Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 czerwca 2019 15:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinówz a w i a d a m i a,ż e

na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 30.05.2019 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Źródlanej (działka nr ew. 313/7) we wsi Kanie gm. Brwinów.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

Z up. BURMISTRZA

Gminy Brwinów

Jerzy Wysocki

Zastępca Burmistrza

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie