Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

2 września 2019 17:24 | wersja 27 | Ten dokument ma 184 załączniki 184

Najnowsza wersja

Uchwały 2018

Uchwały 2018

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, której dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

464

LIII.464.2018

09.02.2018

W sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dobrawa)

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2739

465

LIII.465.2018

09.02.2018

W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2740

466

LIII.466.2018

09.02.2018

W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

467

LIII.467.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Brwinów na lata 2018-2020

468

LIII.468.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2741

469

LIII.469.2018

09.02.2018

W sprawie zaliczenia ul. Wolności w Parzniewie do kategorii dróg gminnych.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2742

470

LIII.470.2018

09.02.2018

W sprawie zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2743

471

LIII.471.2018

09.02.2018

W sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosków o udzieleni dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki dla projektu pn. „Budowa przedszkola w Otrębusach – projekt i budowa”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.

472

LIII.472.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4.

473

LIII.473.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo– rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawska w Otrębusach na odc. Od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju.

474

LIII.474.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. Od skrzyżowania z ul. Kasztanowa do LKS Wolta.

475

LIII.475.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.

476

LIII.476.2018

09.02.2018

W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyBrwinów na lata 2018-2025

477

LIII.477.2018

09.02.2018

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2744

478

LIII.478.2018

09.02.2018

W sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki.

479

LIII.479.2018

09.02.2018

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów

480

LIII.480.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

481

LIII.481.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

482

LIV.482.2018

12.03.2018

W sprawie podziału Gminy Brwinów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie

483

LIV.483.2018

12.03.2018

W sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

484

LIV.484.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2018.

485

LIV.485.2018

12.03.2018

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

486

LIV.486.2018

12.03.2018

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r., w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu na remont drogi powiatowej nr 4102W Milęcin-Radonice na długości ok. 1790mb.

487

LIV.487.2018

12.03.2018

W sprawie przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720

488

LIV.488.2018

12.03.2018

W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyBrwinów na lata 2018-2025

489

LIV.489.2018

12.03.2018

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

490

LIV.490.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie.

491

LIV.491.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

492

LIV.492.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie.

493 LV.493.2018 11.04.2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów
494 LV.494.2018 11.04.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
495 LV.495.2018 11.04.2018 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody
496 LV.496.2018 11.04.2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
497 LV.497.2018 11.04.2018 w sprawie przyjęcia zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową w Brwinowie do granicy z m. Podkowa Leśna (od km 28+ 725 do km 28+865)
498 LV.498.2018 11.04.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025

- objaśnienie wartości do uchwały nr 498
- załącznik nr 1 do uchwały nr 498
- załącznik nr 2 do uchwały nr 498
499 LV.499.2018 11.04.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

-załącznik nr 1 do uchwały nr 499
-załącznik nr 2 do uchwały nr 499
-załącznik nr 3 do uchwały nr 499
-załącznik nr 4 do uchwały nr 499
-załącznik nr 5 do uchwały nr 499
500 LV.500.2018 11.04.2018 w sprawie rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów
501 LV.501.2018 11.04.2018 w sprawie rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów
502 LV.502.2018 11.04.2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. "Budowa ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W", ze środków budżetu państwa w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"
503 LVI.503.2018 25.04.2018 zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025
-załącznik nr 1 do uchwały 503
-załącznik nr 2 do uchwały 503
504 LVI.504.2018 25.04.2018 zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

-załącznik nr 1 do uchwały 504
-załącznik nr 2 do uchwały 504
-załącznik nr 3 do uchwały 504
-załącznik nr 4 do uchwały 504
-załącznik nr 5 do uchwały 504
-załącznik nr 6 do uchwały 504
505 LVI.505.2018 25.04.2018 zmian w uchwale Nr LI.448.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
506 LVI.506.2018 25.04.2018 zmiany uchwały nr LIII.478.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania gminy Brwinów z gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki
507 LVI.507.2018 25.04.2018 udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji oraz doświetlenia skrzyżowania ul. Grodziskiej/ul. Sportowej w Brwinowie
508 LVII.508.2018 28.05.2018 przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2017.
509 LVII.509.2018 28.05.2018 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2017
510 LVII.510.2018 28.05.2018 nadania nazwy placowi w miejscowości Otrębusy.
511 LVII.511.2018 28.05.2018 upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozwój terenów zieleni na obszarze gminy Brwinów"...
512 LVII.512.2018 28.05.2018 rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów
513 LVII.513.2018 28.05.2018 rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów
514 LVIII.514.2018 18.06.2018 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2017.
515 LVIII.515.2018 18.06.2018 W sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za rok 2017
516 LVIII.516.2018 18.06.2018 W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ”RAZEM DLA RODZINY – Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.”
517 LVIII.517.2018 18.06.2018 W sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
518 LVIII.518.2018 18.06.2018 W sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
519 LVIII.519.2018 18.06.2018 W sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
520 LVIII.520.2018 18.06.2018 W sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych.
521 LVIII.521.2018 18.06.2018 W sprawie ustalenia zasada usytuowania na terenie Gminy Brwinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
522 LVIII.522.2018 18.06.2018 W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani J.L.R.
523 LVIII.523.2018 18.06.2018 W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani K.N.
524 LVIII.524.2018 18.06.2018 W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Panu H.T.
525 LVIII.525.2018 18.06.2018 W sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody.
526 LVIII.526.2018 18.06.2018 W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018-2025
527 LVIII.527.2018 18.06.2018 W sprawie zmian w Uchwale Nr LI.448.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
528 LVIII.528.2018 18.06.2018 Zmieniająca uchwałę nr LIII.472.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawieudzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4.
529 LIX.529.2018 27.06.2018 W sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2019-2023.
530 LIX.530.2018 27.06.2018 W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia. (Pod Brzozami)
531 LIX.531.2018 27.06.2018 W sprawie nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów (Helenowska)
532 LIX.532.2018 27.06.2018 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin gmina Brwinów.
533 LIX.533.2018 27.06.2018 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów.
534 LIX.534.2018 27.06.2018 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów.
535 LIX.535.2018 27.06.2018 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna Wieś gmina Brwinów.
536 LIX.536.2018 27.06.2018 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna Wieś gmina Brwinów.
537 LIX.537.2018 27.06.2018 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Moszna Wieś gmina Brwinów.
538 LIX.538.2018 27.06.2018 W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018-2025
539 LIX.539.2018 27.06.2018 W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
540 LIX.540.2018 27.06.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów
541 LX.541.2018 27.06.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie WPF
Załączniki
542 LX.542.2018 27.06.2018 W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
Załączniki
543 LX.543.2018 27.06.2018 w sprawie resumpcji uchwały nr LVIII.517.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
544 LX.544.2018 27.06.2018 w sprawie reasumpcji uchwały nr LVIII.520.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych
545 LXI.545.2018 27.06.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie WPF
Załączniki
546 LXI.546.2018 27.06.2018 W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
Załączniki
547 LXII.547.2018 23.08.2018 W sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
548 LXII.548.2018 23.08.2018 W sprawie przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciagów pieszo-rowerowych i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2018/2019
549 LXII.549.2018 23.08.2018 W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
Załączniki
550 LXII.550.2018 23.08.2018 W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
Załączniki

551 LXIII.551.2018 13.09.2018 W sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019, dla zadania pn. „Budowa II etapu ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W”
552 LXIII.552.2018 13.09.2018 W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (Pan P.Sz)
553 LXIII.553.2018 13.09.2018 W sprawie zaliczenia ul. Przejazd w Brwinowie – dotychczasowej drogi powiatowej – do kategorii dróg gminnych
554 LXIII.554.2018 13.09.2018 Zmieniająca uchwałę nr LIII.474.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta.
555 LXIV.555.2018 26.09.2018 Zmieniająca uchwałę nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”
556 LXIV.556.2018 26.09.2018 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Tadeusz)
557 LXIV.557.2018 26.09.2018 W sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
558 LXIV.558.2018 26.09.2018 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2019 roku.
559 LXIV.559.2018 26.09.2018 W sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku.
560 LXIV.560.2018 26.09.2018 W sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów.
561 LXIV.561.2018 26.09.2018 W sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty.
562 LXIV.562.2018 26.09.2018 W sprawie wprowadzenia Systemu Informacji Gminnej w gminie Brwinów.
563 LXIV.563.2018 26.09.2018 W sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brwinów na lata 2018-2022”.
564 LXIV.564.2018 26.09.2018 W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018-2025
565 LXIV.565.2018 26.09.2018 W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
566 LXV.566.2018 6.11.2018 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego"
567 LXV.567.2018 6.11.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2019 roku
568 LXV.568.2018 6.11.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
569 LXV.569.2018 6.11.2018 zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
570 LXV.570.2018 6.11.2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich w 2019 roku.
571 LXV.571.2018 6.11.2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich w 2019 roku.
572 LXV.572.2018 6.11.2018 W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018-2025
573 LXV.573.2018 6.11.2018 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 Grudnia 2017 r.
574 LXVI.574.2018 15.11.2018 W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018-2025

Pliki do pobrania

 

15 maja 2018 14:09 | wersja 9 | Ten dokument ma 97 załączników 97

Najnowsza wersja

Uchwały 2018

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

464

LIII.464.2018

09.02.2018

W sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dobrawa)

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2739

465

LIII.465.2018

09.02.2018

W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2740

466

LIII.466.2018

09.02.2018

W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

467

LIII.467.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Brwinów na lata 2018-2020

468

LIII.468.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2741

469

LIII.469.2018

09.02.2018

W sprawie zaliczenia ul. Wolności w Parzniewie do kategorii dróg gminnych.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2742

470

LIII.470.2018

09.02.2018

W sprawie zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2743

471

LIII.471.2018

09.02.2018

W sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosków o udzieleni dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki dla projektu pn. „Budowa przedszkola w Otrębusach – projekt i budowa”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.

472

LIII.472.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4.

473

LIII.473.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo– rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawska w Otrębusach na odc. Od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju.

474

LIII.474.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. Od skrzyżowania z ul. Kasztanowa do LKS Wolta.

475

LIII.475.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.

476

LIII.476.2018

09.02.2018

W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyBrwinów na lata 2018-2025

477

LIII.477.2018

09.02.2018

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2744

478

LIII.478.2018

09.02.2018

W sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki.

479

LIII.479.2018

09.02.2018

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów

480

LIII.480.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

481

LIII.481.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

482

LIV.482.2018

12.03.2018

W sprawie podziału Gminy Brwinów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie

483

LIV.483.2018

12.03.2018

W sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

484

LIV.484.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2018.

485

LIV.485.2018

12.03.2018

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

486

LIV.486.2018

12.03.2018

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r., w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu na remont drogi powiatowej nr 4102W Milęcin-Radonice na długości ok. 1790mb.

487

LIV.487.2018

12.03.2018

W sprawie przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720

488

LIV.488.2018

12.03.2018

W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyBrwinów na lata 2018-2025

489

LIV.489.2018

12.03.2018

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

490

LIV.490.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie.

491

LIV.491.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

492

LIV.492.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie.

493 LV.493.2018 11.04.2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów
494 LV.494.2018 11.04.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
495 LV.495.2018 11.04.2018 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody
496 LV.496.2018 11.04.2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
497 LV.497.2018 11.04.2018 w sprawie przyjęcia zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową w Brwinowie do granicy z m. Podkowa Leśna (od km 28+ 725 do km 28+865)
498 LV.498.2018 11.04.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025

- objaśnienie wartości do uchwały nr 498
- załącznik nr 1 do uchwały nr 498
- załącznik nr 2 do uchwały nr 498
499 LV.499.2018 11.04.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

-załącznik nr 1 do uchwały nr 499
-załącznik nr 2 do uchwały nr 499
-załącznik nr 3 do uchwały nr 499
-załącznik nr 4 do uchwały nr 499
-załącznik nr 5 do uchwały nr 499
500 LV.500.2018 11.04.2018 w sprawie rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów
501 LV.501.2018 11.04.2018 w sprawie rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów
502 LV.502.2018 11.04.2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. "Budowa ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W", ze środków budżetu państwa w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"
503 LVI.503.2018 25.04.2018 zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025
-załącznik nr 1 do uchwały 503
-załącznik nr 2 do uchwały 503
504 LVI.504.2018 25.04.2018 zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

-załącznik nr 1 do uchwały 504
-załącznik nr 2 do uchwały 504
-załącznik nr 3 do uchwały 504
-załącznik nr 4 do uchwały 504
-załącznik nr 5 do uchwały 504
-załącznik nr 6 do uchwały 504
505 LVI.505.2018 25.04.2018 zmian w uchwale Nr LI.448.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
506 LVI.506.2018 25.04.2018 zmiany uchwały nr LIII.478.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania gminy Brwinów z gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki
507 LVI.507.2018 25.04.2018 udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji oraz doświetlenia skrzyżowania ul. Grodziskiej/ul. Sportowej w Brwinowie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie