Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2019 14:29 | wersja 9 | Ten dokument ma 50 załączników 50

Najnowsza wersja

Uchwały 2019

Uchwały 2019

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

25

IV.25.2019

24.01.2019

.1 reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr III.15.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023”;

26

IV.26.2019

24.01.2019

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszajec-Wieś;

27 IV.27.2019 24.01.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13;
28 IV.28.2019 24.01.2019 reasumpcji Uchwały Nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącej wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;
29 IV.29.2019 24.01.2019 wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów;
30 IV.30.2019 24.01.2019 dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów określonej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie;
31 IV.31.2019 24.01.2019 dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów- Osiedle „Słoneczne” w Kaniach określonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Budowlane „DOMEX-BIS” Sp. z o.o.;
32 IV.32.2019 24.01.2019 zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025;
33 IV.33.2019 24.01.2019 zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.;
34 IV.34.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na zaprojektowaniu i budowie przepustu wraz z fragmentem ścieżki rowerowej łączącego nowo wybudowaną ścieżkę rowerową z drogą powiatową nr 4108W na działce nr 195/2 obręb 0009 Kotowice;
35 IV.35.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy drogi o dł. 700 mb łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i nr 718 na granicy Domaniewa i Miasta Pruszkowa wraz ze skrzyżowaniami;
36 IV.36.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Pszczelińskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Peronową;
37 IV.37.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie;
38 IV.38.2019 24.01.2019 przyjęcia planu pracy na I półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.
39 IV.39.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.
40 IV.40.2019 24.01.2019 przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.w Brwinowie na 2019 rok.
41 IV.41.2019 24.01.2019

przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.

42 V.42.2019
12.02.2019 przyjęcia w Gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013
43
V.43.2019 12.02.2019 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu o pow. 1 m2 stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 10 z obrębu 0015 Miasto Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 3.
44 V.44.2019 12.02.2019 zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów
45 V.45.2019 12.02.2019 skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WNP-I.4131.222.2018.AJS stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały III.24.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów
46 V.46.2019 12.02.2019 zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025

Załącznik nr 1 do uchwały V.46.2019
Załącznik nr 2 do uchwały V.46.2019
47 V.47.2019 12.02.2019 zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 1 do uchwały V.47.2019
Załącznik nr 2 do uchwały V.47.2019
Załącznik nr 3 do uchwały V.47.2019
Załącznik nr 4 do uchwały V.47.2019
48 V.48.2019 12.02.2019 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie ma 2019 rok
49.VI.49.201914.03.2019zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
50.VI.50.201914.03.2019zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów
51.VI.51.201914.03.2019zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025
załącznik nr 1 do uchwały VI.51.2019
załącznik nr 2 do uchwały VI.51.2019
52.VI.52.201914.03.2019zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018r.
załącznik nr 1 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 2 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 3 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 4 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 5 do uchwały VI.52.2019
53.VI.53.201914.03.2019wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania
54.VI.54.201914.03.2019zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
55.VI.55.201914.03.2019udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Natalińskiej (DW 720) z ul. Karolińską w Otrębusach
56.VI.56.201914.03.2019udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi
57.VI.57.201914.03.2019przejęcia od powiatu pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brwinów
58.VI.58.201914.03.2019reasumpcji uchwały Nr V.42.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia w gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013
59.VI.59.201914.03.2019zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
60.VI.60.201914.03.2019przyjęcia planu pracy Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.
załącznik nr 1 do uchwały VI.60.2019

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie