Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 września 2019 17:23 | wersja 8 | Ten dokument ma 165 załączników 165

Uchwały 2016

Uchwały 2016

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, której dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

192

XXI.192.2016

11.01.2016

W sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Moszna Wieś i Moszna Parcela na lata 2016-2022”

193

XXI.193.2016

11.01.2016

W sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Krosna Wieś i Krosna Parcela na lata 2016-2022”

194

XXI.194.2016

11.01.2016

W sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez gminę Brwinów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

22.02.2016r.

Dz.Urz.

Poz.1680

195

XXI.195.2016

11.01.2016

W sprawie reasumpcji uchwały nr XIX.183.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej probiernia i wykorzystywania.

rozstrzygnięciem nadzorczym Kolegium

RIO nr 4.67.2016

z dn. 9 lutego 2016r.

stwierdzono
w części nieważność

Uchwały.

196

XXII.196.2016

29.01.2016

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Parzniew (Gospodarności)

15.03.2016r.

Dz.Urz.

Poz.2525

197

XXII.197.2016

29.01.2016

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbów Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości położonej w miejscowości Moszna Wieś, gm. Brwinów.

198

XXII.198.2016

29.01.2016

Zmieniająca uchwałę nr XVI.141.2015 z dnia 5 października 2015 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zarządzeni poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku.

15.03.2016r.

Dz.Urz.

Poz.2526

199

XXII.199.2016

29.01.2016

W sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2016.

200

XXII.200.2016

29.01.2016

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Rynek 28 w Brwinowie.

201

XXII.201.2016

29.01.2016

W sprawie uchwalenia „Programu bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie Gminy Brwinów

202

XXII.202.2016

29.01.2016

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu na budowę chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej (etap I odc. od ul. Kasztanowej do ul. Słonecznej) w Żółwinie.

203

XXII.203.2016

29.01.2016

Zmieniająca uchwałę nr LX/539/2009 z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów.

15.03.2016r.

Dz.Urz.

Poz.2527

204

XXII.204.2016

29.01.2016

Zmieniająca uchwałę nr IV.30.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów.

15.03.2016r.

Dz.Urz.

Poz.2528

205

XXII.205.2016

29.01.2016

W sprawie zmiany uchwały nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025.

206

XXII.206.2016

29.01.2016

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX.175.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

08.08.2016r.

Dz.Urz.

Poz.7364

207

XXII.207.2016

29.01.2016

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.

15.03.2016r.

Dz.Urz.

Poz.2529

208

XXII.208.2016

29.01.2016

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie

209

XXIII.209.2016

02.03.2016

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości położonej w mjescowości Parzniew, gm. Brwinów.

210

XXIII.210.2016

02.03.2016

W sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

15.04.2016r.

Dz.Urz.

Poz.3524

211

XXIII.211.2016

02.03.2016

W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

212

XXIII.212.2016

02.03.2016

W sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

213

XXIII.213.2016

02.03.2016

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów, a Gminą Miastem Pruszków dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

214

XXIII.214.2016

02.03.2016

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu polegającej na wykonaniu na zlecenie Gminy Brwinów i przekazaniu dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach.

215

XXIII.215.2016

02.03.2016

W sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej.

216

XXIII.216.2016

02.03.2016

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego.

217

XXIII.217.2016

02.03.2016

W sprawie udzieleni dotacji Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana
w Brwinowie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

218

XXIII.218.2016

02.03.2016

W sprawie zmiany uchwały nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025.

219

XXIII.219.2016

02.03.2016

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX.175.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

220

XXIII.220.2016

02.03.2016

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Brwinów do partnerstwa z gminą Błonie oraz miastem i gminą Ożarów Mazowiecki, mającego na celu realizację projektów w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA)

221

XXIII.221.2016

02.03.2016

W sprawie wyznaczenia Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

222

XXIII.222.2016

02.03.2016

W sprawie wydłużenia terminu rozpoznania skargi.

223

XXIII.223.2016

02.03.2016

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

224

XXIV.224.2016

16.03.2016

W sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Domaniew i Domaniewek na lata 2016-2022”.

225

XXIV.225.2016

16.03.2016

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w obrębie 8 miasta Brwinów

226

XXIV.226.2016

16.03.2016

W sprawie zmiany uchwały nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025.

227

XXIV.227.2016

16.03.2016

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX.175.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

14.09.2016r.

Dz. Urz.

Poz.8113

228

XXIV.228.2016

16.03.2016

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

28.04.2016r.

Dz. Urz.

Poz.4200

229

XXIV.229.2016

16.03.2016

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie.

230

XXV.230.2016

20.04.2016

W sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia (Jagodowa)

03.06.2016r.

Dz. Urz.

Poz.5121

231

XXV.231.2016

20.04.2016

W sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia (Borówkowa)

03.06.2016r.

Dz. Urz.

Poz.5122

232

XXV.232.2016

20.04.2016

W sprawie wyrażenia zgodny na zbycie działki położonej w Brwinowie, obręb 14.

233

XXV.233.2016

20.04.2016

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów w roku 2016”

234

XXV.234.2016

20.04.2016

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Miastem Pruszków dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich

235

XXV.235.2016

20.04.2016

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Brwinów a Gminą Błonie dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

236

XXV.236.2016

20.04.2016

W sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

03.06.2016r.

Dz. Urz.

Poz.5123

237

XXV.237.2016

20.04.2016

Zmieniająca uchwałę nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa)

03.06.2016r.

Dz. Urz.

Poz.5124

238

XXV.238.2016

20.04.2016

W sprawie zmiany uchwały nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025.

239

XXV.239.2016

20.04.2016

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX.175.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

14.10.2016r.

Dz. Urz.

Poz.8870

240

XXV.240.2016

20.04.2016

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu azowieckiemu w zakresie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z drogą gminną ul. Piaseckiego w Otrębusach – projekt.

241

XXV.241.2016

20.04.2016

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

242

XXV.242.2016

20.04.2016

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

243

XXV.243.2016

20.04.2016

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie.

244

XXV.244.2016

20.04.2016

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

245

XXVI.245.2016

26.04.2016

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

246

XXVI.246.2016

26.04.2016

w sprawie przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiast Ogrodów”.

247

XXVI.247.2016

26.04.2016

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”.

248

XXVI.248.2016

26.04.2016

w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

249

XXVI.249.2016

26.04.2016

w sprawie przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”.

250

XXVII.250.2016

23.05.2016

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (Malinowa)

19.07.2016r.

Dz. Urz.

Poz.6919

251

XXVII.251.2016

23.05.2016

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, działek położonych na terenie Gminy Brwinów.

252

XXVII.252.2016

23.05.2016

W sprawie przejęcia od Powiatu Pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Brwinów.

253

XXVII.253.2016

23.05.2016

W sprawie zmiany uchwały nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025.

254

XXVII.254.2016

23.05.2016

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX.175.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

25.11.2016r.

Dz.Urz.

Poz.10070

255

XXVII.255.2016

23.05.2016

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

256

XXVII.256.2016

23.05.2016

Zmieniająca uchwałę nr XXV.233.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów w roku 2016”

19.07.2016r.

Dz. Urz.

Poz.6920

257

XXVII.257.2016

23.05.2016

W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego działek nr 225/1 oraz 222/27 położonych w Brwinowie, obr.8.

258

XXVIII.258.2016

03.06.2016

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2015.

259

XXVIII.259.2016

03.06.2016

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za rok 2015.

260

XXVIII.260.2016

03.06.2016

Zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których łaścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

29.07.2016r.

Dz. Urz.

Poz.7186

261

XXVIII.261.2016

03.06.2016

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów.

29.07.2016r.

Dz. Urz.

Poz.7187

262

XXVIII.262.2016

03.06.2016

W sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

29.07.2016r.

Dz. Urz.

Poz.7188

263

XXVIII.263.2016

03.06.2016

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów.

rozstrzygnięciem nadzorczym Kolegium

RIO nr 13.137.2016

z dn. 21 czerwca 2016r.

stwierdzono
nieważność

Uchwały.

264

XXIX.264.2016

09.06.2016

W sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

265

XXX.265.2016

22.06.2016

W sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody

266

XXX.266.2016

22.06.2016

W sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody

267

XXX.267.2016

22.06.2016

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

268

XXX.268.2016

22.06.2016

W sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Brwinów.

269

XXX.269.2016

22.06.2016

W sprawie przyjęcia Programu „Brwinowskiej Karty Mieszkańca”

270

XXX.270.2016

22.06.2016

W sprawie zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025

271

XXX.271.2016

22.06.2016

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

272

XXX.272.2016

22.06.2016

W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

273

XXXI.273.2016

08.08.2016

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów.

274

XXXI.274.2016

08.08.2016

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów.

275

XXXI.275.2016

08.08.2016

W sprawie zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025

276

XXXI.276.2016

08.08.2016

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

24.01.2017r.

Dz. Urz.

Poz.703

277

XXXI.277.2016

08.08.2016

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

278

XXXI.278.2016

08.08.2016

Zmieniająca uchwałę nr XI.101.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Brwinów na lata 2015 – 2025”

279

XXXII.279.2016

31.08.2016

W sprawie nabycia przez gminę Brwinów nieruchomości położonej w Brwinowie obr. 16.

280

XXXII.280.2016

31.08.2016

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kanie (Jaskrów)

24.10.2016r.

Dz. Urz.

Poz.79084

281

XXXII.281.2016

31.08.2016

W sprawie zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025

282

XXXII.282.2016

31.08.2016

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

21.02.2017r.

Dz. Urz.

Poz.1754

283

XXXII.283.2016

31.08.2016

W sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców Gminy Brwinów ponoszonych z tytułu ogrzewania.

284

XXXII.284.2016

31.08.2016

W sprawie przyjęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów
w sezonie zimowym 2016/2017

285

XXXIII.285.2016

26.10.2016

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2017 roku.

13.12.2016r.

Dz. Urz.

Poz.11241

286

XXXIII.286.2016

26.10.2016

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w 2017 roku.

14.12.2016r.

Dz. Urz.

Poz.11290

287

XXXIII.287.2016

26.10.2016

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

13.12.2016r.

Dz. Urz.

Poz.11242

288

XXXIII.288.2016

26.10.2016

W sprawie opłaty prolongacyjnej

13.12.2016r.

Dz. Urz.

Poz.11243

289

XXXIII.289.2016

26.10.2016

W sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2017 roku

14.12.2016r.

Dz. Urz.

Poz.11291

290

XXXIII.290.2016

26.10.2016

W sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.

13.12.2016r.

Dz. Urz.

Poz.11244

291

XXXIII.291.2016

26.10.2016

W sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku.

13.12.2016r.

Dz. Urz.

Poz.11245

292

XXXIII.292.2016

26.10.2016

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Brwinów.

293

XXXIII.293.2016

26.10.2016

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę i nabycie nieruchomości, położonych w obrębie 17 Parzniew gmina Brwinów.

294

XXXIII.294.2016

26.10.2016

W sprawie reasumpcji uchwały Nr XXXII.283.2016 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Brwinów ponoszonych z tytułu ogrzewania.

295

XXXIII.295.2016

26.10.2016

W sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjno – organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których gmina Brwinów jest organem prowadzącym.

296

XXXIII.296.2016

26.10.2016

W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych terenie Gminy Brwinów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

13.12.2016r.

Dz. Urz.

Poz.11246

297

XXXIII.297.2016

26.10.2016

W sprawie przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w graniach administracyjnych Gminy Brwinów.

298

XXXIII.298.2016

26.10.2016

Zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

13.12.2016r.

Dz. Urz.

Poz.11247

299

XXXIII.299.2016

26.10.2016

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

300

XXXIII.300.2016

26.10.2016

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

301

XXXIII.301.2016

26.10.2016

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach – projekt.

302

XXXIII.302.2016

26.10.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025

303

XXXIII.303.2016

26.10.2016

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

304

XXXIV.304.2016

29.11.2016

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości położonych na terenie Gminy Brwinów.

305

XXXIV.305.2016

29.11.2016

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonych w miejscowości Parzniew, gm. Brwinów.

306

XXXIV.306.2016

29.11.2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2015.

307

XXXIV.307.2016

29.11.2016

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.

308

XXXIV.308.2016

29.11.2016

W sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru, na którym organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Brwinów.”

31.01.2017r.

Dz. Urz.

Poz.945

309

XXXIV.309.2016

29.11.2016

Zmieniająca uchwałę Nr XI.101.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacyjnego Gminy Brwinów na lata 2015-2025”

310

XXXIV.310.2016

29.11.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025

311

XXXIV.311.2016

29.11.2016

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

10.04.2017r.

Dz. Urz.

Poz.3434

312

XXXV.312.2016

28.12.2016

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

313

XXXV.313.2016

28.12.2016

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na rok 2017.

28.06.2017

Dz. Urz.

Poz. 5649

314

XXXV.314.2016

28.12.2016

W sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XIII.115.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2015 roku.

315

XXXV.315.2016

28.12.2016

W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkoła podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów.

27.03.2017r.

Dz. Urz.

Poz.2956

316

XXXV.316.2016

28.12.2016

W sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Ignacego Kozielewskiego w gminie Brwinów.

317

XXXV.317.2016

28.12.2016

W sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu PN. „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowania terenów zieleni”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020”, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji w/w projektu.

318

XXXV.318.2016

28.12.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2016-2025

319

XXXV.319.2016

28.12.2016

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

320

XXXV.320.2016

28.12.2016

W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie