Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 stycznia 2019 09:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1)powadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów;

2)wydawanie z rejestru stanu cywilnego:

a) odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym,

b) zaświadczeń o zamieszczonych i niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących danej osoby;

3)przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

4)przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania ojcostwa oraz wpisanie ich do rejestru uznań;

5)dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych;

6)wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

7)wydawanie zaświadczeń, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo za granicą;

8)wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska;

9)prowadzenie postępowań dotyczących:

a)transkrypcji aktów sporządzonych za granicą,

b)uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

c)sprostowania aktu stanu cywilnego,

d)ustalenia treści aktu,

e)odtworzenia treści aktu,

f)odmowy dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

10)przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;

11)prowadzenie spraw związanych z honorowaniem długoletniego pożycia małżeńskiego;

12)dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu zmian z aktach stanu cywilnego;

13)prowadzenie archiwum USC;

14) współdziałanie z placówkami konsularnymi za granicą;

15)współdziałanie z sądami, komórkami ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz urzędem statystycznym.


Pracownicy:
Mirosława Osęka - Kierownik Referatu USC

Numer telefonu: 22-738-25-61

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie