Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 sierpnia 2019 09:49 | wersja 5 | Ten dokument ma 72 załączniki 72

Najnowsza wersja

Uchwały 2010-2011

Uchwały 2010-2011

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

1.

I/1/2010

10.12.2010 r.

W sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

2.

I/2/2010

10.12.2010 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie

3.

I/3/2010

10.12.2010 r.

W sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie.

4.

I/4/2010

10.12.2010 r.

W sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie.

5.

II/5/2010

22.12.2010 r.

W sprawie utworzenia komisji rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie.

6.

II/6/2010

22.12.2010 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

7.

II/7/2010

22.12.2010 r.

W sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie

8.

II/8/2010

22.12.2010 r.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów.

9.

II/9/2010

22.12.2010 r.

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w miejscowości Kanie, z przeznaczeniem na drogę.

10.

II/10/2010

22.12.2010 r.

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

06.05.2011r.

Dz.Urz. Nr 25 poz.796

11.

II/11/2010

22.12.2010 r.

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

20.05.2011r.

Dz.Urz. Nr 82 poz. 2645

12.

II/12/2010

22.12.2010 r.

Wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej stawki na 2011 rok.

13.

II/13/2010

22.12.2010 r.

W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok.

06.05.2011r.

Dz.Urz. Nr 25 poz.797

14.

II/14/2010

22.12.2010 r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

06.05.2011r.

Dz.Urz. Nr 25 poz.798

15.

II/15/2010

22.12.2010 r.

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

16.

II/16/2010

22.12.2010 r.

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

17.

II/17/2010

22.12.2010 r.

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych.

18.

II/18/2010

22.12.2010 r.

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich.

19.

III/19/2011

31.01.2011 r.

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Brwinowie Stanisława Motyczyńskiego

20.

III/20/2011

31.01.2011 r.

W sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2011 rok Komisji Skarbu Rady Miejskiej w Brwinowie.

21.

III/21/2011

31.01.2011 r.

W sprawie zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie

22.

III/22/2011

31.01.2011 r.

W sprawie utworzenia doraźnej komisji regulaminowej Rady Miejskiej

23.

III/23/2011

31.01.2011 r.

W sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/656/2011 z dnia 29 października 2010 r. Rady miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

24.

III/24/2011

31.01.2011

W sprawie wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508 m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie.

25.

III/25/2011

31.01.2011

W sprawie wyrażenia zgody na udzieleni bonifikaty.

26.

III/26/2011

31.01.2011

W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia na terenie Gminy Brwinów

27.

III/27/2011

31.01.2011

W sprawie wydzierżawienia gruntu p pow. 14 m2 stanowiącego część działki nr ew. 2/3 położonej w obrębie 9 w Brwinowie

28.

III/28/2011

31.01.2011

W sprawie ustanowienia służebności na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 29 i nr 30, położonych w Brwinowie, obr. 1.

29.

III/29/2011

31.01.2011

W sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2011-2013 r. projektu pt. „ Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym „ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

30.

III/30/2011

31.01.2011

W sprawie zawarcia porozumienia samorządowego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej

31.

IV.31.2011

09.02.2011

W sprawie wstąpienia miejsca radnego Gminy Brwinów kandydata z tej samej listy.

32.

IV.32.2011

09.02.2011

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025

06.05.2011r.

Dz.Urz. Nr 71 poz. 2271

33.

IV.33.2011

09.02.2011

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na rok 2011

06.05.2011r.

Dz.Urz. Nr 71 poz. 2272

34.

IV.34.2011

09.02.2011

W sprawie zaciągnięcia kredytu

35.

IV.35.2011

09.02.2011

W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów

36.

IV.36.2011

09.02.2011

W sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Brwinowie na 2011 rok.

37.

V.37.2011

04.03.2011

W sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

38.

V.38.2011

04.03.2011

W sprawie wyrażania zgody na przejęcie przez gminę Brwinów przepompowni służącej do odprowadzania ścieków – wód opadowych z tunelu pod wiaduktem kolejowym w Brwinowie wraz z siecią kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 720

39.

V.39.2011

04.03.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011 r.

29.07.2013r.

Dz.Urz.
poz. 8608

40.

V.40.2011

04.03.2011

W sprawie funduszu sołeckiego

41.

V.41.2011

04.03.2011

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną. (Słoneczników)

26.05.2011r.

Dz.Urz. Nr 87 poz. 2813

42.

V.42.2011

04.03.2011

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną.(Cedrowa)

26.05.2011r.

Dz.Urz. Nr 87 poz. 2814

43.

V.43.2011

04.03.2011

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną.(Pszczela)

26.05.2011r.

Dz.Urz. Nr 87 poz. 2815

44.

V.44.2011

04.03.2011

W sprawie zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie

45.

VI.45.2011

06.04.2011

W sprawie zmiany uchwały nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r.Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brwinów

22.06.2011r.

Dz.Urz. Nr 108 poz. 3430

46.

VI.46.2011

06.04.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011 r.

31.07.2013r.

Dz.Urz.
poz. 8782

47.

VI.47.2011

06.04.2011

W sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22.06.2011r.

Dz.Urz. Nr 108 poz. 3431

48.

VI.48.2011

06.04.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011 r.

31.07.2013r.

Dz.Urz.
poz. 8783

49.

VI.49.2011

06.04.2011

W sprawie wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508 m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie

50.

VI.50.2011

06.04.2011

W sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2013

51.

VI.51.2011

06.04.2011

W sprawie trybu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

52.

VI.52.2011

06.04.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów udziału w działce nr ew. 306/29 położonej w Kaniach

53.

VI..53.2011

06.04.2011

W sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 11

54.

VI.54.2011

06.04.2011

W sprawie przyjęcia: „Planu Odnowy Miejscowości Owczarnia”

55.

VI.55.2011

06.04.2011

W sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Uchwale nr LV/554/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podziału Gminy Brwinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych.

22.06.2011r.

Dz.Urz. Nr 108 poz. 3432

56.

VI.56.2011

06.04.2011

W sprawie zmian w podziale Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania

22.06.2011r.

Dz.Urz. Nr 108 poz. 3433

57.

VI.57.2011

06.04.2011

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3109 W ul. Książenickiej w Owczarni( na odcinku od ul Kazimierzowskiej do ul. Małej) wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji.

58.

VI.58.2011

06.04.2011

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2011 rok Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

59.

VI.59.2011

06.04.2011

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2011 rok Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich Rady Miejskiej w Brwinowie

60.

VI.60.2011

06.04.2011

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2011 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie

61.

VII.61.2011

13.04.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011 r.

01.08.2013.

Dz.Urz. poz.8812

62.

VIII.62.2011

16.05.2011

W sprawie ustanowienia służebności na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 29 i nr 30, położonych w Brwinowie, obr. 1.

63.

VIII.63.2011

16.05.2011

W sprawie nadania nawy ulicy w miejscowości Kanie, stanowiącej drogę wewnętrzną. „Bławatków”

09.07.2011r.

Dz.Urz. Nr 120 poz.3845

64.

VIII.64.2011

16.05.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 62/7 położonej w Brwinowie stanowiącej część ul. Rodzinnej.

65.

VIII.65.2011

16.05.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek o nr ew. 229/24, 229/25, 229/26 położonych w Brwinowie obr. 16.

66.

VIII.66.2011

16.05.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów udziałów w działkach: nr ew. 85/7 i nr ew. 85/8 położonych w Brwinowie, obr. 16.

67

VIII.67.2011

16.05.2011

W sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011 - 2025

09.07.2011r.

Dz.Urz. Nr 120 poz.3846

68

VIII.68.2011

16.05.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011 r.

08.08.2013.

Dz.Urz. poz.9124

69

VIII.69.2011

16.05.2011

W sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargowym lokalu użytkowego w budynku komunalnym przy ul. Rynek 28 w Brwinowie

70

VIII.70.2011

16.05.2011

W sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków terenie Gminy Brwinów.

71

VIII.71.2011

16.05.2011

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

09.07.2011r.

Dz.Urz. Nr 120 poz.3847

72

VIII.72.2011

16.05.2011

W sprawie udzielenia w 2011 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa mazowieckiego, reprezentowanemu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich

73

VIII.73.2011

16.05.2011

W sprawie przystąpienia Gminy Brwinów do mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

74

VIII.74.2011

16.05.2011

W sprawie udzielenia w 2011 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników leżących w pasach dróg powiatowych

75

VIII.75.2011

16.05.2011

W sprawie zaopiniowania odwołania ze stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie

76

IX.76.2011

15.06.2011

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie – (teren fabryki L`Oreal)

29.08.2011r.

Dz.Urz. Nr 156 poz.4954

77

IX.77.2011

15.06.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 120/2 położonej w Brwinowie Obr.7, stanowiącej drogę boczna od ul. Wygonowej.

78

IX.78.2011

15.06.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 123/1 położonej w Brwinowie Obr. 15, pod drogę Brwinów-Parzniew.

79

IX.79.2011

15.06.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 417/2 położnej w Otrębusach, stanowiących część drogi odchodzącej od ulicy Poziomki.

80

IX.80.2011

15.06.2011

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony

81

IX.81.2011

15.06.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 340/47 położonej w Owczarni, przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Zaułek

82

IX.82.2011

15.06.2011

W sprawie zbycia działki nr ew. 222/23 położonej w Brwinowie, obręb 8.

83

IX.83.2011

15.06.2011

W sprawie wydzierżawienia gruntu o pow. 11,7m2 stanowiącego część działki nr ew. 91/6 położonej w Brwinowie, Obr. 14

84

IX.84.2011

15.06.2011

W sprawie uchwalenia „Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Brwinów na 2011 rok”

85

IX.85.2011

15.06.2011

W sprawie wydzierżawienia części nieruchomości należących do Gminy Brwinów stanowiących drogi wewnętrzne.

86

IX.86.2011

15.06.2011

W sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025.

16.08.2011r.

Dz.Urz. Nr 147 poz.4673

87

IX.87.2011

15.06.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.

31.10.2013r.

Dz.Urz. poz.11163

88

IX.88.2011

15.06.2011

W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Brwinów.

16.08.2011r.

Dz.Urz. Nr 147 poz.4674

89

IX.89.2011

15.06.2011

W sprawie powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

90

IX.90.2011

15.06.2011

W sprawie reasumpcji uchwały nr VII.70.2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Brwinów.

91

IX.91.2011

15.06.2011

W sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów na lata 2011-2015”

92

IX.92.2011

15.06.2011

W sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brwinów.

16.08.2011r.

Dz.Urz. Nr 147 poz.4675

93

IX.93.2011

15.06.2011

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego w Otrębusach ul. Wiejska 1.

94

IX.94.2011

15.06.2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

95

X.95.2011

21.06.2011

W sprawie niewykonania przez Gminę Brwinów prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we wsi Kanie – działka nr ew. 1030/2

96

X.96.2011

21.06.2011

W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za 2010r.

97

X.97.2011

21.06.2011

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów.

98

X.98.2011

21.06.2011

W sprawie udzielenia w 2011 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Czubinie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1509W Mielęcin-Czubin do granicy Gminy Brwinów i Błonie wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji.

99

X.99.2011

21.06.2011

W sprawie reasumpcji uchwały nr VIII.70.2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Brwinów.

100

X.100.2011

21.06.2011

W sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Żółwin na lata 2011-2020”

101

X.101.2011

21.06.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09.lutego 2011r.

102

XI.102.2011

21.07.2011

W sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do podpisania porozumienia w sprawie opracowania wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

103

XI.103.2011

21.07.2011

W sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej w Brwinowie oraz zmiany uchwały Nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

104

XI.104.2011

21.07.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 418/6 położonej w Otrębusach, stanowiącej część drogi odchodzącej od ulicy Poziomki.

105

XI.105.2011

21.07.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 161/36 położonej w Otrębusach stanowiącej część ulicy Na Skraju.

106

XI.106.2011

21.07.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 40/1 położonej w Domaniewie przeznaczonej pod poszerzenie drogi.

107

XI.107.2011

21.07.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 82/17 położonej w Parzniewie stanowiącej drogę boczną od ul. Strusiej.

108

XI.108.2011

21.07.2011

W sprawie reasumpcji uchwały nr IX.91.2011 z dnia 15 czerwca dotyczącej wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów na lata 2011-2015”.

109

XI.109.2011

21.07.2011

W sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025.

14.10.2011r.

Dz.Urz. Nr 188

poz.5744

110

XI.110.2011

21.07.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.

29.10.2013r.

Dz.Urz. poz.10974

111

XI.111.2011

21.07.2011

W sprawie zmiany uchwały nr IX.89.2011 w sprawie powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

112

XI.112.2011

21.07.2011

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie.

113

XII.113.2011

31.08.2011

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną.(Majowa)

26.10.2011r.

Dz.Urz. Nr 196

poz.5962

114

XII.114.2011

31.08.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów udziałów w działce nr Ew. 306/29 położonej w Kaniach.

115

XII.115.2011

31.08.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 40/1 położonej w miejscowości Krosna Wieś stanowiącej drogę pomiędzy ulicą Józefowską a ulicą Tęczową.

116

XII.116.2011

31.08.2011

W sprawie nabycia przez gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr Ew. 108/5, położoną w miejscowości Żółwin, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

117

XII.117.2011

31.08.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek: nr ew. 41/19 i nr Ew. 83/8 położonych w miejscowości Owczarnia, stanowiących część ulicy Grodziskiej.

118

XII.118.2011

31.08.2011

W sprawie wydzierżawienia gruntu o pow. 0,08m2 stanowiącego cześć działki nr ew. 182 położonej w miejscowości Owczarnia, gmina Brwinów.

119

XII.119.2011

31.08.2011

W sprawie wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie.

120

XII.120.2011

31.08.2011

W sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

26.10.2011r.

Dz.Urz. Nr 196

poz.5963

121

XII.121.2011

31.08.2011

W sprawie zmiany uchwały Nr LX/539/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r., w sprawie ustalenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów.

26.10.2011r.

Dz.Urz. Nr 196

poz.5964

122

XII.122.2011

31.08.2011

W sprawie odwołania członka Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

123

XII.123.2011

31.08.2011

W sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2011-2013r. projektu pt. ”Podniesienia kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów” finansowanego ze środków europejskiego Fundusz Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1.

124

XII.124.2011

31.08.2011

Opiniująca wniosek Rady Miasta Milanówka w sprawie zmian terytorialnych Miasta Milanówka i Gminy Brwinów.

125

XII.125.2011

31.08.2011

W sprawie zmiany formy prawnej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Gminy Brwinów.

126

XII.126.2011

31.08.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.

28.10.2013r.

Dz.Urz.

poz.10778

127

XII.127.2011

31.08.2011

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi pruszkowskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia w drodze powiatowej nr 1502W (dz. Nr 211/2) w ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie w Gm. Brwinów (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną i z ul. Mokrą do istniejącego przepustu w ul. Nadarzyńskiej na wysokości dz. Nr 147/10) wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji.

128

XIII.128.2011

26.09.2011

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.

129

XIII.129.2011

26.09.2011

W sprawie zbycia działki nr ew. 99/2 położonej w Brwinowie, Obr. 4.

130

XIII.130.2011

26.09.2011

W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Brwinów darowizny działki nr ew. 334/3 położonej we wsi Moszna Wieś.

131

XIII.131.2011

26.09.2011

W sprawie wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr Ew. 231/1 o ogólnej pow. 3.508m2 przeznaczonej pod targowisko miejskiej w Brwinowie.

132

XIII.132.2011

26.09.2011

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną. (Bajkowa)

15.11.2011r.

Dz.Urz. Nr 208

poz.6260

133

XIII.133.2011

26.09.2011

W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty oraz udzielania innych ulg w spłaceniu należności pieniężnych o charakterze cywlino-prawnym, przypadających Gminie Brwinów bądź jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

15.11.2011r.

Dz.Urz. Nr 208

poz.6261

134

XIII.134.2011

26.09.2011

W sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej księgowej szkół i przedszkoli powarzonych przez Gminę Brwinów

135

XIII.135.2011

26.09.2011

W sprawie reasumpcji uchwały nr IX.91.2011 z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia„Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów na lata 2011-2015”, zmienionej uchwałą nr XI.108.2011 z dnia 21 lipca 2011r.

136

XIII.136.2011

26.09.2011

W sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

15.11.2011r.

Dz. Urz. Nr 208 poz.6262

137

XIII.137.2011

26.09.2011

W sprawie przejęcia obowiązków zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w granicach Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2011/2012

138

XIII.138.2011

26.09.2011

W sprawie zmian w Uchwalenr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowiez dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025.

15.11.2011r.

Dz.Urz. Nr 208

poz.6263

139

XIII.139.2011

26.09.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.

25.10.2013r.

Dz.Urz.

poz.10733

140

XIII.140.2011

26.09.2011

W sprawie przyjęcia od Powiatu Pruszkowskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie remontów urządzeń wodnych w drogach powiatowych i gminnych (Kasztanowa i Łąkowa w Żółwinie, Kazimierzowska i Książenicka w Owczarni w gm. Brwinów)

141

XIV.141.2011

25.10.2011r.

W sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025.

24.12.2011r.

Dz.Urz. Nr 236

poz.8310

142

XIV.142.2011

25.10.2011r.

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.

143

XIV.143.2011

25.10.2011r.

W sprawie ustalenia regulaminu w wyborach ławników do sądów powszechnych.

144

XIV.144.2011

25.10.2011r.

W sprawie wybory ławników na kadencję w latach 2012-2015.

145

XIV.145.2011

25.10.2011r.

W sprawie wybory ławników na kadencję w latach 2012-2015.

146

XIV.146.2011

25.10.2011r.

W sprawie wybory ławników na kadencję w latach 2012-2015.

147

XV.147.2011

03.11.2011

W sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2012-2013 projektu pt. „Wiedza kluczem do przyszłości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

148

XV.148.2011

03.11.2011

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

24.12.2011r.

Dz.Urz. Nr 236

poz.8311

149

XV.149.2011

03.11.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.

14.10.2011r.

Dz.Urz. Nr 236

poz.8311

150

XV.150.2011

03.11.2011

W sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

151

XV.151.2011

03.11.2011

W sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Michałowice, Mszczonów, Nadarzyn, Radziejowice i Żabia Wola.

152

XV.152.2011

03.11.2011

W sprawie wydzierżawienia gruntu działki o nr ew. 30 położonej przy ul. Biskupickiej w Brwinowie, stanowiącej własność Gminy Brwinów.

153

XV.153.2011

03.11.2011

W sprawie zmiany uchwały nr IX.82.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie.

154

XV.154.2011

03.11.2011

W sprawie wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewd. 231/1 o ogólnej pow. 3.508m2

155

XV.155.2011

03.11.2011

W sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508m2 przeznaczonej pod targowisko miejskiej w Brwinowie.

156

XV.156.2011

03.11.2011

W sprawie wyrażenia zgody na wynajmem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku komunalnym przy ul. Rynek 28 w Brwinowie.

157

XV.157.2011

03.11.2011

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

17.12.2011r.

Dz.Urz. Nr 234

poz.8047

158

XV.158.2011

03.11.2011

W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze

inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.

17.12.2011r.

Dz.Urz. Nr 234

poz.8048

159

XV.159.2011

09.11.2011

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

30.12.2011r.

Dz.Urz. Nr 239

poz.8547

160

XV.160.2011

09.11.2011

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok.

30.12.2011r.

Dz.Urz. Nr 239

poz.8548

161

XV.161.2011

09.11.2011

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

30.12.2011r.

Dz.Urz. Nr 239

poz.8549

162

XV.162.2011

09.11.2011

W sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej stawki na 2012 rok.

30.12.2011r.

Dz.Urz. Nr 239

poz.8550

163

XVI.163.2011

01.12.2011

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną. (jastrzębia)

27.01.2012r.

Dz.Urz.

poz.728

164

XVI.164.2011

01.12.2011

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną. (Platanowa)

27.01.2012r.

Dz.Urz.

poz.729

165

XVI.165.2011

01.12.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 261/3, położoną w miejscowości Owczarnia, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

166

XVI.166.2011

01.12.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 438/5 położonej w Otrębusach, stanowiącej część ulicy Poziomki.

167

XVI.167.2011

01.12.2011

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 90/32 położonej w miejscowości Parzniew Gm. Brwinów.

168

XVI.168.2011

01.12.2011

W sprawie ustalenia „Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów”.

169

XVI.169.2011

01.12.2011

W sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz kreowania idei uczenia się niezależnie od wieku mieszkańców Gminy Brwinów.

27.01.2012r.

Dz.Urz.

poz.730

170

XVI.170.2011

01.12.2011

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub Gminę Brwinów.

27.01.2012r.

Dz.Urz.

poz.731

171

XVI.171.2011

01.12.2011

W sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025.

02.03.2012r.

Dz.Urz.

poz.2041

172

XVI.172.2011

01.12.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r.

15.11.2013r.

Dz.Urz.

poz. 11888

173

XVI.173.2011

01.12.2011

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2011/2012.

174

XVII.174.2011

01.12.2011

W sprawie zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie.

175

XVII.175.2011

16.12.2011

W sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2011-2025

02.03.2012r.

Dz.Urz.

poz.2042

176

XVII.176.2011

16.12.2011

W sprawie zmian w Uchwale budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r.

02.03.2012r.

Dz.Urz.

poz.2043

177

XVII.177.2011

16.12.2011

W sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

02.03.2012r.

Dz.Urz.

poz.2044

178

XVII.178.2011

16.12.2011

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na rok 2012.

02.03.2012r.

Dz.Urz.

poz.2045

179

XVIII.178.2011

21.12.2011

W sprawie reasumpcji uchwały nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na rok 2012.

180

XIX.180.2011

29.12.2011

W sprawie ustanowienia roku 2012- „Rokiem Armii Krajowej”

181

XIX.181.2011

29.12.2011

W sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Brwinów: Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną i Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

02.03.2012r.

Dz.Urz.

poz.2071

182

XIX.182.2011

29.12.2011

W sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brwinowie.

Nie podlega publikacji. Informacja telefoniczna z Dziennika Urzędowego – Pani Ewa Mielniczuk.

183

XIX.183.2011

29.12.2011

W sprawie zasad przyznawania
i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Brwinów.

184

XIX.184.2011

29.12.2011

W sprawie zmian w Uchwale
nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2025.

06.04.2012r.

Dz.Urz.

poz.3114

185

XIX.185.2011

29.12.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r.

15.11.2013r.

Dz.Urz.

poz. 11856

186

XIX.186.2011

29.12.2011

W sprawie zmian w Uchwale
nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

06.04.2012r.

Dz.Urz.

poz.3143

187

XIX.187.2011

29.12.2011

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r.

15.11.2013r.

Dz.Urz.

poz. 11857

188

XIX.188.2011

29.12.2011

W sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Pruszkowskiemu przez Gminę Brwinów na realizowanie wspólnego zadania na obszarze Powiatu Pruszkowskiego w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, wymienionymi w §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005r. orazz wężami, żmijami, łabędziami i nietoperzami.

Spis zakończono na pozycji nr 639.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie