Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2019 11:17 | wersja 6 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Ogólna klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy Brwinów

Ogólna klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy BrwinówNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję że:

1.Administratorem danych jest Burmistrz Gminy Brwinów, mający siedzibę w Brwinowie pod adresem: ul. Grodziska 12.

2.Z administratorem można kontaktować się:

listownie: ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów;

przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: brwinow.pl;

telefonicznie: 22 738 26 12.

3.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), jest nim Andrzej Abramczyk, można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@brwinow.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 22 738 25 69. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

4.Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

5.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 r. poz. 217 ze zm.).

7.Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych*,**, ***,****;

sprostowania swoich danych osobowych**;

żądania usunięcia swoich danych osobowych;

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych***,*****;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, dysponenci danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.


*- ograniczony art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmian.);

**- ograniczony art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz. U. z 2019 r. poz. 553);

***- ograniczony art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmian.);

****- ograniczony art. 13da ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonychw wynika działania żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345);

*****- ograniczony art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie