Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2019 12:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O B W I E S Z C Z E N I E

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

z a w i a d a m i a, ż e

na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A zostało w dniu 4.09.2019 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN w drodze wewnętrznej oznaczonej nr ew. 170 w obr. 10 w Brwinowie.

Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

Z up. BURMISTRZA

Gminy Brwinów

Jerzy Wysocki

Zastępca Burmistrza

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie