Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2019 12:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

VII sesja

Wyniki głosowania na VII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 8 maja 2019r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obradGłosowano wniosek w sprawie:
wykreślenie punktu 5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (3)
Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Dariusz Krzemiński

Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenie punktu 6.15 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, okręślenia zasad ustalania, pobory, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (3)
Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Dariusz Krzemiński


3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (3)
Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Dariusz Krzemiński


4. Sprawozdanie za 2018 r. Komendanta Straży Miejskiej w Brwinowie


5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów (punkt zdjęto z porządku obrad)


5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskej w Brwinowie


6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:


1. zmiany uchwały nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.78.2019);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.78.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata Jabłońska
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


2. zmian w Uchwale Budżetowej nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM.0006.79.2019);

Głosowano w sprawie:
zmian w Uchwale Budżetowej nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM.0006.79.2019); .

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


3. ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów (RM0006.77.2019);

Głosowano wniosek w sprawie:
odrzucenie uchwały ustalającej wysokość i warunki udzielania bonifikaty.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1


4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na odszkodowania (RM0006.73.2019);

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na odszkodowania (RM0006.73.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (RM0006.65.2019);

Głosowano w sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (RM0006.65.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


6. zmiany Uchwały nr III.16.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków (RM0006.69.2019);

Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały nr III.16.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków (RM0006.69.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


7. zmiany Uchwały nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustanowienia w Gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (RM0006.70.2019);

Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustanowienia w Gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (RM0006.70.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


8. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM0006.64.2019);

Głosowano w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM0006.64.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


9. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM0006.67.2019);

Głosowano w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM0006.67.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
PRZECIW (3)
Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Karol Kühn
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Małgorzata Jabłońska, Dariusz Krzemiński, Michał Segit
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


10. zmieniająca uchwałę nr IV.39.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie (RM0006.74.2019);

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę nr IV.39.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie (RM0006.74.2019); .

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


11. udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie projektowania ścieżek rowerowych na terenie gminy Brwinów – Etap II (RM0006.68.2019);

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie projektowania ścieżek rowerowych na terenie gminy Brwinów – Etap II (RM0006.68.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


12. przejęcia przez gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej (RM0006.75.2019);

Głosowano w sprawie:
przejęcia przez gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej (RM0006.75.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Guzik
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


13. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019 (RM0006.76.2019);

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019 (RM0006.76.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
PRZECIW (2)
Andrzej Guzik, Karol Kühn
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Krzemiński
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


14. udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu (RM.0006.80.2019);

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu (RM.0006.80.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


15. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania poboru, terminów i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania poboru, terminów i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1


7. Rozpatrzenie stanowiska w sprawie utworzenia na terenie powiatu pruszkowskiego szpitalnego oddziału ratunkowego (RM0006.71.2019)

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie stanowiska w sprawie utworzenia na terenie powiatu pruszkowskiego szpitalnego oddziału ratunkowego (RM0006.71.2019).

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Bartosik


8. Sprawy wniesione i wolne wnioski
9. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie