.

637

LXVII/637/2010

30.08.2010r.

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości, składających się z działek nr ew. 70/6, 70/8 i 70/12, położonych w Brwinowie obr. 16 z przeznaczeniem na drogi.

638

LXVIII/638/2010

09.09.2010r.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie – (terenu fabryki L’Oreal)

639

LXIX/639/2010

30.09.2010 r.

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

640

LXIX/640/2010

30.09.2010 r.

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

641

LXIX/641/2010

30.09.2010 r.

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie zadań bieżących przekraczających granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2010 rok.

642

LXIX/642/2010

30.09.2010 r.

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brwinów oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

643

LXIX/643/2010

30.09.2010 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr LXV/598/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

DZ. URZ. 2010

nr 206

pozycja 6463

z dnia 11.12. 2010r

644

LXIX/644/2010

30.09.2010 r.

W sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów”

645

LXIX/645/2010

30.09.2010 r.

W sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brwinowie.

DZ. URZ. 2010

nr 206

pozycja 6464

z dnia 11.12. 2010r

646

LXIX/646/2010

30.09.2010 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Terenia, stanowiącej drogę wewnętrzną.(Sokoła)

DZ. URZ. 2010

nr 206

pozycja 6465

z dnia 11.12. 2010r

647

LXIX/647/2010

30.09.2010 r.

W sprawie sprzedaży nieruchomości położnych w Brwinowie w obrębie 11.

648

LXIX/648/2010

30.09.2010 r.

W sprawie przejęcia przez gminę Brwinów nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 53/4, położona w Brwinowie obr. 12, za zadłużenia podatkowe.

649

LXIX/649/2010

30.09.2010 r.

W sprawie wydzierżawienia gruntu o pow. 1 m2 stanowiącego część działki nr ew. 233 położonej w obrębie 8 w Brwinowie.

650

LXIX/650/2010

30.09.2010 r.

W sprawie zmiany uchwały nr LXV/613/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 461/7 o pow. 564 m2, położonej we wsi Kanie, stanowiącej drogę.

651

LXIX/651/2010

30.09.2010 r.

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 692/1, położoną w Kaniach z przeznaczeniem na drogę.

652

LXXI/652/2010

29.10.2010 r.

Sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

DZ. URZ.

Pozycja 6929

z dnia 21.06 2013r

653

LXXI/653/2010

29.10.2010 r.

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie zadań bieżących przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy Brwinów na 2010 rok.

654

LXXI/654/2010

29.10.2010 r.

W sprawie utworzenia wydzielonego rachunkudochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.

655

LXXI/655/2010

29.10.2010 r.

W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinachdotyczących działalności statutów tych organizacji.

DZ. URZ. 2010

nr 219

pozycja 7472

z dnia 29.12. 2010r

656

LXXI/656/2010

29.10.2010 r.

W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

657

LXXI/657/2010

29.10.2010 r.

W sprawie zmiany uchwały nr XLV/483/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31października 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

DZ. URZ. 2010

nr 219

pozycja 7473

z dnia 29.12. 2010r

658

LXXI/658/2010

29.10.2010 r.

Nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 132/9 o pow. 155 m2 położonej we wsi Owczarnia, stanowiącej część drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. Żółwińskiej.

659

LXXI/659/2010

29.10.2010 r.

W sprawie zbycia nieruchomości nr ew. 12 położonej w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej, obręb 2.

660

LXXI/660/2010

29.10.2010 r.

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiących działki Rn ew. 382/15, 382/16, 382/18 i 382/20, położonych w miejscowości Owczarnia, z przeznaczeniem na poszerzenie dróg.

661

LXXI/661/2010

29.10.2010 r.

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 258/1, położoną w miejscowości Owczarni, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

662

LXXI/662/2010

29.10.2010 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Domaniew (Jesienna)

DZ. URZ. 2010

nr 219

pozycja 7474

z dnia 29.12. 2010r

663

LXXI/663/2010

29.10.2010 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Żółwin (Wilgi)

DZ. URZ. 2010

nr 219

pozycja 7475

z dnia 29.12. 2010r

664

LXXI/664/2010

29.10.2010 r.

zmieniająca uchwałę nr LXV/614/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie „w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości składających się z działek o nr ew. 11/12, 12/9, 13/9, 14/9, 11/9, 11/10, 11/11, 80/10, 80/9, 11/13, 12/10, 13/10, 14/10, , 11/14, 12/11, 13/11, 14/11, 11/15, 12/12, 13/12, 14/12, 70/5, 70/6, 70/7, 80/13, 81/8, 82/8, 83/8, 80/12, 80/11, 81/13, 82/13 i 83/13, położonych w Brwinowie obr. 7, stanowiących drogi”.

665

LXXI/665/2010

29.10.2010 r.

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew. 933/2, 932, 1051 położonych w Otrębusach, stanowiących drogę – ul. Wspólną

666

LXXI/666/2010

29.10.2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek stanowiących część drogi publicznej - ul. Sadowej: nr ew. 323/1 położonej w Otrębusach i nr ew. 323/3 położonej w Kaniach.

667

LXXI/667/2010

29.10.2010 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie nr LXV/618/2010 z dn. 28.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w zakresie ustalającym wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej sprzedanych małżonkom J. i S. K. wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3

668

LXXI/668/2010

29.10.2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów udziału w nieruchomości.

669

LXXI/669/2010

29.10.2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 14/7, stanowiącej część drogi położonej we wsi Żółwin.

670

LXXI/670/2010

29.10.2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część działek nr ew. 41/7 i 41/6 w obrębie 5 położonych przy ul. Rynek w Brwinowie.

671

LXXII/671/2010

12.11.2010 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

672

LXXII/672/2010

12.11.2010 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

673

LXXII/673/2010

12.11.2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

674

LXXII/674/2010

12.11.2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr LXII/559/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie formy prawnej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków oraz upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na usługi operatora komunalnej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.

675

LXXII/675/2010

12.11.2010 r.

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do podpisania porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (02-656), ul. Ksawerów 8, dotyczącego potrzeby wzajemnej współpracy w zakresie działań związanych z utrzymaniem rzeki Zimna Woda pełniącej funkcje infrastrukturalnego odbiornika ścieków deszczowych z terenów zurbanizowanych miasta oraz w celu zminimalizowania ewentualnych szkód powodziowych w 2011 r. na terenie gminy Brwinów.

676

LXXII/676/2010

12.11.2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek nr 433/1, 432/1, 431/1, stanowiącej część ul. Granicznej w Brwinowie.

677

LXXII/677/2010

12.11.2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin, z przeznaczeniem na drogę.

678

LXXII/678/2010

12.11.2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów udziału w działce nr ew. 306/29 położonej w Kaniach.

679

LXXII/679/2010

12.11.2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów udziałów w działce nr ew. 85/7 położonej w Brwinowie, obr. 16.

680

LXXII/680/2010

12.11.2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów udziałów w działce nr ew. 85/8 położonej w Brwinowie, obr. 16.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie