Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

25 czerwca 2019 12:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

IX sesja

IX sesja

IX sesja

Wyniki głosowania na IX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 17 czerwca 2019 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Głosowano wniosek w sprawie:

wprowadzenie do porządku obrad pkt: 8.12. Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje: Zatwierdza się przepisy porządkowe wprowadzone zarządzeniem nr 48.2019 Burmistrza Gminy Brwinów ... 8.13. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków", na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn; 8.14. reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.72.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów w roku 2019; 8.15. reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratownicych i szkoleniach pożarniczych..

Wyniki głosowania

ZA: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (13) Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Sławomir Rakowiecki,Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski, Michał Segit

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Krzemiński, Karol Kühn

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Adrianna Olczak, Rafał Wysocki

3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Brwinów i głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Brwinów:

1. przedstawienie raportu o stanie gminy;

2. debata nad raportem o stanie gminy;

3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania. .

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2018:

1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonych przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2018 rok;

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok; .

3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2018 r.:

1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów.

3. ocena wykonania budżetu;

4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

Głosowano w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2018 .

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2018 (RM0006.83.2019); .

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

zmiana uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM0006.94.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, ZbigniewKurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

zmiana w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM0006.95.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano wniosek w sprawie:

wycofanie uchwały do komisji.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM0006.90.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM0006.88.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Brwinów (RM0006.91.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Michał Segit

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w mieście Brwinów (RM0006.89.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Michał Segit

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych (RM0006.92.2019).

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje: Zatwierdza się przepisy porządkowe wprowadzone zarządzeniem nr 48.2019 Burmistrza Gminy Brwinów... (RM0006.98.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (17)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)Lidia Iwoła , Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków", na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn. (RM0006.97.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.72.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów w roku 2019;.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratownicych i szkoleniach pożarniczych..

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie stanowiska w sprawie sposobu kształtowania warunków dotyczących określenia liczby miejsc postojowych w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (RM0006.93.2019).

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Dariusz Krzemiński, Zbigniew Kurządkowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Krzemiński, Zbigniew Kurządkowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (17) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (16)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Rafał Wysocki

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

 

25 czerwca 2019 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

IX sesja

IX sesja


Wyniki głosowania na IX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 17 czerwca 2019 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Głosowano wniosek w sprawie:

wprowadzenie do porządku obrad pkt: 8.12. Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje: Zatwierdza się przepisy porządkowe wprowadzone zarządzeniem nr 48.2019 Burmistrza Gminy Brwinów ... 8.13. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków", na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn; 8.14. reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.72.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów w roku 2019; 8.15. reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratownicych i szkoleniach pożarniczych..

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (13) Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Sławomir Rakowiecki,Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

PRZECIW (1) Michał Segit

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Krzemiński, Karol Kühn

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Adrianna Olczak, Rafał Wysocki

3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Brwinów i głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Brwinów:

1. przedstawienie raportu o stanie gminy;

2. debata nad raportem o stanie gminy;

3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania. .

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2018:

1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonych przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2018 rok;

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok; .

3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2018 r.:

1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów.

3. ocena wykonania budżetu;

4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

Głosowano w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2018 .

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2018 (RM0006.83.2019); .

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

zmiana uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM0006.94.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, ZbigniewKurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

zmiana w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM0006.95.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano wniosek w sprawie:

wycofanie uchwały do komisji.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM0006.90.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM0006.88.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Brwinów (RM0006.91.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Michał Segit

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w mieście Brwinów (RM0006.89.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Michał Segit

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych (RM0006.92.2019).

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje: Zatwierdza się przepisy porządkowe wprowadzone zarządzeniem nr 48.2019 Burmistrza Gminy Brwinów... (RM0006.98.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (17)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)Lidia Iwoła , Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków", na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn. (RM0006.97.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.72.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów w roku 2019;.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratownicych i szkoleniach pożarniczych..

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie stanowiska w sprawie sposobu kształtowania warunków dotyczących określenia liczby miejsc postojowych w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (RM0006.93.2019).

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Dariusz Krzemiński, Zbigniew Kurządkowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Krzemiński, Zbigniew Kurządkowski

NIEOBECNI (1)Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (17) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (16)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Rafał Wysocki

NIEOBECNI (1) Andrzej Guzik

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie