Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

17 kwietnia 2018 15:12 | wersja 5 | Ten dokument ma 66 załączników 66

Najnowsza wersja

Uchwały 2018

Uchwały 2018

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

464

LIII.464.2018

09.02.2018

W sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dobrawa)

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2739

465

LIII.465.2018

09.02.2018

W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2740

466

LIII.466.2018

09.02.2018

W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

467

LIII.467.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Brwinów na lata 2018-2020

468

LIII.468.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2741

469

LIII.469.2018

09.02.2018

W sprawie zaliczenia ul. Wolności w Parzniewie do kategorii dróg gminnych.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2742

470

LIII.470.2018

09.02.2018

W sprawie zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2743

471

LIII.471.2018

09.02.2018

W sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosków o udzieleni dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki dla projektu pn. „Budowa przedszkola w Otrębusach – projekt i budowa”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.

472

LIII.472.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4.

473

LIII.473.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo– rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawska w Otrębusach na odc. Od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju.

474

LIII.474.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. Od skrzyżowania z ul. Kasztanowa do LKS Wolta.

475

LIII.475.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.

476

LIII.476.2018

09.02.2018

W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyBrwinów na lata 2018-2025

477

LIII.477.2018

09.02.2018

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2744

478

LIII.478.2018

09.02.2018

W sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki.

479

LIII.479.2018

09.02.2018

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów

480

LIII.480.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

481

LIII.481.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

482

LIV.482.2018

12.03.2018

W sprawie podziału Gminy Brwinów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie

483

LIV.483.2018

12.03.2018

W sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

484

LIV.484.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2018.

485

LIV.485.2018

12.03.2018

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

486

LIV.486.2018

12.03.2018

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r., w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu na remont drogi powiatowej nr 4102W Milęcin-Radonice na długości ok. 1790mb.

487

LIV.487.2018

12.03.2018

W sprawie przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720

488

LIV.488.2018

12.03.2018

W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyBrwinów na lata 2018-2025

489

LIV.489.2018

12.03.2018

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

490

LIV.490.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie.

491

LIV.491.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

492

LIV.492.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie.

Pliki do pobrania

 

26 kwietnia 2018 14:22 | wersja 7 | Ten dokument ma 84 załączniki 84

Najnowsza wersja

Uchwały 2018

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

464

LIII.464.2018

09.02.2018

W sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dobrawa)

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2739

465

LIII.465.2018

09.02.2018

W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2740

466

LIII.466.2018

09.02.2018

W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

467

LIII.467.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Brwinów na lata 2018-2020

468

LIII.468.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2741

469

LIII.469.2018

09.02.2018

W sprawie zaliczenia ul. Wolności w Parzniewie do kategorii dróg gminnych.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2742

470

LIII.470.2018

09.02.2018

W sprawie zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2743

471

LIII.471.2018

09.02.2018

W sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosków o udzieleni dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki dla projektu pn. „Budowa przedszkola w Otrębusach – projekt i budowa”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.

472

LIII.472.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4.

473

LIII.473.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo– rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawska w Otrębusach na odc. Od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju.

474

LIII.474.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. Od skrzyżowania z ul. Kasztanowa do LKS Wolta.

475

LIII.475.2018

09.02.2018

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.

476

LIII.476.2018

09.02.2018

W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyBrwinów na lata 2018-2025

477

LIII.477.2018

09.02.2018

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

19.03.2018r.

Dz. Urz.

Poz.2744

478

LIII.478.2018

09.02.2018

W sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki.

479

LIII.479.2018

09.02.2018

W sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów

480

LIII.480.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

481

LIII.481.2018

09.02.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

482

LIV.482.2018

12.03.2018

W sprawie podziału Gminy Brwinów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie

483

LIV.483.2018

12.03.2018

W sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

484

LIV.484.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2018.

485

LIV.485.2018

12.03.2018

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

486

LIV.486.2018

12.03.2018

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r., w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu na remont drogi powiatowej nr 4102W Milęcin-Radonice na długości ok. 1790mb.

487

LIV.487.2018

12.03.2018

W sprawie przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720

488

LIV.488.2018

12.03.2018

W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyBrwinów na lata 2018-2025

489

LIV.489.2018

12.03.2018

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

490

LIV.490.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie.

491

LIV.491.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

492

LIV.492.2018

12.03.2018

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie.

493 LV.493.2018 11.04.2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów
494 LV.494.2018 11.04.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
495 LV.495.2018 11.04.2018 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody
496 LV.496.2018 11.04.2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
497 LV.497.2018 11.04.2018 w sprawie przyjęcia zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową w Brwinowie do granicy z m. Podkowa Leśna (od km 28+ 725 do km 28+865)
498 LV.498.2018 11.04.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025

- objaśnienie wartości do uchwały nr 498
- załącznik nr 1 do uchwały nr 498
- załącznik nr 2 do uchwały nr 498
499 LV.499.2018 11.04.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

-załącznik nr 1 do uchwały nr 499
-załącznik nr 2 do uchwały nr 499
-załącznik nr 3 do uchwały nr 499
-załącznik nr 4 do uchwały nr 499
-załącznik nr 5 do uchwały nr 499
500 LV.500.2018 11.04.2018 w sprawie rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów
501 LV.501.2018 11.04.2018 w sprawie rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów
502 LV.502.2018 11.04.2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. "Budowa ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W", ze środków budżetu państwa w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie