Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 września 2019 12:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),


zawiadamia się

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: WA.5151.11.16.2019.AO z dnia 30.08.2019 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Słonecznej (działki nr ew. 132/5, 135), w działce drogowej oznaczonej nr ew. 132/6 we wsi krosna-Wieś, w części działki drogowej oznaczonej nr ew. 318 we wsi Moszna-Wieś i w ul. Nadrzecznej (dz. nr ew. 19) we wsi Krosna-Parcela, gm. Brwinów.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie