Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2019 13:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm) Burmistrz Gminy Brwinów

zawiadamia,

że na wniosek PDC Industrial Center 92 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1 zostało w dniu 10.05.2019 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV w działkach nr ew. 1/4, 126/2, 127 i 88/2 we wsi Koszajec gm. Brwinów.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się a aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; (pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400). Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie