Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 lipca 2019 10:13 | wersja 18 | Ten dokument ma 86 załączników 86

Najnowsza wersja

Uchwały 2019

Uchwały 2019 Rady Miejskiej VIII kadencji

8.05.2019

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

25

IV.25.2019

24.01.2019

1 reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr III.15.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023”;

26

IV.26.2019

24.01.2019

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszajec-Wieś;

Dz.Urz. 27.03.2019 poz.4042
27 IV.27.2019 24.01.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13;
Dz.Urz. 25.03.2019r poz.3885
28 IV.28.2019 24.01.2019 reasumpcji Uchwały Nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącej wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;
29 IV.29.2019 24.01.2019 wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów; Dz.Urz. 27.03.2019 poz.4043
30 IV.30.2019 24.01.2019 dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów określonej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie;
31 IV.31.2019 24.01.2019 dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów- Osiedle „Słoneczne” w Kaniach określonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Budowlane „DOMEX-BIS” Sp. z o.o.;
32 IV.32.2019 24.01.2019 zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025;
33 IV.33.2019 24.01.2019 zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.; Dz.Urz. 27.03.2019 poz.4044
34 IV.34.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na zaprojektowaniu i budowie przepustu wraz z fragmentem ścieżki rowerowej łączącego nowo wybudowaną ścieżkę rowerową z drogą powiatową nr 4108W na działce nr 195/2 obręb 0009 Kotowice;
35 IV.35.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy drogi o dł. 700 mb łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i nr 718 na granicy Domaniewa i Miasta Pruszkowa wraz ze skrzyżowaniami;
36 IV.36.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Pszczelińskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Peronową;
37 IV.37.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie;
38 IV.38.2019 24.01.2019 przyjęcia planu pracy na I półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.
39 IV.39.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.
40 IV.40.2019 24.01.2019 przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.w Brwinowie na 2019 rok.
41 IV.41.2019 24.01.2019

przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.

42 V.42.2019
12.02.2019 przyjęcia w Gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013
43
V.43.2019 12.02.2019 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu o pow. 1 m2 stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 10 z obrębu 0015 Miasto Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 3.
44 V.44.2019 12.02.2019 zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów
45 V.45.2019 12.02.2019 skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WNP-I.4131.222.2018.AJS stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały III.24.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów
46 V.46.2019 12.02.2019 zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025

Załącznik nr 1 do uchwały V.46.2019
Załącznik nr 2 do uchwały V.46.2019
47 V.47.2019 12.02.2019 zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 1 do uchwały V.47.2019
Załącznik nr 2 do uchwały V.47.2019
Załącznik nr 3 do uchwały V.47.2019
Załącznik nr 4 do uchwały V.47.2019
48 V.48.2019 12.02.2019 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie ma 2019 rok
49. VI.49.2019 14.03.2019 zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
50. VI.50.2019 14.03.2019 zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów
51. VI.51.2019 14.03.2019 zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025
załącznik nr 1 do uchwały VI.51.2019
załącznik nr 2 do uchwały VI.51.2019
52. VI.52.2019 14.03.2019 zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018r.
załącznik nr 1 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 2 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 3 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 4 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 5 do uchwały VI.52.2019
53. VI.53.2019 14.03.2019 wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania
54. VI.54.2019 14.03.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
55. VI.55.2019 14.03.2019 udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Natalińskiej (DW 720) z ul. Karolińską w Otrębusach
56. VI.56.2019 14.03.2019 udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi
57. VI.57.2019 14.03.2019 przejęcia od powiatu pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brwinów
58. VI.58.2019 14.03.2019 reasumpcji uchwały Nr V.42.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia w gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013
59. VI.59.2019 14.03.2019 zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
60. VI.60.2019 14.03.2019 przyjęcia planu pracy Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.
załącznik nr 1 do uchwały VI.60.2019
61 VII.61.2019 8.05.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025
62 VII.62.2019 8.05.2019 załącznik nr 1 i 2 do uchwały VII.61.2019
63 VII.63.2019 8.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na odszkodowania
64 VII.64.2019 8.05.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
65 VII.65.2019 8.05.2019 zmieniająca Uchwałę nr III.16.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
66 VII.66.2019 8.05.2019 zmieniająca Uchwałę nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
67 VII.67.2019 8.05.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
68 VII.68.2019 8.05.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
69 VII.69.2019 8.05.2019 zmieniająca uchwałę nr IV.39.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.
70 VII.70.2019 8.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie projektowania ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów – Etap II
71 VII.71.2019 8.05.2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej
72 VII.72.2019 8.05.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
73 VII.73.2019 8.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu
74 VII.74.2019 8.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa

Stanowisko w sprawie utworzenia na terenie powiatu pruszkowskiego szpitalnego oddziału ratunkowego
75 VII.75.2019 16.05.2019 przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów"
16.05.2019 załącznik do uchwały VIII.75.2019
76 VII.76.2019 16.05.2019 zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
77 IX.77.2019 17.06.2019 udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów wotum zaufania
78 IX.78.2019 17.06.2019
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brwinów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2018
79 IX.79.2019 17.06.2019
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2018 rok
80 IX.80.2019 17.06.2019
przyjęcia sprawozdania z działalności Srodowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2018
81 IX.81.2019 17.06.2019
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2018
82 IX.82.2019 17.06.2019
ustanowienia programu stypendialnego pn. "Stypendium Gminy Brwinów", wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
83 IX.83.2019 17.06.2019
zmiany uchwały nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025
84 IX.84.2019 17.06.2019
zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
85 IX.85.2019 17.06.2019
zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
86 IX.86.2019 17.06.2019
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich
87 IX.87.2019 17.06.2019
nadania nazwy drodze wewnętrznej w m.Brwinów
88 IX.88.2019 17.06.2019
nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w mieście Brwinów
89 IX.89.2019 17.06.2019
powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych
90 IX.90.2019 17.06.2019
zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem nr 48/2019 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Brwinów zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych
91 IX.91.2019 17.06.2019
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków", na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn
92 IX.92.2019 17.06.2019
reasumpcji uchwały nr VII.72.2019 z dnia 8 maja 2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
93 IX.93.2019 17.06.2019
reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie