Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2018 13:51 | wersja 7 | Ten dokument ma 249 załączników 249

Najnowsza wersja

Uchwały 2017

Uchwały 2017


Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

321

XXXVI.321.2017

9.01.2017

W sprawie zmian w Uchwale nr XI.101.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku dot. Przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2025

322

XXXVI.322.2017

9.01.2017

W sprawie zmian w Uchwale nr XXXV.312.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku dot. WPF Gminy Brwinów na lata 2017-2025

323

XXXVI.323.2017

9.01.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXVI.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016

31.08.2017r.

Dz. Urz.

Poz.7218

324

XXXVI.324.2017

9.01.2017

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania

10.03.2017r.

Dz. Urz.

Poz.2351

325

XXXVII.325.2017

30.01.2017

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – Etap I – fragment zgodnie z uchwałą nr LII.559.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014r.

17.03.2017r.

Dz. Urz.

Poz.2618

326

XXXVII.326.2017

30.01.2017

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Falęcin (Rumiankowa)

10.03.2017r.

Dz. Urz.

Poz.2352

327

XXXVII.327.2017

30.01.2017

W sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na 2017 rok.

328

XXXVII.328.2017

30.01.2017

W sprawie zmiany uchwały nr LVII.633.2014 z dnia 28 października 2014r. dot. Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brwinów na lata 2014-2020

329

XXXVII.329.2017

30.01.2017

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Brwinów do nowego ustroju szkolnego

330

XXXVII.330.2017

30.01.2017

W sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

10.03.2017r.

Dz. Urz.

Poz.2353

331

XXXVII.331.2017

30.01.2017

W sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów

10.03.2017r.

Dz. Urz.

Poz.2354

332

XXXVII.332.2017

30.01.2017

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu dotyczącej zadania bieżącego pod nazwą „Udrożnienie rzeki Zimna Woda w km 6+587 do km 7+918”

333

XXXVII.333.2017

30.01.2017

W sprawie zmiany uchwały nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

334

XXXVII.334.2017

30.01.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

31.08.2017r.

Dz. Urz.

Poz.7220

335

XXXVII.335.2017

30.01.2017

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebiatów w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę i Placu przy Pomniku w miejscowości Mrzeżyno gmina Trzebiatów”

Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie

9.02.2017

W sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

336

XXXIX.336.2017

27.02.2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów

337

XXXIX.337.2017

27.02.2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów

338

XXXIX.338.2017

27.02.2017

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin (ul. Polnej Róży)(ul. Polnej Róży)

14.04.2017r.

Dz. Urz.

Poz.3849

339

XXXIX.339.2017

27.02.2017

W sprawie dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Brwinów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

14.04.2017r.

Dz. Urz.

Poz.3850

340

XXXIX.340.2017

27.02.2017

Zmieniająca uchwałę nr XXXIII/251/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 września 2008 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

341

XXXIX.341.2017

27.02.2017

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w 2017 roku

14.04.2017r.

Dz. Urz.

Poz.3851

342

XXXIX.342.2017

27.02.2017

W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

343

XXXIX.343.2017

27.02.2017

W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

344

XXXIX.344.2017

27.02.2017

Zmieniająca uchwałę nr XXIII.216.2016 z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego

345

XXXIX.345.2017

27.02.2017

W sprawie zmiany uchwały nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

346

XXXIX.346.2017

27.02.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

31.08.2017r.

Dz. Urz.

Poz.7222

347

XXXIX.347.2017

27.02.2017

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie

348

XXXIX.348.2017

27.02.2017

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 rok Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie

349

XXXIX.349.2017

27.02.2017

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie

350

XXXIX.350.2017

27.02.2017

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie

Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie

27.02.2017

W sprawie przystąpienia Gminy Brwinów do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

351

XL.351.2017

29.03.2017

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę i nabycie nieruchomości, położonych w obrębie 17 Parzniew gmina Brwinów.

352

XL.352.2017

29.03.2017

Zmieniająca uchwałę nr XXXVII.332.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu dotyczącej zadania bieżącego pod nazwą „Udrożnieni rzeki Zimna Woda w km 6+587 do km 7+918”

353

XL.353.2017

29.03.2017

Zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

16.05.2017

Dz. Urz.

Poz.4719

354

XL.354.2017

29.03.2017

W sprawie przystąpienia Gminy Brwinów do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.

355

XL.355.2017

29.03.2017

W sprawie zmiany uchwały nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

356

XL.356.2017

29.03.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

31.08.2017r.

Dz. Urz.

Poz.7224

357

XL.357.2017

29.03.2017

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

358

XL.358.2017

29.03.2017

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie

29.03.2017

W sprawie realizacji przez Gminę Brwinów wspólnie z partnerem prywatnym budowy infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Parzniew.

359

XLI.359.2017

24.04.2017

W sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

26.04.2017

Dz. Urz.

Poz.4173

360

XLI.360.2017

24.04.2017

W sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Brwinowie i obwodowych komisji do spraw referendum.

361

XLII.361.2017

10.05.2017

Uchylająca w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

19.05.2017

Dz. Urz.

Poz.4798

362

XLII.362.2017

10.05.2017

Uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Do Spraw Referendum w Brwinowie i obwodowych komisji do spraw referendum

363

XLII.363.2017

10.05.2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów.

364

XLII.364.2017

10.05.2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów.

365

XLII.365.2017

10.05.2017

W sprawie ustalenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Osiedla Słoneczne w Kaniach gmina Brwinów.

366

XLII.366.2017

10.05.2017

Zmieniająca uchwałę nr XXXIX.343.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

367

XLII.367.2017

10.05.2017

W sprawie przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią dróg powiatowych.

368

XLII.368.2017

10.05.2017

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
w zakresie urządzenia zieleni miejskiej

w pasie drogi wojewódzkiej nr 720. ul. Pszczelińskiej.

369

XLII.369.2017

10.05.2017

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

370

XLII.370.2017

10.05.2017

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

371

XLII.371.2017

10.05.2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

372

XLII.372.2017

10.05.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

31.08.2017r.

Dz. Urz.

Poz.7226

373

XLII.373.2017

10.05.2017

W sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII.340.2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

374

XLIII.374.2017

31.05.2017

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13.

375

XLIII.375.2017

31.05.2017

W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za 2016 r.

376

XLIII.376.2017

31.05.2017

W sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2016.

377

XLIII.377.2017

31.05.2017

W sprawie ponownego rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

378

XLIII.378.2017

31.05.2017

W sprawie rozpoznania skargi na odmowę zawarcia ugody i wypłaty odszkodowania przez Burmistrza Gminy Brwinów.

379

XLIII.379.2017

31.05.2017

Zmieniająca uchwałę nr XLV/483/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie wysokości opłata za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych.

19.07.2017

Dz. Urz.

Poz.6263

Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie

31.05.2017

Stanowiska w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.

Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie

31.05.2017

Stanowisko w sprawie potrzeby włączenia Szpitala Kolejowego im. Dr med. Włodzimierza Roeslera w Pruszkowie sp. z o.o. do systemu podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, jako ośrodka zabezpieczenia terenu powiatu pruszkowskiego i sąsiednich

380

XLIV.380.2017

26.06.2017

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonani budżetu Gminy Brwinów za rok 2016.

381

XLIV.381.2017

26.06.2017

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za rok 2016.

382

XLIV.382.2017

26.06.2017

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Marii Teresie Prosnak – Tyszka.

383

XLIV.383.2017

26.06.2017

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Maciejowi Stanisławowi Nowickiemu.

384

XLIV.384.2017

26.06.2017

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Stanisławowi Wincenciakowi.

385

XLIV.385.2017

26.06.2017

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin. (Cyraneczki)

08.08.2017

Dz. Urz.

Poz.6573

386

XLIV.386.2017

26.06.2017

W sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów.

08.08.2017

Dz. Urz.

Poz.6574

387

XLIV.387.2017

26.06.2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XXV.312.2016 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025.

388

XLIV.388.2017

26.06.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

389

XLIV.389.2017

26.06.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT)

390

XLIV.390.2017

26.06.2017

w sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania parkingiem „Parkuj i Jedź” w Brwinowie

391

XLIV.391.2017

26.06.2017

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

na przebudowę skrzyżowania ul.

Nadarzyńskiej z ul. Słoneczną

w Żółwinie

392

XLIV.392.2017

26.06.2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego
z Powiatem Pruszkowskim oraz gminami Piastów, Pruszków, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn polegającego na rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej obejmującego centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne oraz Inteligentne Systemy Transportu, aplikowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

393

XLIV.393.2017

26.06.2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego z Gminą Nadarzyn polegającego na rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej obejmującego centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne oraz Inteligentne Systemy Transportu, aplikowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

394

XLV.394.2017

28.08.2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XXV.312.2016 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

395

XLV.395.2017

28.08.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

396

XLV.396.2017

28.08.2017

W sprawie przeniesienia pomnika Tadeusza Kościuszki w Brwinowie.

06.10.2017

Dz. Urz.

Poz.8703

397

XLV.397.2017

28.08.2017

W sprawie rozpatrzenia petycji Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice - Ołtarzew

398

XLV.398.2017

28.08.2017

W sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.261.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów.

06.10.2017

Dz. Urz.

Poz.8704

399

XLV.399.2017

28.08.2017

W sprawie zmiany uchwały nr XIII.115.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

06.10.2017

Dz. Urz.

Poz.8705

400

XLV.400.2017

28.08.2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów.

401

XLV.401.2017

28.08.2017

W sprawie zmiany nazw przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Brwinów.

402

XLV.402.2017

28.08.2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 11, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, w ośmioletnią szkołę podstawową.

403

XLV.403.2017

28.08.2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16,
w ośmioletnią szkołę podstawową.

404

XLV.404.2017

28.08.2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Otrębusach przy ul. dr. M. Piaseckiego i Gimnazjum

405

XLV.405.2017

28.08.2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada
i Gimnazjum im. Jana Pawła II,
w ośmioletnią szkołę podstawową.

406

XLV.406.2017

28.08.2017

W sprawie zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów.

06.10.2017

Dz. Urz.

Poz.8706

407

XLV.407.2017

28.08.2017

W sprawie zmiany uchwały nr XXIII.246.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

06.10.2017

Dz. Urz.

Poz.8707

408

XLV.408.2017

28.08.2017

W sprawie zmiany uchwały nr XXIV.228.2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

06.10.2017

Dz. Urz.

Poz.8708

409

XLV.409.2017

28.08.2017

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienie wkładu własnego do projektu pn. „Wiedza moją potrzebą”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

410

XLV.410.2017

28.08.2017

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu
z przeznaczeniem na odszkodowania.

411

XLV.411.2017

28.08.2017

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

412

XLV.412.2017

28.08.2017

W sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

413

XLV.413.2017

28.08.2017

W sprawie zmiany uchwały nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe.

06.10.2017

Dz. Urz.

Poz.8709

414

XLV.414.2017

28.08.2017

W sprawie przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych
i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów
w sezonie zimowym 2017/2018

415

XLVI.415.2017

08.09.2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XXV.312.2016 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

416

XLVI.416.2017

08.09.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

417

XLVII.417.2017

21.09.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

418

XLVIII.418.2017

12.10.2017

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie” w latach 2017
i 2018, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

419

XLVIII.419.2017

12.10.2017

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu PN. „Ścieżka edukacyjno – zawodowa” w latach 2018-2019, nr projektu RPMA.10.03.03-14-8700/17.

420

XLVIII.420.2017

12.10.2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XXV.312.2016 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

421

XLVIII.421.2017

12.10.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

422

XLIX.422.2017

03.11.2017

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2018 roku

12.12.2017

Dz. Urz.

Poz. 11871

423

XLIX.423.2017

03.11.2017

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

12.12.2017

Dz. Urz.

Poz. 11872

424

XLIX.424.2017

03.11.2017

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2018 roku.

12.12.2017

Dz. Urz.

Poz. 11873

425

XLIX.425.2017

03.11.2017

W sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku.

12.12.2017

Dz. Urz.

Poz. 11874

426

XLIX.426.2017

03.11.2017

W sprawie opłaty od posiadania psów w 2018 roku.

12.12.2017

Dz. Urz.

Poz. 11875

427

XLIX.427.2017

03.11.2017

W sprawie upoważnienia Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów.

12.12.2017

Dz. Urz.

Poz. 11876

428

XLIX.428.2017

03.11.2017

W sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020.

429

XLIX.429.2017

03.11.2017

W sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody.

430

XLIX.430.2017

03.11.2017

W sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” ‘

431

XLIX.430.2017

03.11.2017

Zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

12.12.2017

Dz. Urz.

Poz. 11879

432

XLIX.430.2017

03.11.2017

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

433

XLIX.430.2017

03.11.2017

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

434

XLIX.430.2017

03.11.2017

W sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kanie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 r.

435

XLIX.430.2017

03.11.2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XXV.312.2016 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

436

XLIX.436.2017

03.11.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

12.12.2017

Dz. Urz.

Poz. 11880

437

XLIX.437.2017

03.11.2017

Zmieniająca Statut Gminy Brwinów

12.12.2017

Dz. Urz.

Poz. 11881

438

L.438.2017

29.11.2017

W sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Brwinów.

439

L.439.2017

29.11.2017

W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

440

L.440.2017

29.11.2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XXV.312.2016 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

441

L.441.2017

29.11.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

442

L.442.2017

29.11.2017

W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

443

L.443.2017

29.11.2017

W sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/654/2010 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.

444

LI.444.2017

14.12.2017

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018-2025

445

LI.445.2017

14.12.2017

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2018

446

LI.446.2017

14.12.2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XXV.312.2016 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

447

LI.447.2017

14.12.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

448

LI.448.2017

14.12.2017

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania

449

LI.449.2017

14.12.2017

W sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

450

LI.450.2017

14.12.2017

W sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Brwinów.

451

LI.451.2017

14.12.2017

W sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów

452

LI.452.2017

14.12.2017

W sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.

453

LI.453.2017

14.12.2017

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub przez Gminę Brwinów.

454

LI.454.2017

14.12.2017

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

455

LI.455.2017

14.12.2017

W sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 dotyczącego gminy Brwinów.

456

LI.456.2017

14.12.2017

W sprawie zaliczenia drogi położonej
w Mosznie –Parceli i Mosznie – Wsi do kategorii dróg gminnych.

457

LII.457.2017

27.12.2017

W sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2018.

458

LII.458.2017

27.12.2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Moszna – Wieś oznaczonej, jako działki ewidencyjnej
o numerach 263/5 i 262/3, w drodze bezprzetargowej.

459

LII.459.2017

27.12.2017

W sprawie zmiany uchwały
Nr XXV.312.2016 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2017-2025

460

LII.460.2017

27.12.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

461

LII.461.2017

27.12.2017

W sprawie zmiany uchwały
Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018-2025

462

LII.4620.2017

27.12.2017

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

463

LII.463.2017

27.12.2017

W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie