Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2019 11:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

zawiadamia się

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: WA.5151.51.2019.JW z dnia 14.06.2019 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu DN 40 PE w dz. nr ew. 3/16 obr. 5 w Brwinowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie